نویسنده = رضوان حجازی
تعداد مقالات: 4
1. ارائه الگوی مفهومی مدیریت سود مبتنی بر روش نظریه داده بنیاد چند وجهی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 95-120

مریم فرودی؛ رضوان حجازی


2. رابطه بین سقوط قیمت سهام و سهامداران نهادی پایدار و گذرا

دوره 12، شماره 45، بهار 1399، صفحه 81-102

رضوان حجازی؛ سید کمال خاتمی؛ علیرضا ابوالحسنی طرقی؛ محسن ابراهیمی


4. اثر خط مشی تقسیم سود بر تغییرپذیری قیمت سهام

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 25-46

رضوان حجازی؛ روح اله قیطاسی؛ میر سجاد مسجد موسوی؛ ساجده رضایی