رابطه میانگین بازده سهام و اندازه شرکت با چرخه نوسانات سود و جریانهای نقدی

نویسندگان

1 استاد و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد

چکیده

بازده سهام، اندازه شرکت و نوسانات سود و جریان های نقدی از متغیرهای با اهمیت در مباحث مالی و حسابداری است، که توجه به آن‌ها کیفیت تصمیم را ارتقا می¬بخشد. مقاله حاضر از یک سو به دنبال مطالعه آنست که آیا بازده سهام در شرکت¬هایی که دارای سود هموارتری هستند، نسبت به شرکت¬هایی که دارای جریان¬های نقد هموارتری هستند، به صورت معنی¬داری تفاوت دارد؟ از سوی دیگر، آیا این دو گروه از شرکت¬ها از نظر اندازه تفاوت دارند؟ جامعه آماری تحقیق شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 50 شرکت انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه¬ها از آزمون t استفاده شده است. نتایج نشان می¬دهد، که میانگین بازدهی در دو گروه شرکت¬های طبقه¬بندی شده بر اساس چرخه نوسانات سود و جریان¬های نقدی تفاوتی ندارد، اما بین میانگین اندازه شرکت دو گروه تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 

 

Albercht, W. D. and F. M. Richardson, (1990), “Income Smoothing by Economy Sector", Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 17,  No 5, PP. 713ـ730.

Chen, S. and J. L. Dodd, (2001), “Operating Income, Residual Income and EVA(TM): Which Metric Is More Value Relevant?”, Journal of Managerial Issues, Vol. 13, No. 1, PP. 65ـ87.

Dechow, P., (1994), “Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: The Role of Accounting Accruals”, Journal of Accounting & Economics, Vol. 18, PP. 3–42.

Fama, E. and K. R. French, (1992), “The Cross-Section of Expected Stock Returns”, Journal of Finance, Vol. 2, PP. 427-465.

Francis, J., R. LaFond, P. Olsson and K. Schipper, (2004), “Cost of Equity and Earnings Attributes”, The Accounting Review, Vol. 79, NO. 4, PP. 967–1010.

Goel, A. M. and A. V. Thakor, (2003), ”Why do Firms Smooth Earnings?”, Journal of Business, Vol.76, No. 1, PP. 151-191.

GU, Z., (2005), “Income Smoothing and the Prediction of Future Cash Flows”, Working paper, Carnegie Mellon University.

Habib, A., (2005), “Firm-Specific Determinants of Income Smoothing in Bangladesh: an Empirical Evaluation”, Advances in International Accounting, Vol. 18, PP. 53–71.

Haugen, R. A. and N. L. Baker, (1996), “Commonality in the determinants of expected stock returns”, Journal of Financial Economics, Issue 41, PP. 401–439.

Hunt, A., S. E. Moyer and T. Shevlin, (2000), “Earnings Volatility, Earnings Management, and Equity Value”, Department of Accounting, University of Washington, working paper.

Jayaraman, S., (2008), “Earnings Volatility, Cash Flow Volatility, and Informed Trading”, Journal of Accounting Research, Vol. 46 No. 4, September, PP. 809-851.

Kamarudin KAB, Ismail WABW, Ibrahim MK., (2003), “Market perception of income smoothing practices: Malaysian evidence”, Working paper.

 Michelson, S. E.,  J. Wagner and W. Wootton, (1995), “Market Based Analysis of Income Smoothing”, Accounting Auditing and Accountability Journal, Vol. 22, No. 8, PP.1179 ـ1193.

 Moses, O. D., (1987), “Income Smoothing and Incentives: Empirical Tests Using Accounting Changes”, The Accounting Review, Vol. 62, No. 2, PP. 358-377.

Michelson, S. E., J. Jordan-Wager and C.W. Wooton, (2000), “The Relationship Between the Smoothing of Reported Income and Risk-Adjusted Returns”, Journal of Economics and Finance, 24(2), Summer, PP. 141-159.

McInnis, John, (2010), “Earnings Smoothness, Average Returns, and Implied Cost of Equity Capital”, The Accounting Review, Vol. 85, No. 1, PP. 315–341.

 Schmalensee, R., (1989), “Inter-industry Studies of Structure and Performance. In: Schmalensee, R., Willig, R.(Eds.), Handbook of Industrial Organization”, North-Holland, Amsterdam, PP. 951–1009.

 Tseng, L. J. and C. W. Lai, (2007), “The Relationship between Income Smoothing and Company Profitability: An Empirical Study”, International Journal of Management, Vol. 30, No. 1, PP. 7-27.

 Tiwari, A. and A. M. Vijh, (2004), “Sector Fund Performance: Analysis of Cash Flow Volatility and Returns”, Current Version: October 2004, available at www.ssrn.com.

Watts, R. and J. Zimmerman, (1987), “Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards”, The Accounting Review, Vol. 53, PP. 112–134.