تأثیر کیفیت سود بر دارایی‌های ثابت مشهود و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

نویسندگان

1 استاد حسابداری و مدیریت مالی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد، گروه آموزشی حسابداری ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران،

چکیده

با توجه به بحران‌های مالی در قرن بیستم و بیست و یکم ، سرمایه‌گذاران با مشاهده از دست دادن سرمایه‌های خود اعتماد خود را به سود و کیفیت آن تا حد زیادی ازدست‌داده‌اند. به همین دلیل محاسبه کیفیت سود امری ضروری به نظر می‌رسد. باوجود معیارهای متعدد ارزیابی عملکرد، مدیران بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود ، از سود در سطح گسترده‌تری جهت تخصیص مطلوب منابع به سرمایه‌گذاری‌ها استفاده می‌نمایند. بنابراین علاوه بر کمیت سود باید به کیفیت آن نیز توجه نمود .دارایی‌های ثابت مشهود و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت از عناصر اصلی گزارشگری مالی بوده و نشان‌دهنده وضعیت مالی واحد اقتصادی است. آن‌ها نقش مهمی را در انجام فعالیت‌های عملیاتی و نهایتاً سـودآوری بنگاه‌های اقتصادی ایفاء کرده و بدون وجود آن‌ها فعالیت‌های عملیاتی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این پژوهش تأثیر کیفیت سود بر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت از طریق کیفیت اقلام‌تعهدی و با استفاده از مدل‌ها و مبانی نظری چن در سال 2005 مورد ارزیابی قرارگرفته است. جامعه آماری پژوهش را 415 و حجم نمونه انتخاب‌شده را 123 شرکت ، از میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره موردمطالعه نیز سال‌های 1381 الی 1390 تشکیل داده است. در این فرآیند از آمار توصیفی و استنباطی، رگرسیون‌های چند متغیره ، ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون‌های اف لیمر و هاسمن استفاده گردیده است . اطلاعات به‌وسیله پانل دیتاهای متوازن و به استفاده از نرم‌افزار اکسل 2010 گردآوری و به‌وسیله نرم‌افزار تحلیل آماری استاتا موردمحاسبه قرارگرفته است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت سود دارای همبستگی منفی با دارایی‌های ثابت، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کل دارایی‌های شرکت‌های مذکور بوده و با کاهش کیفیت سود ، سرمایه‌گذاری‌های فوق افزایش‌یافته است.

کلیدواژه‌ها


 
 • ابراهیمی کردلر ، علی ، حسنی آذردربانی ، الهام ،(1385) ، "بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی ، شماره 45 .
 • اسماعیلی ، شاهپور ،(1385) ، "رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام" ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، استاد راهنما محسن خوش‌طینت ، دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، دانشکده حسابداری و مدیریت.
 • بولو ، قاسم ،(1385) ، "نظام راهبری شرکت و تأثیر آن بر کیفیت سود" ، مجله اقتصادی بورس ، شماره 52 ،صص 12-8 .
 • رستگارپویانی، مجید ، (1387) ، "بررسی رابطه بین ویژگی‌های شرکت ، بازده سهام ، اندازه اقلام‌تعهدی و کیفیت سود ( پایداری سود ) باکیفیت اقلام‌تعهدی" ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری ،استاد راهنما : دکتر محسن دستگیر ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، گروه حسابداری .
 • سجادی ، سید حسین و عربی ، مهدی،  (1390) ، "تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود" ، فصلنامه حسابدار رسمی ،سال ششم ، بهار 1390، شماره 12 ، صص 105-104.
 • صداقت نشان ، عبدالله ، (1391) ، "بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش صنعت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری ، استاد راهنما: حبیب‌الله رسولی ، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش‌های بین‌المللی خلیج‌فارس، گروه حسابداری.
 • ظریف فرد ، احمد ،(1378) ، "شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه‌های اقتصادی ایران"  ، پایان‌نامه دکتری  حسابداری ،  استاد راهنما : دکتر علی نیکبخت آزاد ، دانشگاه  تهران ، دانشکده مدیریت ، گروه حسابداری.
 • کردستانی ، غلامرضا ، رودنشین ، حمید،  (1385) ، "بررسی میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری به ارزش بازار شرکت" ، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی ، شماره 45 صص68-.45
 • کریمی ، فرزاد ،صادقی ، محسن ، (1389) ، "محاسبه کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارائی سرمایه‌ای و نیروی کار و رابطه آن با پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"  ، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی ، سال دوم شماره پیاپی 3، صص 124-.113
 • مجتهدزاده ، ویدا و احمدی ، فاطمه، (1388)، "کیفیت سود ، اطلاعات حسابداری و مخارج سرمایه‌ای " مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز ، دوره اول ، شماره اول ، پائیز ، پیاپی 3/57 ، سس 170-147.
 • هاشمی ،سید عباس ،صادقی ، محسن ، سروش یار ،افسانه ، (1389) ، "ارزش نقش کیفیت سود بر الگو، شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران" ، انجمن حسابداری ایران، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی ، سال دوم شماره 6 ، صص 22-1.
 • Biddle , Gary and Gilles Hillary , (2006) , Accounting Quality and Firm-level Capital Investment. avilabel inwww.ssrn.com .PP. 1-42
 • Chen ,Zhihong ,(2005),“Earning   Quality “ A Thesis Submitted to The Hong Kong University of Science and for  Degree of  Doctor of Philosophy.PP. 1-45
 • Francis,J.Lafond,R.Olson,P.M.and shipper , K, (2004) ,”Cost of Equity and Earnings            attributes The accounting Reiview . Vol.79 , no.4,PP.294-309
 • Hugland, Henrik, (2010), “ Detecting Earning Management Using Neural Networks    “.Helsinki, Finland. Hanken  School of economics, Department Of Accounting And Commercial Laws.
 • Ke Li. Kevin,Wei Tang, ,Vicki, (2008),Earning Quality And Future Capital Investment : Evidence Discretionary Accruals ,March 2008 ,Californai And Georgetown University.
 • Liang , P. and Xiaoyan Wen, (2007) , Accounting Measurement Basis , Market  Mispricing, and Firm Investment Efficiency, Journal of Accounting Research 45(1), PP. 155-197
 • Richardson, S؛ Sloan, R. & Soliman, M.T 2001. Information in Accruals about the Quality of Earnings. University of Michigan Business School http://www.ebsco.com
 • Wei ,K.C .John.and Feixue Xie,(2005),”Earnings Management ,Corporate Investment, and  Stock  Returns . School Business and Management , Hong Kong University of Science and Technology