نویسنده = علی اکبر اربابیان
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر گزارشگری ریسک

دوره 10، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 111-136

نازنین میری قهدریجانی؛ علی اکبر اربابیان