رابطه ی بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آموزشی حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 کارشناس ارشد حساب داری

چکیده

مشکلات رابطه نمایندگی، تمایل مدیریت را برای نگهداشت وجه نقد افزایش میدهد. از طرفی، از آنجاییکه عملکرد مدیران زیر ذره بین سهامداران قرار دارد لذا مدیران میبایست پاسخگوی این وجه نقد راکد در شرکت باشند. این پاسخگویی میتواند توسط یکی از ابزارهای مدیریت، یعنی هموارسازی سود حاصل شود. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدفهای پژوهش دو فرضیه تدوین شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 73 شرکت است. برای آزمون فرضیهها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است . نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. اما بین تغییرات مثبت مانده وجه نقد سال جاری نسبت به سال قبل و هموارسازی سود رابطه معناداری یافت نشد .

کلیدواژه‌ها