نویسنده = غلامرضا کردستانی
شناسایی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین Identifying the Dimensions of the Financial Management Model

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 241-268

10.30495/faar.2021.687686

مهدی آقامحمد؛ غلامرضا کردستانی؛ حسین کاظمی


تأثیر کیفیت افشا بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 11، شماره 42، مرداد 1398، صفحه 159-178

غلامرضا کردستانی؛ نقی بهرامفر؛ علی امیری


ارزیابی محافظه کاری مشروط به عنوان فاکتور ریسک

دوره 5، شماره 18، شهریور 1392، صفحه 31-53

غلامرضا کردستانی؛ محمد اصل روستا


رابطه بین میزان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد مالی شرکت ها

دوره 3، شماره 10، شهریور 1390، صفحه 163-185

غلامرضا کردستانی؛ علی اصغر هادی لو


بررسی رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه

دوره 1، شماره 3، آذر 1388، صفحه 23-50

غلامرضا کردستانی؛ مجید حدادی