تاثیر تغییر ساختار و یکپارچه سازی فرآیند طراحی محصولات بر هزینه های تحقیق و توسعه

نویسندگان

1 استاد، گروه آموزشی مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری تخصصی، گروه آموزشی مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

هزینه¬های تحقیق و توسعه نه‌تنها محرک رشد کسب‌وکار و معیار توسعه‌یافتگی‌اند بلکه می¬توانند نقش بسزایی در افزایش سودآوری و ثروت سهامداران ایفاء نماید. اما در کشورهای درحال‌ توسعه، ریسک عدم موفقیت سرمایه¬گذاری و نیز نگرانی از شکست به‌واسطه توان مالی پایین ¬این کشورها، عاملی بازدارنده در تخصیص بودجه مناسب به این بخش است. از طرف دیگر فناوری¬های نوین میان‌رشته‌ای مانند ربات¬ها هرچند توانسته¬اند به شکلی توان¬افزا از پیشرفت¬های رشته¬های متعدد، جهت ارائه محصولات هوشمند استفاده نمایند؛ اما مطالعه مدل¬های تحقیق و توسعه در این حوزه¬ها، نشان از تعداد دفعات زیاد بازبینی ایده¬ها و درنتیجه هزینه زا، زمان¬بر بودن آن‌ها دارد، حال‌آنکه محیط¬های رقابتی نیازمند سرعت در پاسخگویی به تغییرات نیاز مشتریان¬اند. در این تحقیق هدف بهبود فرآیند تحقیق و توسعه از طریق گسترش مدلی یکپارچه با ساختاری منعطف است که بتواند دفعات بازبینی و نیز هزینه و زمان را در کل فرآیند کاهش دهد. از این‌رو تلاش گردید به ‌موازات حذف مراحل غیر-ضروری طراحی و شبیه¬سازی، با ایجاد چتر وابستگی متقابل و اصلاح ساختار نیروی انسانی متناسب با آن، امکان انطباق هرچه بیشتر میان اجزاء طراحی‌شده در حوزه¬های مختلف میسّر و تعداد ایده¬های آزمون شده نیز افزایش یابد. با انتخاب روش تحقیق تجربی (آزمایشگاهی)،‌ دو گروه نمونه با حجم 35 عدد ربات¬ در هر دسته، یکی بر اساس تنها مدل یکپارچه موجود و دیگری مبتنی بر مدل پیشنهادی تحقیق ساخته شدند. درنهایت تحلیل یافته¬های با استفاده از نرم¬افزار Analyse-it نشان داد، نه‌تنها توسعه بر اساس هر دو مدل، با توجه به ضریب اسپیرمن از اعتبار قابل¬قبولی برخوردار است؛ بلکه آزمون مقایسه میانگین گروه¬ها ازلحاظ دفعات بازبینی، هزینه و زمان از طریق آماره Z ، تأیید می‌نماید یکپارچگی و چابکی مدل پیشنهادی جهت فرآیند تحقیق و توسعه در مقایسه با مدل موجود مناسب¬تر است.

کلیدواژه‌ها


 
 • اسکات، ویلیام ، مترجم: علی پارسائیان، (1391) ، "تئوری حسابداری مالی"، انتشارات ترمه ، چاپ چهارم.
 • علی احمدی، علی‌رضا،(1377)،" مدیریت تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی کشور" ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
 • دهقانی، علی ، کامران خردمند و محمد عبدی، (1386)، " اثربخشی هزینه‌های تحقیق و توسعه(بررسی موردی تعاونی­های تولیدی استان خراسان رضوی و صنایع ایران)" ، فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره ٤، شماره ٢، تابستان، صص. 99-114.
 • کمیجانی، اکبر و معمارنژاد، عباس، (1383) ، " اهمیت کیفیت نیروی انسانی و R&D (تحقیق و توسعه)  در رشد اقتصادی ایران،"، پژوهشنامه بازرگانی، دوره­ی 8، شماره­ی 31 ، تابستان.
 • روناسی، حمیدرضا، (1380) ، "بررسی نظری و تجربی پیرامون الگوهای علمی در بهبود فرآیند برنامه­ریزی و بودجه‌ریزی واحدهای تحقیق و توسعه"، مجموعه مقالات همایش تحقیق و توسعه، وزارت صنایع و معادن.
 • Acar , M. ,(ed), (1995),  "Mechatronic Design in Textile Engineering ," NATO Advanced Science Institutes Series (ASI) , Department of  Mechanical Engineering , Loughborough  University of  Technology , U.K. , Kluwer Academic Publishers, PP.27-32.
 • Agarwal A, Shankar R, Tiwari MK, (2007)," Modeling Agility of Supply Chain ",Indl  Marketing Mgmt 36,PP.50–61.
 • Barlas Y ,(1989)," Tests of Model Behavior That Can Detect Structural Flaws: Demonstrations with Simulation Experiments ", Computer Based Management of Complex Systems, P. M. Milling and E.O.K. Zahn. (eds.), Springer-Verlag ,Germany,PP. 246-254.
 • Bhuyar CR ,(2000)," Mechatronics: An Integrated Approach to Product Development ", In: Kumar S, Varma, D (ed.) Agile Engineering (Search of New Path to Excellence), Satya Prakashan, New Dehli , PP. 100-103.
 • Forrester JW , Senge P, (1980)," Tests for Building Confidence in System Dynamics Models ", TIMS Stud Mgmt Sci 14,PP.209-228.
 • Gausemeier J, Brexel D, Frank T, Humpert A, (1995)," Integrated Product Development - A New Approach to the Computer Aided Development in the Early Design Stage ", In: The Third Conference on Mechatronics and Robotics “ Design Methods to Industrial Applications, 4 - 6 Oct ,Paderborn, Germany.
 • Gausemeier J, Dumitrescu R, Kahl S, Nordsiek D, (2011)," Integrative Development of Product and Production System for Mechatronic Products ", Robot Comput Integr Manuf  27(4),PP.772–778.
 • Gausemeier, J, (2002)," Mechatronics to Self-optimizing " Int J Compute Integr Manuf  (application) Computer Integrated Manufacturing 18(7),PP.550-560
 • Giachetti R, Martinez L, Saenz O, Chen C, (2003)," Analysis of The Structural Measures of Flexibility and Agility Using a Measurement Theoretical Framework ", Int J Prod Econ 86(1),PP.47–62.
 • Guidara, R., Boujelbene Y. , (2014)," R&D-Based Earnings Management and Accounting Performance Motivation ", International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences , Vol. 4, No.2, April, PP. 85–97.
 • Harrison A, Van Hock R, (2005)," Logistic Management and Strategy ", 2nd edn. Prentice-Hall,London.
 • Hehenberger P., Poltschak F., Zeman K., Amrhein W. ,(2010), Hierarchical Design Models in the Mechatronic Product Development Process of Synchronous Machines. Mechatronics 20(8):864–875.
 • Hewit JR,(1993), Mechatronics : An Introduction. Springer-Verlag, New York.Innovation project: An Information Uncertainty Model. J Mgmt Stud 29(4):485–512.
 • Isermann R (1996) Modeling and Design Methodology of Mechatronic Systems. IEEE/ASME Trans Mechatronics 1(1):16–28.
 • Jefferey, I.B., (1989)," Research and Development and Intra-Industry Spillovers: An Economical Application of Dynamic Duality ", Review of Economic Studies, , PP. 249 - 267.
 • Khalil TM, Hazem EA, (2005)," Management of Technology and Responsive Rolicies in a New Economy ", Int J Technol Mgmt 32(1/2),PP.55–71.
 • Komoto H, Tomiyama T, (2010)," A System Architecting Tool for Mechatronic Systems Design ",CIRP Ann Manuf Technol 59(1),PP.171–74.
 • Lin CH, Chiu H, Chu P, (2006)," Agility Index in The Supply Chain ", Int J Prod Econ 100,PP.142-157.
 • Martins EC, Terblanche FR, (2003)," Building Organizational Culture That Stimulates Creativity and Innovation ",Eur J Innovat Mgmt 6(1),PP.64–74.
 • Martis MS, (2006)," Validation of Simulation Based Models: A Theoretical Outlook, Electro ", J Bus Res Methods 4(1),PP.39 -46
 • McConnell S, (1996)," Rapid Development: Taming Wild Software Schedules ", Microsoft Press,USA.
 • Park. C. K. , Chung S. G., Kim J. W., (2014) ,"Accounting for R&D Expenditure: To Capitalize or Not to Capitalize?", Life Science Journal ;11(7s),PP.107-111
 • Ramesh G, Devadasan S, (2007)," Literature Review on The Agile Manufacturing Criteria ", J Manuf Technol Mgmt 18(2),PP.182-201.
 • Seyedhossein SM, Keyghobadi AR, (2010)," Characteristics of Design and Development Model for Mechatronic ", International Academy of Business and Economics,  Eur J Mgmt 10(3),PP.117-124
 • Sharifi H, Zhang Z, (2001)," Agile Production in Practice: Application of a Methodology ", Int J Oper Prod Mgmt 21(5/6),PP.772–794.
 • Sterman JD, (2000)," Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World ", Irwin McGraw-hill, New York, PP. 845.
 • Stevens R, Brook P, Jackson K, Arnold S, (1998)," System Engineering: Coping with Complexity " Prentice Hall Europe, London.
 • Swafford P, (2006)," A Framework for Assessing Value Chain Agility ", Int J Oper Prod Mgmt 24,PP.118–140.
 • Tomizuka M. ,(2000)," Mechatronics: the 20th to the 21th CenturyIn: 1st IFAC Conference on Mechatronic Systems ", Elsevier, Oxford. Darmstadt, Germany.
 • Verein Deutscher Ingenieure (VDI), (2004) The Association of German Engineers ",VDI- guideline 2206: Design Methodology for Mechatronical System, Beuth Verlag, Berlin.
 • White MA, Brunton GD, (2007)," The Management of Technology and Innovation: A strategic Approach ", Thomson South–Western Ltd, Canada.
 • Yin RK (2009) Case Study Research: Design and Methods (Applied Social Research Methods Vol.5) , 4th Edn. Sage Publications, London