تاثیر مدیریت سود بر دقت پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی

نویسندگان

1 استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در این تحقیق اثر مدیریت سود بر دقت پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی موردبررسی قرار گرفته است. برای محاسبه اقلام تعهدی رویکرد گردش وجوه نقد به‌کاررفته است. برای مدیریت سود از مدل کاسنیک استفاده شده است. همچنین برای دقت پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی از طریق اجزای سود عملیاتی از مدل تعدیل‌شده بارث استفاده شده است. فرضیه پژوهش از طریق داده‌های تلفیقی با استفاده از اطلاعات 70 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی باعث کاهش دقت پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی می‌شود یعنی هدف از انجام مدیریت سود جهت‌گیری به سمت تحریف گزارش‌های مالی و منافع فرصت‌طلبانه دارد

کلیدواژه‌ها


 

آذر عادل و منصور مومنی، (1385)، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، جلد دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

اسکات، ویلیام، (1388)، «تئوری حسابداری مالی»، علی پارساییان، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات ترمه، (1997).

بادآور نهندی، یونس، (1388)، «تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران»، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

بزاززاده حمیدرضا و منصور دهقان، (1390)، «وجه نقد حاصل از عملیات و مدیریت سود: آزمون مدل k-s»، مجله حسابداری مدیریت، سال چهارم، شماره نهم.

بهار مقدم مهدی و علی کوهی، (1389)، «بررسی نوع مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله دانش حسابداری، شماره 2، پاییز 1389، 75-93.

تاری‌وردی یداله، (1386)، «حسابداری مالی»، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات ترمه.

جبارزاده کنگرلویی، سعید و سعید خدایار یگانه و اکبر پورسلطان احمدی، (1388)، «بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و درماندگی مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه حسابداری مالی، شماره 2، 60-80.

خاکی، غلامرضا، (1388)، «روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی»، چاپ پنجم، انتشارات بازتاب.

حقیقت حمید و احسان رایگان، (1387)، «نقش هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پیش‌بینی سودهای آتی»، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 54، زمستان 1387، 33-46.

شورورزی، محمدرضا، (1388)، «استفاده از خصوصیات کیفی مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ارزیابی کیفیت سود»، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1385، «استانداردهای حسابداری»، سازمان حسابرسی، چاپ دهم.

طالب‌نیا، قدرت‌ا. . . و اکرم تفتیان، (1388)، «پژوهش‌های مدیریت»، شماره 83.

مشایخی، بیتا و غلامرضا کرمی و کاوه مهرانی و ساسان مهرانی، (1384)، «نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، زمستان 1384، 61-74.

مهرآذین، علیرضا، (1387)، «ارزیابی مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهدی در کشف مدیریت سود»، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

مهرانی کاوه و زهره عارف‌منش، (1387)، «بررسی هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، بهار 1387، 15 (51).

نیکومرام هاشم و حیدر محمدزاده سالطه، (1389)، «رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود»، فراسوی مدیریت، سال چهارم، شماره 15.

نوروش ایرج و امین ناظمی و مهدی حیدری، (1385)، «کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی»، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال سیزدهم، شماره 43.

نوروش ایرج و سحر سپاسی و محمدرضا نیکبخت، (1384)، «بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 22، شماره 2.

Abed, suzan, Ali Al-attar, Mishiel Suwaidan, (2012), “Corporate Governance and Earnings Management: Jordanian Evidence”, International Business Research, vol. 5, no. 1.

Barth, M. , D. Cram, K. Nelson, (2001), “Accruals And The Prediction Of Future Cash Flows”, The Accounting Review, Vol 76, No 1, January 2001, 27-58.

Cohen, A. , (2004), “Quality Of Financial Reporting Choice: Determinants And Concequences”. A Dissertation, Northwestern University.

Ciaxing L. , (2004), The Sarbanes-Oxley Act and Mitigation of Earnings Management. A Dissertation, Hawai University.

Financial Accounting Standard Board (FASB), 1978, Statements of Financial Accounting Concepts, No. 1, Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises.

Ghosh, Dipankar, Olsen Lori.  (2009), Environmental uncertainty and managers’

use of discretionary accruals, Accounting, Organizations and Society. No. 34, pp. 188–205.

Jones, Jennifer, (1991), Earnings Management During Import Relief Investigations, Journal Of Accounting Research, Vol 29, No 2, Autumn 1991,193-228.

Kasznik R. , (1999), On The Association Between Voluntary Disclosure And Earnings Management, Journal Of Accounting Research, Vol. 37, No1, 57-81.

Lobo, J. Gerald, Jian Zhou,, (2001), Disclosure quality and earnings management, Asia-Pacific Journal Of Accounting And Economics, Vol. 8, No. 1, 1-20.

Moses, O. D. , (1987), Income Smoothing and Incentives: Empirical Tests Using Accounting Changes. The Accounting Review, 11 (2), 358-77.

Noronha, Carlos, Yun, Zeng and Vinten G. , (2008), Earnings management in

China: an exploratory study, Managerial Auditing Journal,Vol. 23, No. 4.

Peasnell, K. V. , Pope, P. F. and Young, S. , (2005), Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals, Journal of Business Finance & Accounting, 32 (7) & (8).

Richardson, Scott, Irem Tuna, Min Wu, (2002), Predicting Earnings Management: The Case of Earnings Restatements, Online, Available at SSRN: http://ssrn. com/abstract=338681 or doi:10. 2139/ssrn. 338681.

Rina Br Bukita and Takiah Mohd Iskandarba, (2009), Surplus Free Cash Flow, Earnings Management and Audit Committee Int. , Journal of Economics and Management 3 (1).

Scott,W. R. , (2003), Financial Accounting Theory, Prentice Hall, Scarborough.

Sivaramakrishnan, Shaokun, Carol Yu, (2008), On The Association between Corporate Governance and Earnings Quality , Working paper, University of Hoston.

Tucker, W. Jennifer, Zarowin Paul A. , (2005), Does Income Smoothing Improve Earnings Informativeness? The Accounting Review, Vol. 81, No. 1.

Xie, Biao. Wallace N. Davidson & Peter J Dadalt, (2002), Earnings Management and Corporate Governance: The Role of The Board and The Audit Committee, Journal of Corporate Finance, (9).