رابطه ی نوع و حجم تأمین مالی با عملکرد عملیاتی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

راهکار تأمین مالی، یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیریت مالی شرکت ها در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار می رود. برای سنجش میزان دستیابی به این هدف، شاخص¬های عملکرد مورد ارزیابی قرار می گیرد. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی تأمین مالی، انواع وحجم آن بر معیارهای ارزیابی عملکرد Q توبین، ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده شرکت ها می پردازد. با مطالعه دقیق ادبیات، چهار فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 62 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره پنج ساله 1388- 1384 انتخاب شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون وضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج حاصل از این آزمون ها نشان می دهد که بین حجم تأمین مالی و نسبت Q توبین و ارزش افزوده بازار رابطه معناداری وجود دارد همچنین تأمین مالی از طریق انتشار سهام، با نسبت Q توبین، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده رابطه معنادار دارند. از سوی دیگر تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی خارج از ترازنامه به ترتیب با ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین رابطه معناداردارند

کلیدواژه‌ها


 

 

بیگلر، کیومرث،(1385)، «بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و ویژگی‌های عملکردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

پیکانی، محسن و نیکبخت،(1388)، «رابطه ساختار سرمایه و معیارحسابداری ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار»، تحقیقات مالی، ش28، دوره 11: ص 89-104.

دستگیر، محسن و سلیمانیان،(1386)، «تأمین مالی برون ترازنامه‌ای: رویکرد مقایسه‌ای»، حسابدار، ش182: ص 21-15 .

دوانی، غلامحسین؛(1387)، مجموعه قوانین مالیات های مستقیم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات کیومرث.

رحیمی دستجردی، محسن و ایزدی‌نیا،(1388)، «تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم»، تحقیقات حسابداری، ش3:ص161- 136.

فرامرز، جواد و مرادزاده فرد،(1388)، «مطالعه تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، حسابداری مالی و حسابرسی، ش2: ص 144-117.

کاووسی، علیرضا،(1383)، «ارتباط بین نسبت Q توبین وارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بورس، 44: ص 24-30.

جهانخانی، علی و سجادی،(1374)، «کاربرد مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در تصمیمات مالی»، تحقیقات مالی، ش4: ص 68-86.

جهانخانی، علی و ظریف فرد،(1374)، «آیا مدیران و سهامداران از معیارهای مناسبی برای اندازه‌گیری ارزش شرکت استفاده می‌کنند»، تحقیقات مالی، ش1،        ص 41-66.

مجتهدزاده، ویدا، علوی و خدابخشی،(1388)، «رابطه تأمین مالی وعملکرد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات حسابداری، ش1: ص 28-49.

مدرس، احمد، و فرهاد عبدالله‌زاده،(1388)، مدیریت مالی، ج1، چاپ دهم، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی.

Baccidor, Geffry. M. ,(1997), “The Search for the Best Financial Performance Measure”, Financial Analyst Journal, No. 3, Vol. 53, pp. 11-20.

Brigham, E. F. , L. C. Gapenski and M. C. Ehrhardt,(1999), Financial Management:Theory and Practice, 9thEdition, Florida, Harcourt Inc.

Boodho,R. ,(2008), Capital Structure and Performance: a Panel Data Analysis Based on the Companies Listed on the Stock Exchange of Mauritius, Working Paper,Nottingham university Business School, Malaysia Campu, Alliance Trust ,[Online], <http://ssrn. com/abstract=1321183>,pp. 1-72.

Casser,(2005), “External Financing and Firm Operating Performance”, Working Paper, University of California, Berkeley. , pp. 1-158.

Cheng, Xia,(2007),:Expropriation, Weak Corporate Governance and Post –IPO Performance: Chinese Evidence”, Advances in Financial Economics, Vol. 12, pp. 237-267.

Dare Funso, D. , Olorunfemi,(2010), “Capital Structure and Corporate Performance in Nigeria Petroleum Industry: Panel Data Analysis”, Journal of Mathematics and Statistics, pp. 168-173.

Shoaib ,A. ,Gohar,(2010), “Achieving the Optimal Capital Structure and its Impact on Bank Performance: Evidence Banking Sector of Pakistan”, International Review of Business Research Papers, No. 3 ,Vol. 1, pp. 9-24.

Stewart, G. Bennett,(1991), “The Quest for Value” ,New York, Harper Collins publishers, Inc, PP. 1-781.