ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. همچنین در این تحقیق الگوی رفتاری فرآیند تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار جدید نیز مورد آزمون قرار گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی و همبستگی بوده و بازه زمانی آن سال‌های 1387 و 1388 را شامل می‌شود. نمونه آماری تحقیق شامل 68 شرکت بوده و فرضیات آن با استفاده از روش رگرسیون خطی مقطعی و آزمون t مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که در بازار سرمایه ایران رابطه میان تغییرات کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت معنی‌دار نبوده و با بهبود کیفیت گزارشگری مالی، سرعت تعدیل قیمت سهام تغییر معنی‌داری از خود نشان نمی‌دهد. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که در بورس اوراق بهادار ایران سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار خوب و بد دارای الگوی رفتاری متقارن بوده و اختلاف معنی‌داری در میانگین سرعت تعدیل قیمت سهام نسبت به اخبار خوب و اخبار بد وجود ندارد. از دیگر یافته‌های تحقیق می‌توان به رابطه مثبت و معنی‌دار اندازه و حجم معاملات تأخیری شرکت با سرعت تعدیل قیمت سهام هم در سطح اخبار خوب و هم در سطح اخبار بد اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


 

احمدپور احمد و احمد احمدی، (1387)، «استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره پانزدهم، شماره 52، ص 16-3.

اسماعیلی، شاهپور، (1385)، «رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام»، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

خانی، عبدالله و داوود فراهانی، (1387)، «ارزیابی کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ضریب تعدیل قیمت»، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (ویژه نامه اقتصادی)، شماره 3 (پیاپی 31)، ص 55.

رحمانی، علی، (1381)، «ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی»، فصلنامه حسابرس، سال چهارم، شماره 17، ص 57-52.

سجادی، سید حسین. منصور زراء نژاد، علیرضا جعفری، (1388)، «ویژگی های غیرمالی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 57، ص 51-61.

عرب مازاریزدی، محمد و سید محمد طالبیان، (1387)، «کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه»، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 21، ص 30-1.

فخاری، حسین و روح الله تقوی، (1388)، «کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد»، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره شانزدهم، شماره 57، ص 84-69.

نوروش، ایرج، (1377)، «بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تعداد حسابداران آموزش دیده در واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بررسی های حسابداری، شماره 24 و 25، ص 33-8.

Amihud, Y. , Mendelson, H. , (1987). “Trading Mechanism and Stock Returns: An Empirical Investigation”. Journal of Finance, 42 (3), 533-553.

Callen, J. L. , Khan, M. , Lu, H. , (2009). Accounting Quality, Stock Price Delay and Future Stock Returns. Working Paper.

Chan, D. , (2002). Speed of Share Price Adjustment to Information, Managerial Finance.

Chiang, T. C. , Nelling, E. , Tan, L. , (2008). The Speed of Adjustment to Information: Evidence The Chinese Stock Market. International Review of Economics and Finance, 17, 216-229.

Damodaran, A. , 1993 (March). “A Simple Measure of Price Adjustment Coefficients”. Journal of Finance, 48 (1), 387-400.

Jennings, R. , Starks, L. , (1985). “Information Content and The Speed of Stock Price Adjustment”. Journal of Accounting Research, 23 (1), 336-350.

Koutmos, G. F. , (1999). “Asymmetric Price and Volatility Adjustments in Emerging Asian Stock Markets”. Journal of Business Finance and Accounting, 26 (1-2), 83-101.

Lee, Ch. , Hsieh, T. , Cheng, Li, (2010). “Financial Reporting Quality and Speed of Price Adjustment”. International Research Journal of Finance and Economics, 53, 134-143.

Marisetty, V. B. ,Measuring Productive Efficiency of Stock Exchanges Using Price Adjustment Coefficients, (2002), Retrieved June 15,2005, : http:www. blackwell-synergy. com.

Obaidullah, Muhammad, (2002). “Islamic Risk Management: Towards Greater Ethics and Efficiency”, International Journal of Islamic Financial Services, Volume 3, Number 4,

Saunders & Cornet, (2001). "Financial Markets and Institutions" Mcgraw Hill.

Watts, R. L. , and Jerold L. Zimmerman, (1986), “Positive Accounting Theory”, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Xie, H.  (2001). The Mispricing of Abnormal Accruals. The Accounting Review 76: 357-373.