شماره جاری: دوره 12، شماره 47، پاییز 1399، صفحه 1-238 

7. الگوبندی عوامل مؤثر بر محافظه‌کاری در شرکت‌ها

صفحه 139-168

محمد حسین اسدی مشیزی؛ زهره حاجیها؛ سیده محبوبه جعفری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2383-0379
شاپا الکترونیکی
2383-272X