شماره جاری: دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 1-272 

2. ویژگی‌های مؤسسه حسابرسی و مدیریت سود تعهدی و واقعی

صفحه 23-58

معصومه علوی؛ احمد یعقوب نژاد؛ فاضل محمدی نوده


3. تأثیر چرخه عمر شرکت‌ها بر سطح محافظه کاری

صفحه 59-78

الهام السادات ملکی؛ سید کاظم ابراهیمی؛ فاطمه جلالی


7. تأثیر ابعاد ریسک بر قیمت‌گذاری حسابرسی

صفحه 155-174

کاوه آذین فر؛ عباس قدرتی زوارم؛ محمد نوروزی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2383-0379
شاپا الکترونیکی
2383-272X