مقایسه توانایی تبیین ارزش بازار شرکت با استفاده از دو متغیر سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و ارزش افزوده اقتصادی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی شرکت‌ها به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. امروزه سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به¬موقع و قابل اتکا برای اندازه¬گیری ثروت سهامداران هستند. یکی از عوامل مؤثر بر این امر نحوه عملکرد شرکت‌ها است. ارزیابی عملکرد بنگاه¬های اقتصادی به‌منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود امری مهم و حیاتی به‌شمار می¬‌آید و در صورتی که از معیار¬های مناسب برای اندازه‌گیری عملکرد و ارزش سهام شرکت استفاده نشود، ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی آن سوق پیدا نمی‌¬کند و تخصیص سرمایه به درستی صورت نمی‌¬گیرد. بدین¬منظور در این پژوهش به مقایسه قدرت توضیح‌دهندگی ارزش بازار شرکت 2 معیار ارزیابی عملکرد(ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به‌منظور بررسی واکنش بازار به این 2 معیار، 51 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل‌های رگرسیونی و آماره Z ونگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات اغلب توان تبیین و قدرت توضیح‌دهندگی یکسان ارزش بازار شرکت را دارند. نتایج گویای اینست که در صنعت خودرو، محصولات دارویی و محصولات شیمیایی سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در مقایسه با ارزش افزوده اقتصادی توان تبیین و توضیح‌دهندگی بیشتر ارزش بازار شرکت را دارد.

کلیدواژه‌ها


 

آذر، عادل، منصور مؤمنی، (1385)، " آمار و کاربرد آن در مدیریت- جلد دوم"، انتشارات سمت، تهران.

اسکندری، جمشید، (1384)، "حسابداری صنعتی 3"، انتشارات حفیظ، تهران.

افلاطونی، عباس، لیلی نیکبخت، (1389)، "کاربرد اقتصادسنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی"، انتشارات ترمه.

انواری رستمی، علی اصغر، رضا تهرانی و حسن سراجی، (1383)، "بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات، جریان نقدی فعالیت­های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 37، ص 21-3.

مؤمنی، منصور، فعال قیومی، (1387)، "تحلیل داده­های آماری با استفاده از SPSS"، تهران: کتاب نو.

نوروش، ایرج، فایق صالحی و غلامرضا کرمی، (1383)، "بررسی رابطه جریان‌های نقد عملیاتی، سود عملیاتی و ارزش افزوده با ثروت ایجاد شده برای سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی57، شماره­ی؛ ص146-121.

یحیی­زاده­فر، محمود، شهاب الدین شمس و سید جعفر لاریمی، (1389)، "رابطه­ی ارزش افزوده­ی اقتصادی و نسبت‌های سودآوری با ارزش افزوده­ی بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره­ی17، شماره­ی 59، ص128- 113.

 

Athganassakos. G,(2007),"Value-Based Management,EVA and Stock Price performance in Canada",Management Decision,Volume 45,No 9,PP. 397_411.

Bacidore, J. M. , Boquist, J. A. , Milbourn, T. T and A. V. Thakor,)1997) ,"The Search for the Best Financial Performance Measure", Financial Analysts Journal.

Dechow, P. ,(1994), "Accounting Earning And Cash Flow as Measures of Firm Performance: The ROLE of Accounting Accruals", Journal of Accounting and Economics,PP. 3-24.

Fingan. M. ,(1991), "Extension of the EVA and MVA Applications", Financial Analysts Journal; 1(1),PP. 554-570.

Genius, M & Strazzera, E. ,(2000), "Evaluation of Likelihood Based Testes for Non-Neted­ Dichotomous Choise",PP. 1-31.

Irala. Lokanandha Reddy,(2007),"Corporate Performance Measure in India_An Empirical Analysis" wp.

Kim WG,(2006), "EVA and Traditional Accounting Measures: Which Metric is a Better Predictor of Market Value of Hospitality Companies?" Journal of Hospitality & Tourism Research; 30(1),PP. 34–49.

Kim WG ,Seoki Lee,(2009)," EVA, Refined EVA, MVA, or Traditional Performance Measures for the Hospitality Industry", International Journal of Hospitality Management 28,PP. 439–445.

Kramer, Jonathan K. ,& Peters, Jonathan R. ,(2001), "An Inter-Industry Analysis of Economic Value Added as a Proxy for Market Value Added", Journal of Applied Corporate Finance;PP. 1-15.

Obyrne, S. F. ,(1996), " EVA and Market value", Journal of Applied Corporate,PP. 90-97.

Stewart. G. B,(1991),"The Quest for Value: A Guide for Senior Managers" New York,Harper Collin Publisher, PP. 179_222.

Weaver, S. C. ,(2001), "Measuring Economic Value Added: a Survey of the Practices of EVA Proponents", Journal of Applied Finance, 11(1),PP. 50–60.