رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری با ارزش بازار

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار دانشگاه ئآزاد اسلامی واحد بروجرد

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

دنیای کسب و کارامروز، عرصه سازمانهای دانش محور است و با گسترش فناوری اطلاعات از سالهای بعد از 1990، الگوی اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرد. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. این تحقیق به بررسی و مقایسه قدرت توضیحی اثرات ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار ایران می پردازد. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها و مدل‌ها از معیار ضریب همبستگی به همراه ضریب تعیین تعدیل شده آزمون رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که سود باقیمانده محاسبه شده به روش حسابداری بهتر از روش ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را تبیین می کند. علاوه بر این، مدل های تعیین کننده ارزش شرکت که متغییر های سرمایه فکری به آنها افزوده شده است نسبت به مدل¬هایی که این متغییر‌ها را ندارد قدرت تبیین نسبی بالاتری دارند.

کلیدواژه‌ها


 
تاری وردی،یدالله، رضا داغانی ،(1389)"بررسی روش های سود باقیمانده، جریان نقد تنزیل شده وتعدیل سود در تعیین ارزش منصفانه شرکت در بازار سرمایه".فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی، شماره 59، صص 17 تا 30.
دریابیگی، سعید،(1382)"مقایسه ارزش افزوده اقتصادی با سود حسابداری در تعیین ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
شاملو، بهرام، فرزین رضایی و حسن همتی، ،(1389) "سرمایه فکری و عملکرد مبتنی برارزش و سرمایه فکری".پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه غیر انتفاعی رجائ قزوین.
محمود آبادی، حمید و بایزیدی,(1387) "مقایسه قدرت توضیحی مدل های ارزیابی سود باقی مانده و رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش شرکت ها". بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره54.
مدهوشی، مهرداد، امیری مهدی اصغرنژاد ،(1388)  " سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ." فصلنامه بررسی های حسابداری وحسابرسی.
نمازی،محمد، شهلا ابراهیمی، (1386) "بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران." تحقیقات  حسابداری شماره 4.
Andersen , R & Mclean R.(2000). " Accounting for the Creation of Value, Ongoing Research Project Sponsored by the Canadia Institute of Chartered Accountants. "
Berkery. G.(2003). Human Interaction: The Critical Source of Intangible Value. ",Jornal of Intellectual Capital,Vol.4, No.1,pp.82-99
Bose S, Thomas K. Applying the Balanced Scorecard for better
Performance of Intellectual Capital , Journal of Intellectual Capital 2006;4: 653-665.
Edvinsson, L. and Malone, M.(1997), Intellectual Capital: Realizing your Company’s True Value by Finding Its Hidden Roots, Harper Collins, New York, NY
Gravoze,r,m,(2002),"The Knowledge Based View of The Firm: Implications for Monagement Practice ,Long Range Planning",Vol. 30, No. 3,pp. 450-454
Hendrickson(1982), "Accounting Theory", New York, Ny: Irwin.
Huang C, Wang M. C. "The Effect of Economic Value Added and Intellectual Capital on the Market Value of firms": An Empirical Study,International Journal of Management 2008; 4 722.
Isac. R. G, Herrwnmans,I. M. & Kline, T. J(2009). " Intellectual capital management Enablers: A Structural Equation Modeling Analysis", Journal ofBusiness Ethics, Published online: 06 Novomber
Joia, L. A. & Malheiros,R(2009)," Strategic alliances and the intellectual capital of firms, ”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 10 No. 4, pp. 539-558.
Jui-Chi Wang,(2008)"Investigating Market Value and Intellectual Capital for S&P 500" , Journal of Intellectual Capital, Vol. 9 No. 4, , The current Issue and Full Text Archive of This Journal is Available at ww. Emeraldinsight. com/1469-1930. htm
Nunmaker. J. F, Jr. R. O. Briggs, and G. J. De Vreede(2001). Information Technology and the Future Enterprise: New Models for Managers, New York, Prentice- Hall
O,Donnel, D. , O, Regan. P, Coates. B. Kennedy. T, Keary, B and
Ohlson, J. A.(1995), “Earning, Book Values, and Dividends in Equity Valuation”, Contemporary Accounting Research, Vol. 11 No. 2, pp. 661-87.
Pirie,S. & Smith,M,(2008),"Stock Prices and Accounting Information Evidence Malaysia". Asia Review of Accounting. Vol. 16,NO. 2 pp. 109-133
Roos J. , Robert L. Edvinsson & N. Dragonetti.(2001). Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape. New York University Press.
Soler,a,celestino,D ,(2007)" Evaluating the Scope of IC in Firms Value", Journal of Intellectual Capital ,Vol.8,No.3,pp. 470-493