عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

چکیده

مطالعات پیشین حاکی از آن است که ساختار سرمایه شرکت¬ها نقش تعیین کننده ای در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می‌کند. این چنین بحث می‌شود که در مقایسه با شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل تبعیضات ناشی از اندازه و مالکیت، با مشکلاتی جهت تأمین مالی و دریافت وام از بانک‌ها مواجه می‌باشند. این تحقیق عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در شرکت‌های کوچک و متوسط بورس اوراق بهادار تهران را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور داده‌ها از صورت‌های مالی 89 شرکت استخراج گردیده و از تحلیل‌های رگرسیونی پانل و روش حداقل مربعات جهت تخمین تابع رگرسیون نمونه استفاده شده است. نتایج بدست آمده در خصوص شرکت‌های کوچک بیانگر وجود رابطه معنی دار بین سودآوری، رشد و اندازه شرکت به‌عنوان متغیر مستقل و نسبت بدهی کل به‌عنوان متغیر وابسته می‌باشد. همچنین در شرکت‌های متوسط ایرانی، بین سودآوری، نسبت دارایی‌های ثابت مشهود و اندازه شرکت با نسبت بدهی رابطه معنی دار وجود دارد

کلیدواژه‌ها


 
آقایی، محمدعلی و همکاران، (1388)، "بررسی تأثیر مدیریت سود، اندازه‌ی شرکت و نسبت‌های سودآوری بر ساختار سرمایه"، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 25، ص 86- 103.

باقر زاده، سعید، (1382)، "تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری، شماره 16، ص 47-23.

ستایش، محمد حسین و کاشانی پور، فرهاد. (1389)، "بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره سوم، شماره اول ص 55-89.

سجادی، سید حسین و علیرضا جعفری، (1386)، " بررسی ساختار سرمایه­ی شرکت‌های کوچک و کارآفرین"، ماهنامه حسابدار، سال 22، شماره 91.

سید امیری، نادر و رضا تهرانی و وینا ترجمان، (1388)، " بررسی الگویی برای ساختار سرمایه در کسب و کارهای خانوادگی"، مطالعه‌ی موردی صنعت نساجی و نفت «. مجله‌ی توسعه‌ی کارآفرینی، سال اول، شماره 3، ص 159- 190.

مهرانی، ساسان و امیر رسائیان، (1386)، "بررسی رابطه نسبت‌های سودآوری و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران"، مطالعات حسابداری، شماره 18، 59- 80.

کیمیاگری علی محمد و سودابه عینعلی، (1387)، "ارایه الگوی جامع ساختار سرمایه مطالعه­ی موردی شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران"، تحقیقات مالی، شماره 25، ص 91- 108.

قالیباف اصل، حسن، (1384)، " مدیریت مالی"، مفاهیم و کاربردها، چاپ دوم، تهران: انتشارات پوران پژوهش.

Abor، J. ، (2008), "Determinants of the Capital Structure of Ghanaian Firms",Journal of Risk Finance, 6, PP. 438-47.

Cassar, G. , S. Holmes, (2003), "Capital structure and financing of SMEs: Australian Evidence", Accounting and Finance, 43, 123-147.

Daskalakis, N. , & Psillaki, M. ,(2005) ," The Determinants of Capital Structure of the SMEs: Evidence the Greek and the French Firms", Electronic copy Available at: http://ssrn. com/abstract

Francisco Sogorb-Mira,(2005), "How SME Uniqueness Affects Capital Structure: Evidence a 1994–1998 Spanish Data Panel", Small Business Economics, 25,PP. 447-457.

Fraser, D. R. , Zhang, H. , & Derashid, C. ,(2006) ," Capital Structure and Political Patronage: The Case of Malaysia", Journal of Banking and Finance, 30, PP. 1291–1308.

Jensen, M. and Meckling, W,(1976),"Theory of The Firm: Managerial Behaviours, Agency Cost and Ownership Structure", Journal of Financial Economics, 58,PP. 3-28.

Ongori, H. & Migiro, S. O. ,(2010) ,"Information and Communication Technologies Adoption in SMEs: Literature Review", Journal of Chinese Entrepreneurship, 2(1), PP. 93-104.

Qigui Liu, Gary Tian,(2010), "Leverage Ratio and Determinants of Capital Structure in SMEs: Evidence China', Electronic Copy Available at: http://ssrn. com/abstract = 1460375

McMahon, R. & Stanger, A. ,(1995), Understanding The Small Enterprise Financial Objective Function", Entrepreneurship: Theory and Practice, 19,PP. 21-39.

Michaelas, N,. Chittenden, F,. & Poutziouris, P. ,(1999),"Financial Policy and Capital Structure Choice in U. K. SMEs: Empirical Evidence Company Panel Data", Small Business Economics, 12,PP. 113–130.

Myers, S. ,(1977),"Determinants of Corporate Borrowing", Journal of Financial Economics, 5,PP. 147-176.

Nadeem Aftab,(2009)," Essays in Equity Ownership: A Case Study of Pakistan",Permanent Address: House Nr. 50, Street Nr. 02, Naymat Colony, Faisalabad, Pakistan.

Nikolaos Eriotis , Dimitrios Vasiliou and Zoe Ventoura Neokosmidi. (2007), "How Firm Characteristics Affect Capital Structure: An Empirical Study", Managerial Finance, 33(5), PP. 321-331.

Rajan R. G, and Zingales L. ,(1995), "What do We Know about Capital Structure? Some Evidence International Data" , The Journal of Finance, 50(5), PP. 1421-1460.

Sameni, M. K. & Khoshalhan, F. ,(2009), E-business Adoption in Iranian Small and Medium Enterprises: Analyzing and Prioritizing The Extraorganizational Factors", Paper presented at PICMET, USA.

Suhaila Mat Kila and Wan Mansor Wan Mahmood,(2008)," Capital Structure and Firm Characteristics: Some Evidence Malaysian Companies", Universiti Teknologi MARA Terengganu, Malaysia.

Talat Afza and Naveed Ahmed,(2011)," Leverage Choice and its Determinants: An Empirical Investigation of Insurance Sector of Pakistan, Electronic", Copy Available at: http://ssrn. com/

Titman, S. and R. Wessels,(1988), "The Determinants of Capital Structure Choice", Journal of Finance, 43(1),PP. 1-19.

Yau, J. , Lau, E. , & Liwa, A. ,(2008)," Do Malaysian Firms Practice The Pecking Order Theory in Their Capital Structure', In Proceedings of the Malaysian Finance Association Conference,PP. 244–253.