عوامل تعیین کننده در ارایه به موقع صورت های مالی میان دوره ای

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

گزارش های مالی ابزار مهمی است که سازمان ها به کمک آن، اطلاعات مالی را در اختیار افراد ذی علاقه قرار می‌دهند. هدف صورت‌های مالی میان دوره ای، بهبود به موقع بودن اطلاعات حسابداری است. در این مقاله عوامل تعیین‌کننده در ارایه به موقع صورت‌های مالی میان دوره ای در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. دوره زمانی تحقیق از سال 1385 تا 1388 بوده و تعداد شرکت¬های نمونه تحقیق، 84 شرکت است. نتایج کلی تحقیق حاکی از این است که به موقع بودن صورت‌های مالی میان دوره ای حسابرسی شده با نوع حسابرس و گزارش مقبول حسابرسی رابطه دارد. شواهد نشان می¬دهد که زمان ارایه صورت‌های مالی میان دوره ای در دوره پژوهش، روندی نزولی دارد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که هرگاه گزارش حسابرس درباره صورت‌های مالی میان دوره ای از نوع گزارش مقبول باشد، زمان ارایه صورت‌های مالی میان دوره ای کاهش می یابد؛ اما اگر حسابرس شرکتی، سازمان حسابرسی باشد در آن صورت زمان ارایه صورت‌های مالی میان دوره ای افزایش می¬یابد

کلیدواژه‌ها


 

اعتمادی، حسین و یداله تاری وردی، (1385)، «تاثیر نحوه ارایه صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت های سرمایه گذاران حرفه‌ای»، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی سال سیزدهم، شماره 45، ص 69-88.

چیت سازان، الهام و ویدا مجتهدزاده، (1382)، «بررسی تناسب محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی میان دوره ای تهیه شده بر مبنای استاندارد حسابداری شماره 22 در جهت تأثیر بر تصمیم گیری های استفاده‌کنندگان»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء(س).

رضائی نیری، ندا و رضا تهرانی، (1382)، «تأثیر انتشار گزارشات مالی میان دوره ای بر قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء(س).

ریاحی بلکوئی، احمد، (1381)، «تئوریهای حسابداری»،(علی پارسائیان)، تهران.

لامئی، فاطمه، (1382)، «بررسی میزان کفایت افشا اقلام افشا شده درگزارش های مالی میان دوره ای ارایه شده به بورس اوراق بهادار تهران و درجه اهمیت هر یک از این اقلام از دیدگاه خریداران سهام»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

ملکیان، اسفندیار، (1376)، «جامعیت گزارش‌های سالانه و ویژگی‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران»، رساله دکتری، دانشکده علوم اداری ومدیریت و بازرگانی دانشگاه تهران.

ملکیان،اسفندیار و محمدرضا سیدآبادی، (1383)، «بررسی تأثیر اندازه و نسبت­های مالی بر افشای کامل صورت‌های مالی»، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه مازندران.

ولک داد و تزنی، (1387)، «تئوری حسابداری:روش ادراکی و نهادی»، ج1،(علی پارسائیان)، انتشارات ترمه، ص 416-451.

هندریکسن، الدون اس. و مایکل اف. ون بردا، (1388)، «تئوری حسابداری»، ج2،(علی پارسائیان)، انتشارات ترمه.

Abdullah, S., (2007), “Board Composition, Audit Committee and Timeliness of Corporate Financial Reports in Malaysia”, Corporate Ownership and Control, Vol. 4, Issue 2. PP. 33-46.

Almosa Saad A. and Mohammad Alabbas, (2008), “Audit Delay: Evidence listed Joint Stock Companies In Saudi Arabia”,Working paper King Khalid University, Abha, Saudi Arabia.

Boritz, J. Efrim and Liu Guoping, (2006), “Determinants of The Timeliness of Quaretly Repoting: Evidence Canadian Firms”, www.ssrn.com, PP. 1- 25.

Dogan, M., E. Coskun and O. Çelik, (2007), “Is Timing of Financial Reporting Related to firm Performance? An Examination on ISE Listed Companies”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 12, PP. 220-233.

Ezat, Amr and Ahmed El-Masry, (2008), “The Impact of Corporate Governance On the Timeliness of Corporate Internet Reporting by Egyptian Listed Companies”, Managerial Finance, Vol. 34, No. 12, PP. 848-867.

Mahajan P, and S. Chander, (2008), “Timeliness of Corporate Disclosure: An Evidence Indian Companies”, Decision, Vol. 35, No.2, PP. 2-20.

Mensah, Yaw M. and Robert Werner,(2010), “The Capital Market Implications of The Frequency of Interim Financial Reporting: An International Analysis”, PP. 1-33.

Owusu-Ansah, Stephen and Stergios Leventis, (2006), “Timeliness of Corporate Annual Financial Reporting in Greece”, European Accounting Review, Vol. 15, No. 2, PP. 273–287.

Patton, James and Zelenka, Ivan, (1997), “An Empirical Analysis of The Determinants of The Extent of Disclosure in Annual Reports of Joint Stock Companies in the Czech Republic”, The European Accounting Review, PP. 605-626.

Scott, W. R., (2009), “Financial Accounting Theory”, Prentice Hall, Fifth Edition, PP. 104- 106.