ارتباط ساختار سرمایه و مالکیت با تصمیمات هموارسازی سود(تحلیل خطی و لوجیت)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 مربی،گروه حسابداری،دانشگاه پیام نور

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و مالکیت بر هموارسازی سود پرداخته شده است. در این مطالعه، از مدل تعدیل شده جونز(1995) برای اندازه¬گیری اقلام تعهدی اختیاری(معیار هموارسازی سود) استفاده شده است. برای تفکیک شرکت‌ها به شرکت‌های هموارساز و غیرهموارساز نیز از معیار توکر و زارووین(2006) استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد و با استفاده از روش نمونه-گیری حذفی، 60 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش از مدل‌های رگرسیونی چندگانه خطی و لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی‌ها و مالکیت سهامداران نهادی با هموارسازی سود ارتباط منفی وجود دارد و بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و تمرکز مالکیت با هموارسازی سود رابطه¬ای مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


 

استا، سهراب، (1390)، "بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود"، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، شماره 8، ص 106-93.

انصاری، عبدالمهدی و حسین خواجوی، (1390)، "بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبت‌های مالی"، مجله پژوهش­های حسابداری مالی، شماره 8، ص 50-33.

بادآور نهندی، یونس، رسول برادران حسن زاده و سعید محمودزاده باغبانی، (1390)، "بررسی رابطه بین برخی مکانیزم­های نظام راهبری شرکت‌ها و محافظه­کاری در گزارشگری مالی"، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 9، ص 145-130.

پورحیدری، امید ، عباس افلاطونی، (1385)، "بررسی انگیزه‌های هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 44، ص 70-55.

حجازی، رضوان، روح اله قیطاسی و محمد­باقر کریمی، (1390)، "هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی"، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 63، ص 80-63.

راه چمنی، ابوالقاسم، (1385)، "نقش ساختار مالکیت و میزان حمایت از حقوق سهامداران"، مجله آسیا، شماره تابستان، ص 36-30.

روانشاد، محمدرضا ، قدرت­اله طالب­نیا، (1389)، "بررسی رابطه بین مدیریت سود و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله مطالعات مالی، شماره 8، ص 118-103.

سلیمی فر، مصطفی ، زهرا شیرزور، (1389)، "بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس به روش آزمون نسبت واریانس"، مجله دانش و توسعه، شماره 31، ص 59-29.

کاشانی پور، محمد، احمد احمدپور و سید­محمد باقرپور، (1390)، "بررسی رابطه بین سهامداران نهادی کوتاه­مدت و بلند­مدت و مدیریت سود فزاینده شرکت‌ها"، مجله دانش حسابداری، شماره 3، ص 29-7.

کاشانی پور، محمد ، مهدی یعقوبی، (1385)، "امنیت شغلی و مدیریت سود"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 21، ص 104-83.

مرادزاده فرد، مهدی، مهدی ناظمی اردکانی، رضا غلامی و حجت­اله فرزانی، (1388)، "بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 55، ص 98-85.

مرادی، مهدی، (1386)، "بررسی رابطه بین اهرم مالی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله تحقیقات مالی، شماره 24، ص 114-99.

Azofra, Valentin, Luis Castrillo and Maria del Mar Delgado ,) 2003), "Ownership Concentration, Debt Financing and the Investment Opportunity Set as Determinants of Accounting Discretion: Empirical Evidence Spain", Spanish Journal of Finance and Accounting, No. 115, PP. 215-255.

Balsam, Steven, Eli Bartov and Carol Marquardt ,(2000), "Accruals Management Investor Sophistication and Equity Valuation; Evidence 10-Q Filings", Journal of Accounting Research, Vol. 40(4), PP. 987-1012.

Chung, Richard, Micheal Firth and Jeong-Bon Kim ,(2002), "Institutional Monitoring and Opportunistic Earnings Management", Journal of Corporate Finance, Vol. 8(1), PP. 29-48.

Cornett, Marcia Millon, Alan Marcus and Hassan Tehranian ,(2008), "Corporate Governance and Pay-for-Performance: The Impact of Earnings Management", Journal of Financial Economics, Vol. 87(2), PP. 357–373.

Dechow, Patricia, Richard Sloan and Amy Sweenery ,(1995), "Detecting Earnings Management", The Accounting Review, Vol. 70(2), PP. 193-226.

Koh, Ping-Sheng ,(2003), "On the Association between Institutional Ownership and Aggressive Corporate Earnings Management in Australia", The British Accounting Review, Vol. 35(2), PP. 105-128.

Mitra, Santanu ,(2002), "The Impact of Institutional Stock Ownership on a firm’s Earnings Management Practice, an Empirical Investigation", P. h. D Dissertation, Louisiana State University.

Odabashian, Kate ,(2005), "The Effect of Large Leverage Increases on Opportunistic Behavior and Earnings Management", P. h. D Dissertation, University of Connecticut.

Tahir, Safdar Hussain ,(2009), "Impact of Earning Management on Capital Structure of Listed Companies on Karachi Stock Exchange(KSE) Pakistan", Working Paper Series,  Online .

 

Torres, Damiana, Leal Bruni, Antonio Lopo Martinez, Miguel Angel Rivera-Castro ,(2011), "Ownership and Control Structure, Corporate Governance and Income Smoothing in Brazil", Corporate Ownership & Control, Vol. 8(4), PP. 180-192.

Tucker, Jennifer and Paul Zarowin ,(2006), "Does Income Smoothing Improve earnings in formativeness", The Accounting Review, Vol. 81(1), PP. 251-270.

Wild, John, Leopold Brenstein and Subramanyam ,(2001), "Financial Statement Analysis", Mc Graw- Hill.

Yang, Chi-Yih, Victor Murinde and Xiaoming Ding ,(2010), "Ownership Structure, Corporate Governance and Income Smoothing in China", EFMA–RUC 2010 Symposium Asian Finance, China Financial Policy Research Center School of Finance, RUC, 22-24 April.