کلیدواژه‌ها = ارزش افزوده اقتصادی
مقایسه قدرت توضیحی ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری در تعیین قیمت بازار

دوره 6، شماره 24، دی 1393، صفحه 103-120

سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ علیرضا بشیری


رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار

دوره 5، شماره 20، اسفند 1392، صفحه 181-202

محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر؛ باقر رحیمی