محتوای اطلاعاتی سود اعلان‌شده و پیش‌بینی‌شده هر سهم در تبیین بازده غیرعادی سهام

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد نیشابور

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی محتوای اطلاعاتی سود هر سهم اعلان‌شده و سود پیش‌بینی‌شده هر سهم در تبیین بازده غیرعادی سهام است. در این راستا از معیارهای سود غیرمنتظره و بازنگری پیش‌بینی سود که به ترتیب نمایان گر سود هر سهم و پیش‌بینی سود هر سهم می‌باشند، استفاده شده است. جامعه‌ی آماری، شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از این میان 50 شرکت به عنوان نمونه آماری و بر اساس نمونه‌گیری حذفی انتخاب‌شده و در مجموع در یک دوره چهارساله از 1387 الی 1390 تعداد 200 مشاهده سال شرکت موردبررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل رگرسیونی و آزمون‌های همبستگی رابطه معنادار مستقیمی را بین متغیرهای اعلان سود هر سهم و پیش‌بینی سود هر سهم با بازده غیرعادی سهام نشان می‌دهد. همچنین نتایج، محتوای اطلاعاتی بیشتری را برای سود اعلان‌شده هر سهم در قیاس با سود پیش‌بینی‌شده هر سهم تأیید می-کند

کلیدواژه‌ها


 

جهانخانی، علی و صفاریان امیر، (1382)، «واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود بر آوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران» تحقیقات مالی، شماره 16، ص81ـ61.

سجادی، حسین، (1377)، «عوامل مرتبط با سود غیرمنتظره و رابطه آن با قیمت سهام»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ص34-60.

صمدی، ابوالفضل، (1385)، «بررسی محتوای اطلاعاتی اعلام سود برآوردی سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده مدیریت.

عسکری، محمدرضا و جبارزاده سعید، (1389)، «شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیرعادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره 5، ص 94-119.

علوی طبری، سید حسین و سیده سمیه موسوی،  (1390) «محتوای اطلاعاتی سود خالص و تعدیل قیمت سهام»، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری سال اول شماره 1 ص 7-19.

قائمی، محمدحسین و جواد معصومی،  (1390)، «سنجش بازده غیرعادی سهام در شرایط وقفه معاملاتی»، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره سوم، ص 113-126.

کردستانی، غلام‌رضا و علی آشتاب،  (1389)، «بررسی رابطه بین خطای پیش­بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادارتهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 60، ص 93-108.

نوروز بیگی، ابراهیم، (1386)، «محتوای اطلاعاتی اعلامیه‌های سود هر سهم بر اساس ضریب واکنش سود»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

نیکبخت، محمدرضا و مهدی مرادی،  (1384)، «ارزیابی واکنش بیش ازاندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادارتهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره40، ص97-122.

Abarbanell Jeffery & Kim Sangwan (2010) "Why Returns on Earnings Announcement Days are More Informative Than Other Days" Kenan flagler business school university of North Carolina at Chapel Hill

Abdullahil Mamun, Nazamul Hoque & Abdullah Mohammad.  (2013). "Stock Price Reaction to Dividend Announcement: the Case of Bangladesh Capital Market". Journal of Economics and Sustainable Development. Vol. 4, No. 8

Ball. R. &P. Brown, (1968),"An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers",Journal of Accounting Research ,pp: 159–178.

Firth. M, (1998), "IPO Profit Forecasts and Their Role in Signalling Firm Value and Explaining Post-Listing Returns", Applied Financial Economics, PP: 29-39.

Foster. G, (1973),"Stock Market Reaction to Estimates of Earnings per Share by Company Officials", Journal of Accounting Research.

Gift. M. j. &Y. Yang, (2010)," Financial Market Reactions to Earnings Announcements and Earnings Forecast Revisions: Evidence the U. S. and China ", The International Journal of Business and Finance Research ,PP:85-96.

Khamis H. Al-Yahyaee, Toan M. Phamb & Terry S. Walter.  (2011). “The Information Content of Cash Dividend Announcements in a Unique Environment". Journal of Banking & Finance.  (35). PP. 606–612

Lutfor Rahman , Mohammad Ruhul Amin,& Noman Siddikee.  (2012). "Declaration Effect of Cash & Stock Dividends on Share Price: An Empirical Study on Dhaka Stock Exchange". Asian Business Review, Volume 1, Issue 1, September

May. R. G, (1971) "The Influence of Quarterly Earnings Announcement onInvestor Decisions As Reflect in Common Stock Price Changes", Journal ofResearch, pp. 119 – 152.

Myring. M, (2006), "The Relationship between Returns and Unexpectedearnings: A Global Analysis by Accounting Regimes", Journal of International Accounting, pp. 92-108.