نویسنده = امید پور حیدری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تجربه بر رفتارهای غیرارادی حسابرسان

دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 197-228

عیسی اکبری نفت چالی؛ امید پور حیدری؛ احمد خدامی پور


2. اهمیت بسترهای خطر تقلب از دیدگاه حسابرسان مستقل

دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 1-26

امید پور حیدری؛ سعید بذر افشان