شماره جاری: دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 1-295 

2. تأثیر فرهنگ سازمانی بر گزارش خطا کاری سازمانی در حرفه حسابرسی

صفحه 27-50

مجید دریایی؛ هاشم نیکو مرام؛ محمد حامد خان محمدی


5. تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی

صفحه 107-131

محمدرضا مهربان پور؛ حمید آذر خوش؛ محمود حسن زاده کوچو؛ مهران عربی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2383-0379
شاپا الکترونیکی
2383-272X