تأثیر ساختار مالکیت بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت ها

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی این موضوع، سه متغیر تمرکز مالکیت، میزان مالکیت سهامداران نهادی و میزان مالکیت مدیریت به عنوان معیارهای ساختار مالکیت در نظر گرفته شد. با استفاده از داده‌های 120 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال‌های 1383 تا 1389 به بررسی این موضوع پرداخته شد. در این پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت الگوی تحقیق موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای تمرکز مالکیت و میزان مالکیت مدیریت تأثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه‌گذاری دارند. اما، میزان مالکیت سهامداران نهادی تأثیری بر ریسک سرمایه‌گذاری شرکت‌ها ندارد.

کلیدواژه‌ها


 
اعتمادی، حسین و جعفر باباجانی وعادل آذر و زهرا دیانتی دیلمی،(1388)،«تأثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 15، پاییز 1388، ص 59-85.
افلاطونی، عباس و لیلی نیکبخت،(1389)،«کاربرد اقتصادسنجی در تحقیقاتحسابداری، مدیریتمالی و علوم اقتصادی»، تهران، انتشارات ترمه.
خدادادی، ولی و خاطره کارگرپور،(1388)،«بررسی رابطه بینجریان نقد عملیاتی و نسبت‌های نقدینگی با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه حسابداری مالی، شماره 1، صص60-75.
طالب‌نیا، قدرت­اله و جهاد برزیگر،(1387)،«ارزیابی ریسک‌های شرکت‌های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره سوم، پاییز 87، ص 5-31.
فخاری، حسین و عصمت السادات طاهری،(1389)،«بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی(6)، زمستان 1389، ص 159-172.
فروغی، میثم،(1385)،«تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
محمدی، شاپور؛ حسن قالیباف‌اصل و مهدی مشکی،(1389)،«بررسی اثر ساختار مالکیت(تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقاتمالی، دوره 11، شماره 28، پاییز و زمستان 1388، صص69-88.
نصراللهی، زهرا و زهره عارف منش،(1389)،«بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره 3، زمستان 1389، ص 117-138.
نمازی، محمد و شکر الله خواجوی،(1383)،«سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش­بینی ریسک سیستماتیک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 38، زمستان 1383، ص 93-119.
Barton, S. L. and P. J. Gordon.(1987). Corporate Strategy: Useful Perspective for The Study of Capital Structure?. Academy of Management Review , 12(1), 67-75.
Beaver, W. , P. Kattler, and M. Scholes.(1970). The Association between Market Determined and Accounting Determined Risk Measures. The Accounting Review, Vol. 45, pp. 645-682.
Bushee, B.(1998). The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior, The Accounting Review 73, pp: 305-333.
Denis, D. J. & D. K. Denis.(1994). Majority Owner-Managers and Organizational Efficiency. Journal of Corporate Finance1, pp: 91-118.
Downs, D. H. , and Sommer, D. W.(1999), Monitoring, Ownership and Risk-Taking: The Impact of Guaranty Funds, Journal of Risk and Insurance 66, 477- 498.
Fama, E. F and Jensen, M. C.(1983). Scparation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics, 26: 327-349.
Grossman, S. and Hart, O.(1980). Takeover Bids, The Free-Sider Problem and the Theory of The Corporation. Bell Journal of Economics, 11: pp: 42-64.
Guner,. G. and Kursat,. A.(1999).Equity Ownership Structure, Risk-Taking and Performance: An Empirical Investigation in Turkish Companies. www. bilkent. edu. tr
Hube, K.(1998). Time for Investing’s Four-Letter Word. Wall Street Journal, January 23, 1998.
Hutton, A. P. , Marcus, A. J. , Tehranian, H. ,(2009). “Opaque Financial Reports”, R 2, and Crash Risk. Journal of Financial Economics, 94, 67-86.
Jeffrey L. Callen and Xiaohua, Fang.(2011). “Institutional Investors and Crash Risk: Monitoring or Expropriation?”www. ssrn. com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1804697
Jenkins, D. S. , Kane G. D. andVelury, U.(2006). “Earnings Quality Decline and The Effect of Industry Specialist Auditors: An Analysis of Thelates 1990”, Journal of Accountingand public policy, Vol. 25, pp: 71-90.
Jeremy S. S. and Alfons J.(2004). ”Ownership Concentration and Share Valuation”. German Economic Review5(2): pp: 143–171.
Jiang. Ch. , Elyas. E. and Jingyi(Jane) Jia.(2009). “Institutional Ownership”, Managerial Ownership and Risk Taking: Evidence the Life-Health Insurance Industry. https: //mywebspace. wisc. edu
Jiang Cheng, Elyas Elyasiani and Jingyi(Jane) Jia.(2011). “Institutional Ownership Stability and Risk Taking Evidence the Life-Health Insurance Industry”. http: //ssrn. com/abstract=1888243.
Kim, E. Han and Lu, Yao.(2011). “CEO ownership, external governance, and risk-taking”, Journal of Financial Economics, 102,(2011). pp: 272–292.
Komariah, S.(2011), “The Influence of Stock Return, Inflation, And Ownership Structure To The Investment Risk”,
Laeven, L. , and Levine, R.(2009). “Bank Governance, Regulation and Risk taking”, Journal of Financial Economics, 93: 259-275.
Leuz, C. , and R. Verrecchia.(2000). “Economic Consequences of Increased Disclosure”. Journal of Accounting Research,38, 91-124.
Markowitz, H, M.(1952). “Portfolio ion. Journal of Finance”, v7(1), 77-91.
Modigliani, F, Miller, M. H.(1958). “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”. American Economic Review, Vol. 48, PP. 261-297.
Monsen, R. , J. Chiu, and D. Cooley,(1968). “The Effect of Separation of Ownership and Control on the Performance of the Large Firm”. Quarterly Journal of Economics, 82(August 1968), pp. 435-451.
Naes, R.(2006). “Ownership Structure and Stock Market Liquidity. Working Paper No”. 2004-2006, Norges Bank(2004), Oslo.
Paligorova, T.(2010). “Corporate Risk Taking and Ownership Structure”, www. bank-banque-canada. co
Pastor, L. , and P. Veronesi.(2003). “Stock Valuation and Learning about Profitability”. Journal of Finance 58: 1749-1789.
Pastor, Lubos, and Robert Stambaugh.(2003). “Liquidity Risk and Expected Stock Returns”. Journal of Political Economy, pp 642-685.
Rosch, G and Kaserer, C.(2010). Ownership Concentration, Blockholder Types and Stock Market Liquidity http: //ssrn. com/abstract =1761443.