اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده و ساختار سررسید بدهی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه آموزش عالی رجا قزوین

2 کارشناس ارشد حسابرسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اگر اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده موجب شک و تردید اعتباردهندگان راجع به قابلیت اتکای صورت‌های مالی در پیش‌بینی موقعیت مالی آتی دریافت‌کننده اعتبار گردد، ممکن است اعتباردهندگان از میزان اعتبار اعطایی و یا از سررسید آن بکاهند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده بر ساختار سررسید بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه مورداستفاده در این مطالعه، مشتمل بر 102 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 تا 1390 است و برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر عدم تأثیر معنادار اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده بر سررسید بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

کلیدواژه‌ها