کلیدواژه‌ها = سرمایه فکری
ارائه الگوی ارزیابی چند شاخصه سرمایه فکری Presentation of Multi-indexed Intellectual Capital Assessment Model

دوره 13، شماره 49، اردیبهشت 1400، صفحه 1-30

محمدرضا نیکبخت؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ منصور مومنی؛ حسین احمدی


تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت

دوره 6، شماره 21، خرداد 1393، صفحه 1-36

محسن دستگیر؛ مهدی عرب صالحی؛ راضیه امین جعفری؛ حسنعلی اخلاقی


سرمایه فکری، ثروت سهامداران و عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 20، اسفند 1392، صفحه 83-116

علی اصغر انواری رستمی؛ وحید احمدیان؛ سید اصغر میرزاده


رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار

دوره 5، شماره 20، اسفند 1392، صفحه 181-202

محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر؛ باقر رحیمی


رابطه بین عناصر سرمایه فکری و مدیریت سود

دوره 5، شماره 18، شهریور 1392، صفحه 73-106

محمد حسین ستایش؛ مجتبی سعیدی؛ محمد حسین قدیریان آرانی


تأثیر سرمایه فکری بر نسبت کیوتوبین (Q) شرکتهای داروسازی

دوره 5، شماره 18، شهریور 1392، صفحه 175-195

رویا دارابی؛ صدیقه کامران راد؛ حمید سید جراحی


محتوای اطلاعاتی فزاینده اجزای سرمایه فکری و ارزش شرکت‌ها‌

دوره 4، شماره 14، شهریور 1391، صفحه 45-64

فرزین رضایی؛ بیتا دهقان خانقاهی