شماره جاری: دوره 12، شماره 47، پاییز 1399، صفحه 1-238 

7. الگوبندی عوامل مؤثر بر محافظه‌کاری در شرکت‌ها

صفحه 139-168

محمد حسین اسدی مشیزی؛ زهره حاجیها؛ سیده محبوبه جعفری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2383-0379
شاپا الکترونیکی
2383-272X