رابطه ی بین نوع حسابرس و نوع گزارش حسابرس با شاخص مدیریت سود

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

کیفیت کار حسابرسان و اظهار‌نظر آنان می تواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و کاهش مدیریت سود شود، ازاینرو در این پژوهش رابطه بین نوع حسابرس(مؤسسات حسابرسی بزرگ و کوچک) و نوع گزارش حسابرس(مقبول و غیر مقبول) با شاخص مدیریت سود بررسی می¬گردد. برای آزمون هر یک از فرضیه ها دو مدل براساس متغیر وابسته تعریف گردیده است. آزمون فرضیه-های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از اطلاعات 53 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندر سطح شش صنعت مختلف و برای دوره¬ی زمانی 1382 تا 1388 از طریق «داده های ترکیبی» انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می¬دهد که، نوع حسابرس در هیچکدام از صنایع با شاخص مدیریت سود رابطه معناداری ندارد و نوع گزارش حسابرس در صنایع خودرو، فلزات اساسی و مواد و محصولات دارویی رابطه معنادار و منفی با شاخص مدیریت سود را دارد.

کلیدواژه‌ها


 

بنی مهد، بهمن و هاشم نیکو مرام،(1388)، "تئوری حسابداری(مقدمه ای بر تئوری­های توصیفی)"، چاپ اول، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

پارسائیان، علی(1381)، "تئوری های حسابداری(نسخه اول)"، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.

حسینی، سید علی،(1389)، "مدیریت سود: نظریه ها و رویکردها"، بورس اقتصادی، شماره 92، ص 2-9.

خسروی چرمی، بهروز،(1385)، "بررسی عوامل موثر بر نوع اظهار نظر حسابرس در ایران" . تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری به راهنمایی دکتر عباس هوشی دانشگاه شهید بهشتی.

رحمانی، علی و مسعود غلام زاده،(1388)، "رابطه کیفیت سود و درج نام شرکت‌ها در فهرست نر خهای بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 55، بهار1388، ص 3-18.

سجادی، سید حسن و علیرضا جعفری،(1388)، "ویژگی‌های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره57، پائیز 1388، ص 51-68.

لنگری، محمود،(1379)، "بررسی و اندازه‌گیری میزان رعایت عوامل کنترل کیفیت در حسابرسی‌های مستقل در ایران و شناسایی موانع و مشکلات موجود"، پایان نامه دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.

مقدم, مهدی،(1387)، "محرک‌های مدیریت سود"، پایان نامه ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.

نوروش، ایرج و سید علی حسینی،(1388)، "بررسی رابطه بین کیفیت افشا(قابلیت اتکا و به موقع بودن ) و مدیریت سود"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، بهار 1388، ص2-16.

نوروش، ایرج و امین ناظمی،(1385)، "کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 43، بهار1385، ص135-160.

نیکخواه آزاد، علی،(1379)، "بیانه مفاهیم بنیادی حسابرسی"، تهران: کمیته تدوین رهنمود های حسابرسی-سازمان حسابرسی، نشریه شماره 121.

نیکخواه آزاد، علی و ویدا مجتهد زاده،(1378)، "بررسی حوزه‌های مسؤلیت حسابرسان مستقل از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی و حسابرس مستقل"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 26، ص 5-70.

هوشمند، عبدالحمید(1387)، "بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان"، شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز.

Abdul Rahman, R.  and Fairuzan Hemeen, M. A. (2006), ”Board, Audit Commitee, Culture and Earnings Management”(Malaysian Evidence Managerial Auditing Journal,21).

Balvers, M. D. (1988) ,”Under pricing of New Issues and the Choice of Auditor As a Signal of Investment Banker Reputation”(Vol. 63). the Accounting Review.

Barizah,N. A. (2005), ”factor Is Influencing Auditor Dependence: Malaysian Loan Officers, Perception, Managerial Auditing”. Malaysian: Officers, Perception, Managerial Auditing Journal.

Craswell, S. L. (2002) ,” Auditor Independence and Fee Dependence”.

De‘Angelo. (1981). “auditor Size and Audit Quality”. Journal of Accounting and Economics , 183-199.

Farragia, B. C. (2005) ,” Qualified Audit Opinions in Malta”. 20.

Hendrikson, E. S. (1992) ,” Accounting Theory”(fourth Ed. ). Irwin.

Herbohn, K. (2008) ,”Auditor Reporting and Earnings Management. ”Accounting and Finance .

Kothari, S. P. (2001) ,” Capital Markets Research in Accounting”. 31,105.

Kothari, S. P. (2005) ,” Performance Matched Discretionary Accrual Measures”. 163-197.

Kanagretnam, K. (2010), ”Auditor Reputation and Earnings Management: International Evidence the Banking Indusr”. University of Houston.

Lopo Martinez, A. (2010) ,”Audit Firm Rotation and Earnings Managment in Brazil. ” FUCAPE Business School .

Scott,  R. W. (2009) ,” Financial Accounting Theory. ” Toronto.

Saw. Imm, S. (2009) ,” Information Asymmetry and Earnings Management. ” Faculity of Ecoonomic and Business .

Sweeney, A. (1994) ,” Covenant Violations and Managers Accounting Responses”. Journal of Accounting and Economic. 308-281.