شماره جاری: دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 1-272 

1. ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی با ارزش شرکت

صفحه 1-20

یحیی حساس یگانه؛ حسینعلی سهرابی؛ محمد غواصی کناری


3. اهمیت کیفیت محیط اطلاعات داخلی در اجتناب مالیاتی

صفحه 47-80

غلامرضا کرمی؛ امیر فیروزنیا؛ حمید کلهرنیا


4. رابطه بین سقوط قیمت سهام و سهامداران نهادی پایدار و گذرا

صفحه 81-102

رضوان حجازی؛ سید کمال خاتمی؛ علیرضا ابوالحسنی طرقی؛ محسن ابراهیمی


5. کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیش‌بینی هموارسازی سود

صفحه 103-134

فرشید فریدونی؛ رویا دارابی؛ علی اصغر انواررستمی


6. ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران

صفحه 135-160

سپیده سادات نصیری؛ غلامرضا سلیمانی امیری


8. ویژگی‌های رفتاری مدیران و نقدشوندگی سهام

صفحه 191-214

رحمت اله آزاد؛ یحیی کامیابی؛ مهدی خلیل پور


9. ‌بکارگیری اطلاعات گذشته و آینده در مدیریت هزینه استراتژیک

صفحه 215-238

ولی خدادادی؛ جواد نیک کار؛ الهه ملک خدایی؛ قدرت اله حیدری نژاد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2383-0379
شاپا الکترونیکی
2383-272X