شماره جاری: دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 1-266 

1. بررسی اثر نوفه‌ها بر کاهش ضریب واکنش به سود حسابداری

صفحه 1-22

وحید احمدیان؛ حسین اعتمادی؛ محمد علی آقایی؛ نادر مهرگان


2. رابطه توانایی مدیریت با اجزاء مدیریت ریسک یکپارچه

صفحه 23-42

فرزین رضایی؛ اکرم فیروز علیزاده؛ الهام نورمحمدی


4. تأثیر خودشیفتگی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی

صفحه 71-94

رضا طاهری عابد؛ مهدی علی نژاد سارو کلایی؛ خسرو فغانی ماکرانی


8. الگویی برای پیش‌بینی قضاوت حرفه‌ای حسابرسان

صفحه 179-202

چنگیز سلمانی؛ سعید جبارزاده کنگر لویی؛ جمال بحری ثالث؛ عسکر پاک مرام


10. اثر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی حسابرسی عملکرد مدیریت با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری

صفحه 229-266

سجاد عبدی پور؛ فرهاد شاه ویسی؛ فرشید خیر الهی؛ علی اصغر طاهر آبادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2383-0379
شاپا الکترونیکی
2383-272X

بانک ها و نمایه نامه ها