شناسایی مفاد بندهای حاصل از عدم توافق گزارش های حسابرسی و اثرات آن بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی(از دیدگاه مدیریت)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 مدرس رشته حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر،گروه مدیریت

چکیده

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی بوده که به‌منظور بررسی اثرات مفاد بندهای حاصل از عدم توافق گزارش‌های حسابرسی بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی از دیدگاه مدیریت انجام یافته است. این تحقیق از طریق پرسشنامه و با استفاده از آزمون‌های ناپارامتریک کایدو (تک بعدی) به بررسی جمعیت شناسی نمونه آماری تحقیق پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که توجه مدیریت واحد تجاری به رعایت استانداردهای حسابداری مالی، اعمال کنترل¬های داخلی لازم به‌طور قوی و همچنین تهیه و ارائه گزارش‌های مالی به‌طور مطلوب از یک سیستم حسابداری جامع(مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری)، منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها


 

اعتمادی، حسین و محمود موسوی‌شیری، (1379)، "بررسی تأثیر گزارش‌های حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت.

تقوی تکیار، سیدرضا، (1386)، " گزیده ای از بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی"، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات کیومرث: 65-170.

تقوی تکیار، سیدرضا، (1385)، " گزیده ای از بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی"، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات کیومرث: 70-191.

ثابت مظفری، احمد، (1381)، "مقدمه ای بر گزارش GAAP 2001: مقایسه استانداردهای ملی با استانداردهای بین‌المللی"، مجله حسابدار، شماره 147، اردیبهشت.

حسینی، سید یعقوب، (1382)، "آمار ناپارا متریک، روش تحقیق و نرم افزار آماری SPSS"، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ص43-45.

دلاور، علی، (1383)، "روش تحقیق در روان شناس و علوم تربیتی"، تهران، انتشارات ویرایش: 265.

سدیدی، مهدی، (1369)، "علل مشروط شدن گزارش‌های حسابرسی در واحد تولیدی در سال‌های اخیر"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، رشته مدیریت.

شهلایی مقدم، امیر، (1372)، "برخورد حسابرسان با موارد ابهام در گزارش‌های حسابرسی"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، رشته حسابداری.

طبیبی، مینا، (1372)، "بررسی دلایل رد یا مشروط شدن گزارش‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت.

کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، (1385)، "استاندارد­های حسابرسی"، سازمان حسابرسی، چاپ ششم: 30-75.

میگز، والتر، (1382)، "اصول حسابرسی"، عباس ارباب سلیمانی و محمود نفری، چاپ 11، تهران، سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی.

نوری فرد، یداله و محبعلی دهقانی، (1378)، "بررسی تأثیر گزارش‌های حسابرسی بررفع ابهامات و رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در سیستم مالی مؤسسات اقتصادی خاتم الانبیاء(ص)"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان.

 

Daugherty, Brian, Dickins , Denise,(2010), "An Examination of Perceptions of Auditor Independence and Financial Reporting Quality when Former Auditors are Hired", Source: Advances in Accounting Behavioral ResearchVolume: 13. PP. 74.

Duréndez Gómez-Guillamón, Antonio ,(2003), "The Usefulness of the Audit Report in Investment and Financing Decisions, Source: Managerial Auditing Journal". Volume: 18 Issue: 6/7. PP. 89-103

F. Hornsky ,Jane, A. Houghton, Keith,(2001), "The Meaning of a Defined Accounting Concept: Regulatory Changes and the Effect on Auditor Decision Making. Accounting" Organization and Society, Vol. 26, PP. 123.

J. Farrugoa, Konrad ,J. Baldacchino, Peter,(2005), "Qualified Audit Opinions in Malaga", source: www. emeraldinsight. com, vol20. no 8. PP. 102.

Mittendorf, B. (2010), "The Role of Audit thresholds in the Misreporting of Private Information, Source: REVIEW OF ACCOUNTING STUDIES" Volume: 15   Issue: 2,PP. 243-263.