روند تغییرات استانداردهای حسابداری و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در این پژوهش تغییرات استانداردهای حسابداری ایران و اثر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات شامل قدرت تبیین مدل ارزشیابی سهام، خطای پیش‌بینی سود، پراکندگی پیش‌بینی سود، پایداری سود و کیفیت سود بوده است. روند تغییرات استانداردها بررسی شد و بر اساس آن به منظور آزمون هرفرضیه، یک مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌های سری زمانی شکل گرفت. نتایج نشان می‌دهدکه تغییرات استانداردها با افزایش کیفیت سود همراه بوده است اما تاثیر مثبت آن بر سایر شاخص‌های کیفیت اطلاعات(قدرت تبیین مدل ارزشیابی سهام، خطای پیش‌بینی سود، پراکندگی پیش‌بینی سود و پایداری سود) تایید نگردید

کلیدواژه‌ها


 

بستانیان، جواد، (1385)، "نظری چند سویه به استانداردهای حسابداری"، مجله حسابرس، شماره 33، ص­ص66-62.

ثقفی، علی و ابراهیم ابراهیمی، (1388)، "رابطه تدوین استانداردهای حسابداری با کیفیت اطلاعات حسابداری"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 57، پاییز 88. ، ص­ص50-33.

سازمان حسابرسی، (1378 تا 1389)، "رهنمود‌ها و استانداردهای حسابداری"، تهران، انتشارات سازمان حسابرسی، ص­ص14-3.

وکیلی فرد، حمیدرضا و مونا علی اکبری، (1388)، "تاثیر به کارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله حسابداری مدیریت، سال دوم، شماره سوم، ص­ص87-77.

Barth, M, W, Landsman and M, Lang,(2005), "International Accounting Standards and Accounting Quality", Stanford University Research Paper, March, PP. 19-46

Bartov , E ; Goldberg, S. R ; and Myungsun, K. ,(2005),"Comparative Value Relevance Among German, U. S. A and International Accounting Standards: A German Stock Market Perspective" , Journal of Accounting, Auditing , and Finance Vol. 20,PP. 56-79

Callen , Jeffrey L, Mozaffar Khan, Hai Lu,(2010), "Accounting Quality, Stock Price Delay and Future Stock Returns", University of Toronto , Bostonarea Research Conference Bolton, 15,PP. 118-147

Chua, Elaine Chee Seng Cheong, and Graeme Gould,(2012), "The Impact of Mandatory IFRS Adoption on Accounting Quality: Evidence Australia", Journal of International Accounting Research, online <http://dx. doi. org/> [5/4/2012]

Dichev, Ilia D. , and Vicki W. Tang,(2007),"Matching and The Changing Properties of Accounting Earnings over the Last 40 Years", Working Paper online <http://papers. ssrn. com/ >, [3/2/2011]

Dechow, P. and I. Dichev. (2002) , "The Quality of Accruals and Earnings: the Role of Accrual Estimation Errors". The Accounting Review. 77, PP. 35-59

Goodwin, John, Kamran Ahmed and Richard Heaney,(2007), "The Effects of International Financial Reporting Standards on the Accounts and Accounting Quality of Australian Firms", Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 15,PP. 42-60

Irani, A. and I. Karamanou. (2003). "Regulation Fair Disclosure, Analyst Following, and Analyst Forecast Dispersion", Accounting Horizons , 17(March). PP. 53-71

Kohlbeck, M and T Warfield,(2005), "The Effects of Principles-Based Accounting Standards on Accounting Quality", University of Wisconsin Journal ,24,PP. 8-21

Kohlbeck, M. and Warfield, Terry,(2010), "Accounting Standard Attributes and Accounting Quality: Discussion and Analysis", Research in Accounting Regulation, 22, PP. 59–70

Kohlbeck, M and Warfield, Terry,( 2008), "The Effects of Accounting Standard Setting on Accounting Quality", Online <http://ssrn. com/> [7/1/2010]

Nanda, Dhananjay, Wysocki, Peter,(2011), "The Relation between Trust and Accounting Quality", University of Miami, Online <www. nber. org/public> [ 2/1/2012]

Thornton, Daniel, B. ( 2002), "Financial Reporting Quality: Implications of Accounting Research", Journal of Banking, Trade and Commerce, May29, PP. 21-33.