مقایسه استاندارد حسابداری شماره 28 با آئین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه و تأثیر مغایرتهای موجود بر سود و مالیات عملکرد شرکتهای بیمه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

هدف این تحقیق، مقایسه استاندارد حسابداری شماره 28 با آیین‌نامه شماره 58 شورای عالی بیمه در مورد شناسایی و گزارشگری ذخایر فنی شرکت‌های بیمه و بررسی معنی‌دار بودن تفاوت‌های موجود بر سود خالص، سود قابل تخصیص و مالیات عملکرد شرکت‌های مزبورمی باشد. در این پژوهش، اثر به‌کارگیری استاندارد حسابداری شماره 28، آئین نامه شماره 58 شورای عالی بیمه و روش پیشنهادی محقق(محاسبه و گزارشگری ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی به عنوان اندوخته احتیاطی غیرقابل تقسیم در بخش حقوق صاحبان سهام) بر سود خالص، سود قابل تخصیص و مالیات عملکرد نمونه‌های تحقیق با استفاده از مقایسه میانگین داده‌ها به‌طور جداگانه مورد آزمون قرارگرفته و نتایج بدست آمده فرضیه‌های این تحقیق را مورد تأیید قرارداده است. جامعه آماری و قلمرو مکانی تحقیق، کلیه شرکت‌های بیمه تجاری بوده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای بوده و با استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های بیمه و اسناد و مدارک پیوست آن‌ها صورت پذیرفته است

کلیدواژه‌ها


بولو، قاسم،(1385)، «گزارش پژوهشی تدوین استاندارد حسابداری برای فعالیتهای بیمه»، گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردهای حسابداری، سازمان حسابرسی.
 ثبات، غلامعلی،(1387)، «مجموعه کامل مصوبات شورای عالی بیمه همراه با قوانین و ضوابط» صنعت بیمه، چاپ اول، بیمه مرکزی ایران، پژوهشکده بیمه.
آذر، عادل،(1385)، «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، ج1 و 2، چاپ دهم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، انتشارات سمت.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،(1388)، «استانداردهای حسابداری»، چاپ هفدهم، سازمان حسابرسی.
کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی،(1388)، «استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی وخدمات مرتبط»، چاپ یازدهم، سازمان حسابرسی.
مدیریت طرح و برنامه اداره بررسی‌های بیمه مرکزی ایران،(1388)، «سالنامه آماری صنعت بیمه»، بیمه مرکزی ایران.
AASB 1023, Australian Accounting Standards Board,1996.
Accounting and Reporting by Insurance Enterprises,(1982(,60FAS.      Accounting and Reporting by Insurance Enterprises for Certain(97FAS) Long-Duration Contracts and for Realized Gains and Losses the Sale of Investments,1987, FAS 113 .
 Accounting and Reporting for Reinsurance of Short- Duration and long-Duration Contracts,(1992), FAS120.
 Accounting and Reporting by Mutual life Insurance Enterprises and By Insurance Enterprises for Certain Long-Duration Participating Contracts”,(1995).
Hong Kong Financial Reporting Standards(HKFRS),(2005).
International Accounting Standard for Insurance,(1999, 2003).
International Accounting Standards Board,(2004), “International Financial”Reporting Standards 4(Insurance Contracts).
Malaysian Accounting Standards Board,(2001), “General Insurance Business”,(MASB17).
SOP 78-6, Accounting for Property and Liability Insurance Companies. SOP 80-1, Accounting for Title Insurance Companies.