بررسی تطبیقی ماکیاولیسم میان حسابداران - حسابرسان- پزشکان و مهندسان

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزشی حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استادیار، گروه آموزشی حسابدرای، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه آموزشی حسابداری، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش ماکیاولیسم میان حسابداران ، حسابرسان ، پزشکان و مهندسین را موردبررسی می‌نماید. برای اندازه‌گیری ماکیاولیسم از پرسشنامه استفاده‌شده است. برای بررسی تطبیقی ماکیاولیسم میان چهار گروه مزبور از آزمون T و ANOVA استفاده‌شده است. هم‌چنین برای بررسی عوامل مؤثر بر ماکیاولیسم در حرفه حسابداری، از رگرسیون چندگانه نیز استفاده‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد میزان ماکیاولیسم در حرفه مهندسی، پزشکی و حسابداری متفاوت است. حرفه مهندسی بیشترین میزان گرایش به ماکیاولیسم را به خود اختصاص داده است و بعدازآن حرفه حسابداری و بعد نیز حرفه پزشکی. هم‌چنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عوامل تأثیرگذار بر میزان ماکیاولیسم در حرفه حسابداری عبارت‌اند از جنسیت ، سابقۀ کار و شاغل بودن در بخش خصوصی. نتایج تحقیق می‌تواند این ادعا را که در حرفه پزشکی رعایت اخلاق بیشتر از سایر حرفه‌ها است ازلحاظ تئوریک تأیید نماید.

کلیدواژه‌ها


 
 • آذر، عادل، ربیعه، م و ، قیطاسی، ف،(1387)، "اخلاق در علم مدیریت"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره‌های 1و2،صص.70-61
 • سرلک، نرگس (1387)، "اخلاق حسابداری"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره‌های 1و2،صص.82.
 • معیدفر، سعید، (1385)،" بررسی میزان اخلاق کار و عوامل مؤثر بر آن در میان کارکنان ادارات دولتی" ،  فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال ششم ، شماره 23 ، ص. 321 تا 341.
 • فرقاندوست حقیقی، کامبیز، منصور زارع، ز، (1386)، "اصول اخلاقی به‌عنوان یکی از مفروضات حسابداری"، دانش و پژوهش حسابداری ،سال سوم، شماره یازدهم، صص. 23-18.
 • فرهنگی، علی‌اکبر، "ارتباطات انسانی"، (آذرماه 1388)، نشر رسا، صص. 104-101
 • نوروش، ایرج، دیانتی دیلمی، ز، (1382)، "بررسی تأثیر فرهنگ بر ارزش‌های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری)"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال دهم،شماره33، صص. 40-3.
 • Aziz Abdul ,(2007), “An exploratory study of Machiavellianism and self-perceived performance of accountants" International Journal of Management Practice, Vol. 2, no.3, PP.250-254
 • Hartmann, Frank G. H.  And Victor S. M.,(2010), "  Why Business Unit Controllers Create Budget Slack: Involvement in Management, Social Pressure, and Machiavellianism" Behavioral research In accounting, , Vol. 22, No. 2, PP. 27–49.
 • Pourjalali, H. & Meek, G. ,(1995), Accounting and Cultural: The Case of Iran. Research in Accounting in emerging Economics. Vol. 3,PP. 3-17
 • Shafer, William E and Wang, Z. ,(2011),  Effects of ethical context and Machiavellianism on attitudes toward earnings management in China, Managerial Auditing Journal. Vol. 26, Iss. 5; PP. 372
 • Shome Anamitra , Rao H., (2009), Machiavellianism in public accountants: some additional Canadian evidence ,Business Ethics. Vol. 18, Iss. 4; PP. 364.
 • Smith Pamela C.,  Kerry M  and  Kelly R. P, (2009), " Nonprofit Employees Machiavellian propensities, Financial Accountability & Management,Vol.25,Issue 3,PP.335-352
 • Palomino Pablo Ruiz and   Cañas R. M., (2010), " Machiavellians, Unethical Workmates And Intention To Stay: An Empirical Exploration. " International Journal of Management and Information Systems;14, 4, PP.59 – 65.
 • Wakefield, R. l, (2008), Accounting and Machiavellianism, Behavioral Research in Accounting, volume 20 , number 1, PP.115-129.