کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: افشای اطلاعات حسابداری
تعداد مقالات: 1
1. افشای اطلاعات حسابداری، همزمانی قیمت سهام و ریسک ریزش قیمت سهام با تأکید بر کیفیت راهبری شرکتی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 101-122

سعید جبارزاده کنگر لویی؛ مرتضی متوسل؛ یعقوب بهنمون