تاثیر رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

رقابتپذیری به معنی توانایی شرکت در ماندگاری در بازار کسب و کار، محافظت از سرمایههای مختلف شرکت، به دست آوردن (بازگشت) سرمایهها و تضمین شغلها در آینده، تعریف شده است. با توجه به تعریف مزبور میتوان بیان کرد که رقابت، تأثیر بااهمیتی بر فعالیتها و اقدامات شرکتها دارد. از سوی دیگر، مطالعات انجام شده در برخی از کشورها نشان میدهد سیاست تقسیم سود میتواند تحت تأثیر رقابت بازار قرار گیرد. بنابراین، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سطوح متفاوت رقابت بازار بر سیاست تقسیم سود می- پردازد. براین اساس، اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج و از الگوی رگرسیونی دادههای ترکیبی برای آزمون فرضیهها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می- دهد؛ با افزایش رقابت بازار محصول، سودهای تقسیمی کاهش مییابد. بنابراین، شرکتها در بازارهای متمرکز و با رقابت بالا، سود کمتری را پرداخت میکنند زیرا، آنها نیاز به ذخیره وجه نقد برای مقابله با تهدیدها و رفتارهای مخرب رقبا دارند .

کلیدواژه‌ها