کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی قوی، حاکمیت شرکتی ضعیف، جریان وجه نقد آزاد، دست‌کاری فعالیت‌های واقعی. Keywords: Strong Company Jurisdiction
تعداد مقالات: 1
1. نقش کیفیت حاکمیت شرکتی دررابطه بین جریان‌های نقدی آزاد ودستکاری فعالیت‌های واقعی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 49-72

جمال بحری ثالث؛ عسگر پاک مرام؛ سعید یوسفی