تبیین جایگاه بدهی و تنوعسازی شرکتی در مدیریت سود

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو هئیت علمی آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی سارویه

چکیده

در سال¬های اخیر توجه بسیاری از محققان، دانشجویان و اساتید حسابداری به موضوع مدیریت سود جلب شده است. این جلب توجه، اهمیت موضوع مدیریت سود را بیان می¬کند. پس شناسایی عواملی که بر مدیریت سود تأثیرگذار هستند می¬تواند کمک بزرگی به استفاده¬کنندگان صورت‌های مالی بنماید. یکی از عوامل مهمی که بر مدیریت سود تأثیرگذار است می¬تواند بدهی و تنوع¬سازی شرکتی باشد. هدف این تحقیق بررسی رابطه¬ی بین بدهی، تنوع¬سازی شرکتی و مدیریت سود در شرکت¬های مادر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از 41 نمونه از شرکت¬های مادر در بازه¬ی زمانی 6 ساله ، با استفاده از پنج مدل پیشنهادی اندازه¬گیری اقلام تعهدی اختیاری و فن OLS به این نتیجه رسیدیم که در شرکت‌های مادر پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هیچ رابطه¬ای بین بدهی و مدیریت سود، بین تنوع‌سازی شرکتی و مدیریت سود و همچنین بین بدهی شرکت¬های متنوع¬سازی شده و مدیریت سود وجود ندارد

کلیدواژه‌ها


 
پورحیدری، امید،(1383)، «بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه­های سیاسی، طرح‌های پاداشو مالکیت بر مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 36، ص 63-47.
خسرونژاد‏، سید حسین،(1388)، «رابطه­ی سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهیها و اندازه شرکت با مدیریت سود»، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
ریاحی بلکویی، احمد،(1389)، «تئوری­های حسابداری، ترجمه دکتر علی پارسائیان، چاپ دوم، تهران، انتشارات پژوهش‌های فرهنگی، 2000.
مشایخی، بیتا،(1385)، «وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 44، ص 54-35.
مشایخی، بیتا و مهرانی و کرمی،(1384)، «نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، ص 74-61.
ویلیام، اسکات،(1388)، «تئوری­های حسابداری، جلد دوم، ترجمه دکتر علی پارسائیان»، چاپ اول، تهران، انتشارات ترمه.
Azofra,V, Castrillo, Delgado,(2003), “Ownership Concentration, Debt Financing and the Investment Opportunity Set as Determinants of Accounting Discretion: Empirical Evidence Spain”, Spanish Journal of Finance and Accounting 115, 215–255.
Beneish, M. D,(1998), Discussion of ‘‘Are Accruals During Initial Publicofferings Opportunistic?” Review of Accounting Studies 3(1–2), 209–221.
Beneish, M. D. , Press, E. , 1995. “Interrelation Among Events of Default”. Contemporary Accounting Research 12(Fall), 57–84.
Bushman, R, Chen, Enge, Smith,(2004), “Financial Accounting Information”, Organizational Complexity and Corporate Governance Systems, Journal of Accounting and Economics 37, 167–201.
Chung, R. , Firth, Kim(2005), “Earnings Management, Surplus-Free Cash Flow, and External Monitoring”, Journal of Business Research 58, 766–776.
Dichev, I, Skinner,(2002), “Large Sample Evidence on Debt-Covenant Hypothesis”, Journal of Accounting Research 40(4), 1041–1123.
Gonzalo Rodríguez-Pérez, Stefan van Hemmen,(2010),“Debt, Diversification and Earnings Management”,Journal of Account And Public Policy 29, 138-159.
Jensen, M. C. ,(1986), “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance,and Takeovers”, American Economic Review 76, 323–329.
Lee, K. W. , Lev, Yeo,(2007), “Organizational Structure and Earnings Management”, Journal of Accounting, Auditing and Finance(Spring), 293–331.
Leuz, C. , Nanda, Wysocki,(2003), “Earnings Management and Investor Protection: an International Comparison”, Journal of Financial Economics 69, 505–527.
Lim, C. Yeow. , Yang, Ding,(2008), “Firm Diversification and Earnings Management: Evidence Seasoned Equity Offerings”, Rev Quant Finan AccDOI 10. 1007/s11156-007-0043-x, 69–92.
Mohd, N. , Ahmed,(2005), “Earnings Management of Distressed Firms during Debt Renegotiation”, Accounting and BusinessResearch 35(1), 69–86.
Othman, B. H. , Zhegal,(2006), “A Study of Earnings-Management motives in the Anglo-American and Euro-Continentalaccounting models: the Canadian and French cases”, The International Journal of Accounting 41, 406–435.
Ronen, J. , Yaari,(2008), “Earnings Management. Emerging Insights in Theory, Practice, and Research, Springer Series in Accounting Scholarship”, vol. 3. Springer, New York.
Thomas, S. ,(2002), “Firm Diversification and Asymmetric Information: Evidence Analyst’s Forecasts and Earnings Announcements”, Journal of Financial Economics 64, 373–396.
Watts, R. L. , Zimmerman,(1986), “Positive Accounting Theory”, Prentice Hall, Englewood Cliff, NJ.
Young, S. ,(1999), “Systematic Measurement Error in the Estimation of Discretionary Accruals: An Evaluation of Alternative Modeling Procedures”, Journal of Business Finance and Accounting 26(September–October), 833–862.
Zhong, K. , Zheng,(2007), “The Effect of Monitoring by Outside Blockholders on Earnings Management”, Quarterly Journal of Business and Economy.