مقایسه قدرت توضیحی ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری در تعیین قیمت بازار

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزشی حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه آموزشی حسابداری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه قدرت توضیحی ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکت- های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری سرمایه فکری از مدل پالیک (2000) و برای ارزشیابی ارزش افزوده اقتصادی از مدل استوارت (1991) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که ارزش افزوده اقتصادی قدرت توضیح دهندگی بالایی دارد. این نتایج نشان میدهد که بر خلاف اکثر جوامع ، به سرمایههای مالی و فیزیکی در تعیین ارزش شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بهای بیشتری داده میشود و نقش سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکت جایگاه واقعی خود را بدست نیاورده است

کلیدواژه‌ها