مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری و عوامل تأثیرگذار بر آن

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه¬گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. در این تحقیق، اثر دو عامل سودده یا زیان¬ده بودن و اندازه شرکت نیز بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار می¬گیرد. اطلاعات حسابداری مورد بررسی شامل سود هر سهم و تغییرات سالیانه سود هر سهم به عنوان شاخص¬هایی سود و زیانی و ارزش دفتری سهام به عنوان شاخصی ترازنامه¬ای می¬باشد که در قالب دو مدل بازده و قیمت مورد ارزیابی قرار گرفته است. آزمون فرضیه¬های تحقیق به کمک تحلیل رگرسیونی انجام شده است. نتایج تحقیق بیانگر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری برای سرمایه¬گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای مدل¬های بازده و قیمت است. البته شاخص¬های سود و زیانی نسبت به شاخص ترازنامه¬ای برای سرمایه¬گذاران دارای ارزش مربوط¬تری هستند. همچنین، سودده یا زیان¬ده بودن و اندازه شرکت بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


 

پورحیدری، امید، سلیمانی، امیر، غلامرضا و محسن صفاجو،(1384)، «بررسی ارتباط سود وارزش دفتری با ارزش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، در: مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران. شماره 42: ص 3 - 19.

ثقفی، علی و عبدالرضا تالانه،(1385)، «نقش سود و ارزش دفتری و اختیار واگذاری در ارزشیابی حق مالکانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». در: مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران. شماره 44: ص 3 - 34.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،(1381)، استانداردهای حسابداری، تهران، سازمان حسابرسی، نشریه 160، مبانی نظری گزارشگری مالی در ایران(پیوست استانداردهای حسابداری).

 

Alford, A. , J. Jones, R. Leftwich and M. Zmijewski,(1993), “The relative informativeness of accounting disclosures in different countries", in: Journal of Accounting Research, Supplement 31, pp. 183–229.

Amir, E. , T. S. Harris and E. K. Venuti,(1993), “A Comparison of Value Relevance of US Versus Non-USGAAP Accounting Measures Using Form 20-F Reconciliations”, in: Journal of Accounting Research, Supplement 31, pp. 230–264.

Anandarajan, A. , I. Hasan,(2010), “Value Relevance of Earnings: Evidence Middle Eastern and North African Countries”, in: Journal of Advances in Accounting, Incorporating Advance in International Accounting, 26, pp. 270–279.

Barth, M. E. , W. H. Beaver and W. R. Landsman,(2001), “The Relevance of the Value Relevance Literature for Financial Accounting Standard Setting: Another View”, in: Journal of Accounting and Economics, 31, pp. 77–104.

Bauman, M. P. ,(1996), “A Review of Fundamental Analysis Research in Accounting”, in: Journal of Accounting Literature, 15, pp. 2-10.

Beaver, W. H. ,(1998), Financial Reporting: An Accounting Revolution, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Benayed, M. R. and E. Abaoud,(2006), “Value relevance of Accounting Earnings and the Information Contents: Empirical Evidence in Tunisian Stock Exchange”, WWW. SSRN. COM.

Chen, J. , S. Chen, and X. Su,(2001), “Is accounting information value-relevant in the emerging Chinese stock market?”, in: Journal of International Accounting Auditing and Taxation, 10(1), pp. 1–22.

Collins, D. W. , E. L. Maydew, and I. S. Weiss,(1997), “Changes in the Value-Relevance over the Past Forty Years”, in: Journal of Accounting and Economics, 24, pp. 39–67.

Dobija, D. , and K. M. Klimczak,(2010), “Development of Accounting in Poland: Market Efficiency and the Value Relevance of Reported Earnings”, in: The International Journal of Accounting, 45, pp. 356–374.

Dumontier, P. , and B. Raffournier,(2002), “Accounting and Capital Market: A Survey of the European Evidence”, in: European Accounting Review, NO. 11, pp. 119-124.

Easton, P. , and T. Harris,(1991), “Earnings as an Explanatory Variable for Returns”, in: Journal of Accounting Research, 29, pp. 19-36.

Easton P. D. , and G. A. Sommers,(2002), “Scale and the Scale Effect in Market-Based Accounting Research”, in: Journal of Business Finance and accounting, NO. 30, pp. 25-35.

Elliott, J. , & Hanna, J. ,(1996), "Repeated accounting write-offs and the information content of earnings", Journal of Accounting Research, 34: 135–155.

Feltham, G. A. and J. A. Ohlson,(1995), “Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities”, in: Contemporary Accounting Research, 11, pp. 689–732.

Francis, J. , and K. Schipper,(1999), “Have Financial Statements Lost their Relevance?”, in: Journal of Accounting Research, 37, pp. 319-352.

Frank, K. ,(2002), “The effect of growth on value relevance of accounting data”, in: Journal of Business Research, 55(1), pp. 69-78.

Gjerde, Ø. , K. Knivsflå and F. Sættem,(2007), “The Value-Relevance of Financial Reporting in Norway 1965-2004”, WWW. SSRN. COM.

Harries, T. S. , M. Lang, and H. P. Mang, a(1994), nd Hhttp://WWW.SSRN.COM"Financiaccounting Measures: An Empirical Analysis”, in: Journal of Accounting Research, 32, pp. 187-209.

Hassan, O. , P. Romilly, and G. Giorgioni,(2009), “The Value Relevance of Disclosure: Evidence the Emerging Capital Market of Egypt”, in: The International Journal of Accounting, 44, pp. 79–102.

Hayn, C. ,(1995), “The Information Content of Losses", in: Journal of Accounting and Economics, 20, pp. 125-153.

Ohlson, J. ,(1995), “Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation", in: Contemporary Accounting Research,(Spring), pp. 661-6