تأثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آموزشی حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران،

2 استادیار، گروه آموزشی حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه آموزشی حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر تأثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارت‌اند از: تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی، بر کیفیت حسابرسی 90 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، طی دوره زمانی 1385 تا 1389 بررسی‌شده است. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از بعد روش انجام کار از نوع تحقیقات علی پس رویدادی است. برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی در این پژوهش از سه معیار اندازه، دوره تصدی و تخصص در صنعت موسسه حسابرسی استفاده‌شده است. در این تحقیق از مدل رگرسیون لجستیک با استفاده از داده‌های ترکیبی استفاده‌شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که میزان تمرکز مالکیت و درصد سهام مالکان نهادی بر اندازه موسسه حسابرسی تأثیر معنی‌دار و منفی و بر تخصص در صنعت موسسه حسابرسی تأثیر معنی‌دار و مثبت دارد، درحالی‌که تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی تأثیری معنی‌دار بر دوره تصدی موسسه حسابرسی ندارند.

کلیدواژه‌ها


 
 • احمدزاده، یونس ،(1390 )، "بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود با تأکید بر صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تبریز.
 • اعتمادی، حسین، آذر، عادل و ناظمی اردکانی، مهدی، (1389)،  "بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت واقعی سود و عملکرد عملیات آتی"، مجله‌ی دانش حسابداری، سال اول، شماره 1.
 • حساس یگانه، یحیی و جعفری، ولی اله ،(1389)، "بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال سوم، شماره 9، صص 25 – 42 .
 • حساس یگانه، یحیی و آذین فر، کاوه ، (1389)، "رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی"، مجله‌ی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 61، صص 85 – 98 .
 • رحیمیان، نظام‌الدین و رضا پور، نرگس و اخضری، حسین ،(1390)، "نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش حسابرسی، سال یازدهم، شماره 45،صص 68 – 81 .
 • کرمی، غلامرضا و بذرافشان، آمنه ،(1388)، "بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و گزارشگری سودهای محافظه‌کارانه در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار"، سال دوم، شماره 7، صص 55 – 80.
 • مهدوی، غلامحسین، منفرد مهارلوئی، محمد و ابراهیمی، فهیمه ،(1389)، "بررسی تأثیر نظام راهبردی شرکتی بر اندازه موسسه حسابرسی منتخب شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال چهارم، شماره 13، صص 135 – 155 .
 • ناظمی اردکانی، مهدی ،(1388)، تخصص صنعت حسابرس و مدیریت سود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصاد تهران .
 • نوروش، ایرج، کرمی، غلامرضا و وافی ثانی، جلال ،(1388)، "ترکیب هیئت‌مدیره و هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله‌ی تحقیقات حسابداری، شماره اول، صص 4 – 27 .
 • Ashbaugh, H., & Warfield, T. D. ,(2003), Audits as a Corporate Governance Mechanism:  Evidence the German Market. Journal of International Accounting Researc, Vol.2, PP. 1 – 21.
 • Balsam, S. J., Krishnan, J., Yan, S. ,(2003), Auditor Industry specialization and Earnings Quality Auditing. A Journal of practice & Theory, Vol. 22, No. 2, PP. 61.
 • Carcello, J. V., & Nagy, A. L., (2004), Audit Firm Tenure and Fraudulent Financial Reporting Auditing. A Journal of practice and Theory, Vol. 23, No. 2, PP. 55 – 69.
 • Chan, K. H., Lin, K. Z., & Zhang, F. ,(2007), On the Association between Changes in Corporate Ownership and Changes in Auditor Quality in a Transitional Economy. Journal of International Accounting Research, Vol. 6, No.1 ,PP. 19 – 36.
 • DeAngelo, L. E. ,(1981), Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economic, Vol. 3, No. 2, PP. 183 – 199.
 • Fargher, N., Taylor, M. H., & Simon, D. T. ,(2001), The Demand for Auditor Reputation Across International Markets for Audit Services. The International Journal of Accounting, PP. 407 – 421.
 • Francis, J. R., & Wilson, E. R. ,(1988), Auditor change: a Joint Test of The ories relating to  Agency Costs and Differentiation. The Accounting Review, PP. 663 – 682.
 • Gromliug, A. A., Johnson, V. E., & Khurana, I. K. ,(2001), Audit Firm industry specialization and Financial Reporting Quality. Working Paper, Georgia State University and University of Missouri – Columbia.
 • Guedhami, O., Pittman, J. A., & Saffar, W. ,(2009), Auditor Choice in Privatized Firms: Empirical Evidence on the Role of State and Forkign Owners. Journal of Accounting and Economics, PP. 151 – 170.
 • Hossain, M., Lim, C., & Tan, P. ,(2010), Corporate Governance, Legal Environment, and Auditor choice in Emerging Markets. Review of Dacific Basin Financial Markets and Policies, Vol. 13, No. 1, PP. 91 – 126.
 • Kone, G. D., & Velury, U., (2004), The Role of Institutional Ownership in the Market for Auditing Services: An Empirical Investigation. Journal of Business Research, PP. 976 – 983.
 • Lin, Z. J., & Liu, M. ,(2009),The Impact of Corporate Governance on Auditor Choice: Evidence China. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, PP. 44 – 59.
 • Niskanen, M., Karjalainen, J., & Niskanen, J. ,(2009), Demand for Audit Quality in Small Private Firms: Evidence on Ownership Effects. Available at: WWW.SSRN.COM.
 • Piot, C. ,(2001), Agency Costs and Audit Quality: Evidence form France. The European Accounting Review, PP. 461- 499.
 • Wang, Q., Wang, T. J., & Xia, L. ,(2008), State Ownership, the Institutional Environment, and Auditor Choice: Evidence China. Journal of Accounting and Economics, PP. 112 – 134.
 • Zureigat, Q. ,(2011), The Effect of Ownership Structure on Audit Quality: Evidence Jordan. International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 10, PP. 38 – 46