رابطه بین ویژگی‏های هیئت‌مدیره و انتخاب حسابرس

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شیراز

2 کار شناس حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی¬های هیئت¬مدیره و انتخاب مؤسسات حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته¬شده بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو در پژوهش حاضر نمونه¬ای شامل 77 شرکت ، در سطح کل و در سطح صنایع مورد بررسی و از یک طبقه‌بندی دو وجهی برای تقسیم مؤسسات حسابرسی به سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات استفاده شده است. ویژگی¬های هیئت‌مدیره از نظر درصد اعضای غیرموظف نسبت به کل اعضای هیئت¬مدیره، بالاترین مدرک تحصیلی اعضای هیئت¬مدیره، یکسانی مدیرعامل و رئیس هیئت¬مدیره و همچنین تغییر در اعضای هیئت¬مدیره مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه¬های این پژوهش، از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک دودویی به روش ورودی و در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‏دهد که از بین ویژگی¬های هیئت‌مدیره تنها مدرک اعضای هیئت‌مدیره رابطه معناداری با انتخاب حسابرس دارد. بین سایر ویژگی¬های هیئت‌مدیره با انتخاب حسابرس رابطه معناداری مشاهده¬ نشد.

کلیدواژه‌ها


 

اسدی، غلامحسین و وحید منتی منجق تپه، (1390)، "بررسی تاثیر تغییر مدیریت بر روی مدیریت سود"، چشم‌انداز مدیریت مالی و حسابداری، شماره1، 114- 97.

حساس یگانه، یحیی، صابر شعری و سیدحسین خسرو نژاد، (1387)، "رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی‌ها و اندازه شرکت با مدیریت سود"،  مطالعات حسابداری، شماره 24، 115- 79.

حساس­یگانه، یحیی؛ محمد مرادی و هدی اسکندر، (1387)، "بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت"،  بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 52، 122- 107.

رضازاده، جواد و کمال زارعی مروج، (1388)، "عوامل مؤثر بر تغییر حسابرسان در شرکت‌های ایرانی"،  فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 20، 105- 89.

زارع، غلام­حسن، (1389)، "بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

عباس­زاده، محمد­رضا و هاشم منظرزاده، (1390)،  "بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت‌مدیره شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران"،  بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره63، 112- 95.

قائمی، محمدحسین و مهدی شهریاری، (1388)، "حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت‌ها. "،  پیشرفت‌های حسابداری، دوره اول، شماره1، 128- 113.

کاشانی­پور، محمد؛ علی رحمانی و سید مهدی پارچینی پارچین، (1388)، "رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 57، 100-85.

مهدوی، غلامحسین و شهلا ابراهیمی، (1389)، "تغییر حسابرس: چراغ قرمز یا سبز؟"، فصلنامه حسابرس، سال12، شماره49، 121- 113.

مهدوی، غلامحسین و محمد منفردمهارلویی، (1390)، "ترکیب هیئت­مدیره و هزینه­های نمایندگی(بررسی مفروضات تئوری مباشرت در
شرکت‌های ایرانی)"،  تحقیقات حسابداری، شماره دهم تابستان 1390، 98-84.

نادریان، محمد­رضا و محمد­جواد صفار، (1387)، "مسئولیت حسابرسان در قبال تقلب"، حسابرس، سال سوم، شماره13، 55- 46.

نمازی، محمد، (1382) "نقش پژوهش‌های کیفی در علوم انسانی"، مجله جغرافیا و توسعه، مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، بهار و تابستان، صفحات 87-63.

نوروش، ایرج، غلامرضا کرمی و جلال وافی ثانی، (1388)، "بررسی رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه­های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،  تحقیقات حسابداری، شماره 1، 27- 4.

Al-Ajmi, Jasim,(2009). "Audit Firm, Corporate Governance and Audit Quality: Evidence Bahrain. ", Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, Vol. 25, No. 1, 64-74.

American Accounting Association,(1961). "A Statement of Basic Accounting Theory", American Accounting Association.

Copley, P. A. and E. B. Douthett,(2002). "The Association Between Auditor Choice, Ownership Retained, and Earnings Disclosure by Firms Making Initial Public Offerings. ", Contemporary Accounting Research, Vol. 19, No. 1, 49–75.

DeAngelo, L. ,(1981). "Auditor Size and Audit Quality. ", Journal of Accounting and Economics, Vol. 3, No. 3, 183-199.

DeAngelo, L. ,(1982). " Mandated Successful Efforts and Auditor Choice. ", Journal of Accounting and Economics, Vol. 4, 171–203.

DeFond, M. L. ; Wong, T. J. ; and S. Li,(2000)," The Impact of Improved Auditor Independence on Audit Market Concentration in China. ", Journal of Accounting and Economics, Vol. 28, 269-305.

Dimitropoulos, P. E. and D. Asteriou,(2010), "The Effect of Board Composition on the Informativeness and Quality of Annual Earnings: Empirical Evidence Greece. ", Research in International Business and Finance, No. 24, 190–205.

Eichenseher, L. and D. Shields,(1986)," Corporate Capital Structure and Auditor Fit. ", Working Paper, University of Wisconsin-Madison.

Fan, J. P. and T. J. Wong,(2002), "Corporate Ownership Structure and the Informativeness of Accounting Earnings in East Asia. ", Journal of Accounting and Economics, Vol. 33, 401-426.

Firth, M. ; Fung, P. M. Y. ; and O. M. Rui,(2007), "Ownership, Two-tier Board Structure and the Informativeness of Earnings- Evidence China. ", Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 13, 463–496.

Francis, J. R. and J. Krishnan,(1999), "Accounting Accruals and Auditor Reporting Conservatism. ", Contemporary Accounting Research, Vol. 16, No. 1, 135-166.

Ianniello. G. ; Mainardi. M. ; Rossi, F. ,(2013), "Corporate Governance and Auditor Choice. ", Aidea Bicentenary Conference, Lecce, Italy, September 19-21.

Johnson, W. B. and T. Lys,(1986), "The Market for Audit Service: Evidence Voluntary Audit Service. ", Working Paper, Northwestern University.

Karaibrahimoglu. Y. Zengin,(2013), "Is Corporate Governance a Determinant of Auditor Choice? Evidence Turkey. ",Ege Academic ReviewVol. 13, No. 2, 273-284.

Knechel, W. R. ; Niemi, L. ; and S. Sundgren,(2008),"Determinants of Auditor Choice: Evidence a Small Client Market. ", International Journal of Auditing, No. 12, 65-88.

La Porta, R. ; Lopez-De-Silanes, F. ; and A. Shleifer,(1999)," Corporate Ownership Around the World. ', Journal of Finance, Vol. 2, 471-517.

Lee, P. ; Stokes, D. ; Taylor, S. ; and T. Walter,(2003), "The Association between Audit Quality, Accounting Disclosures and Firm-specific Risk: Evidence Initial Public Offerings. ", Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 22, No. 5, 377-406.

Lennox, C. , Pittman, J. ,(2011), "A Question of Quality", CAmagazine, October, 40-42.

Lin, Z. J. and L. Ming,(2009), "The Impact of Corporate Governance on Auditor Choice: Evidence China. ", Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 18, 44-59.

Lin, Z. J. and L. Ming,(2010)," The Determinanants of Auditor Switching the Perspective of Corporate Governance in China. ", Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, No. 26, 117-127.

Mansi, S. A. ; Maxwell, W. F. ; and D. P. Miller,(2004), "Does Auditor Quality and Tenure Matter to Investors? Evidence the Bond Market. ", Journal of Accounting Research, Vol. 42, No. 4, 755-794.

Mayhew, B. W. and J. E. Pike,(2004), "Does Investor ion of Auditors Enhance Auditor Independence? ", Accounting Review, Vol. 79, No. 3, 797-822.

Simunic, D. A. and M. T. Stein,(1987), "Product differentiation in auditing: Auditor Choice in the Market for Unseasoned New Issues. " Vancouver, BC: Canadian Certified General Accountants’, Research Foundation.

Walker, M. ,(2003), "Principal/agency Theory When Some Agents Are Trustworthy, Accounting and Finance", Working Paper, Manchester: Manchester Business School, Manchester University.