پیش بینی بازده غیر عادی بر مبنای مدل مبتنی بر نیروی حرکت قیمت

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پدیده‌های نیروی حرکت(تکانه) با بیان اینکه با استفاده از عملکرد گذشته سهام می¬توان عملکرد آتی آن را پیش‌بینی نمود اعتقاد دارند روندهای اخیر بازار ادامه یافته و جزء خلاف قائده‌های تکنیکال به شمار می‌روند، به همین علت تأیید سودمندی این استراتژی‌ها می‌تواند چالشی در برابر تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید. در تحقیق حاضر نیز با استفاده از جامعه آماری متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 تا 1390 و همچنین تشکیل پرتفوی‌های شبیه‌سازی شده بر اساس بازده غیرعادی گذشته سعی گردیده به ارزیابی میزان سودمندی این استراتژی‌ها از یک سو و بررسی بازه‌ی زمانی استمرار این استراتژی‌ها از سوی دیگر بپردازیم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با بررسی روند گذشته سهام در قالب نیروی حرکت قیمت می¬توان به بازده غیر عادی دست یافت، همچنین همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار اوراق بهادار بررسی شده با گذشت زمان کم رنگ شده و در افق زمانی یکساله تقریباً از میان می‌روند.

کلیدواژه‌ها


 

جهانخانی، علی و حسین عبده تبریزی،(1373)، "نظریه بازار کارای سرمایه"، مجله تحقیقات مالی، شماره اول، دانشگاه تهران، ص 20-7.

اسلامی بیدگلی، سعید،(1385)، "از مالی استاندارد تا نوروفاینانس"، مجله پیام سرمایه گذاری شماره 30 تهران، ص 15-5.

خاکی، غلا­مرضا،(1387)، "روش تحقیق در مدیریت"، چاپ سوم انتشارات بازتاب، تهران.

مهدی، مرادی،(1388)، "بررسی واکنش بیش از اندازه در بورس اوراق بهادار تهران"، رساله دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

دامودار گجراتی،(1385)، "مبانی اقتصاد سنجی"، جلد دوم، چاپ چهارم ترجمه حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

دلاور، علی،(1387)، "روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی"، چاپ بیست وچهارم، نشر ویرایش، تهران.

راعی، رضا و سعید فلاح پور،(1383)، "مالی رفتاری رویکردی متفاوت در حوزه مالی"، مجله تحقیقات مالی، شماره، 18 دانشگاه تهران، ص 106-77.

کمالی، هاجر،(1389)، "بررسی استراتژی شتاب واستراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

فدایی نژاد، محمد اسماعیل،(1387)، "بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران"، رساله دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

فدایی نژاد، محمد اسماعیل و علی صادقی،(1385)، " بررسی سودمندی استراتژی­های و معکوس در اوراق بهادار تهران"، مجله تحقیقات مالی، دانشگاه تهران.

طالبی، علیرضا،(1387)، "بررسی تأیید عوامل موثر بر بیش واکنشی قیمتی سهامداران عادی در بورس اوراق تهران در طی سال‌های 1374-1384"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

هاگن، رابرت،(1386)، "نظریه های مالی نوین"، ترجمه بیدگلی، غلامرضا و شمس، شهاب الدین، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

 

Affleck . E. Mendenhall. A . (2011), “Cross-Sectional and Time-Series of Determinants Price Momentum Returns ” Review of Financial Studies

Barberis, Nicholas Shleifer, Andrei, Vishny, Robert . (1998),“A Model of Invest Sentiment” Journal Financial Economics 49,PP. 307–343.

Bernard, Victor L , and Jacob K. Thomas. ( 1999), “Post-Earnings-Announcement Drift: Delayed price response or risk premium?” Journal of Accounting Research 27, 1–36.

Bony. F . Mack. K. (2011), “Size-Related Anomalies and Stock Market Seasonality in a Price Momentum Model,” Journal of Financial Economics12, PP. 13-32.

Brown ,J. A. Martin, J. ( 2008), “Momentum Investing and Business Cycle Risk: Evidence Pole to Pole,” Journal of Finance 58, PP. 2515–2547.

Brown J. A. . and Martin, J. (2008), “Global Momentum Strategies” Journal of Portfolio.

Brozineski. K. (2010), “The Illusory Nature of Momentum Profits” Tulane working paper.

Chan,K. Hameed, W. Tong. (2005), “ Profitability of Momentum Strategies in International Equity Markets,''Journal of Financial and Quantitative Analysis5, PP. 15-17.

Chan , Louis K. C. Jegadeesh, Narasimhan, Lakonishok , Josef . (1996) ,“ Momentum Strategies”, Journal of Finance 51, PP. 1681–1713.

Chen , Hsiu – Lang , Jegadeesh, Narasimhan and Wermers , Russ. (2000), “The Value of Active Uund Mutual Management: An Examination of the Stockholdings and Trades of Fund Managers,” Journal of Financial and Quantitative Analysis 35, PP. 343-368.

Chui, Andy, Titman ,Sheridan and Wei, K. C. John . (2009) ,“Momentum, Ownership Structure, and Financial Crises:An Analysis of Asian Stock Markets”, Working paper,University of Texas at Austin.

Conrad, J and Kaurl, Gautam . (2003), “An Anatomy of Trading Strategies” Review of FinancialStudies 11, PP. 489-519.

Daniel, Kent, Hirshleifer, David and Subrahmanyam, Avanidhar,(1998) , “Investor Psychology and Security Market Under-and Overreactions,” Journal of Finance 53, PP. 1839-1886.

Edvars, D ,(2001), “Earnings Releases, Anomalies, andthe of Behavior Security Returns,” The Accounting Review 59, PP. 574–603.

Fama, Eugene, and French , Kenneth,(1996), “Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies” Journal of Financial Economics 51, PP. 55-84.

Grundy, Bruce, Martin , J . (2001), ”Understanding the Nature of Risks and the Sources of Rewards to Momentum Investing, “Review of Financial Studies 14, 2.

Jegadeesh, Narasimhan Titman, Sheridan, )2001(, “Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations,” Journal Finance 56, PP. 699-720.

viler,j. v. (1999), “Quarterly Earnings Reports andIntermediate Stock Price Trends” Journal of Finance 25, PP. 143–148.

hone, J and Tanks,E . ( 2003), ”Earnings and Price Momentum“ Journal of Financial Economics80 67–66.

Hong,T, Stein, J,(2002), “A Unified Theory of Under reaction Trading and in Overreaction Asset Markets” , Journal of Finance 56, PP. 2143-2184.

Lee, C, Swaminathan, B . (2008) ,“Price Momentum and Trading Volume,'' Journal of Finance 55, PP. 1217-1269.

Mcknight. P. J , Hou. T. C. T , . (2005) ,”The Determinantsof Momentum in the United The Quarterly ,Kingdom“ Review of Economics and Finance,Nov. 2005.

Kent. , D ,Titman , S. (2005), “Market Efficiency in an Irrational World,” Financial of Journal, 55, PP. 28-40.

Kohenman , Jun. (2006), Testing Statistical Hypotheses, 3 Edition, Springer, New York.