ارزیابی کاربرد تئوری توازن پایدار در ساختار سرمایه شرکت

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

یکی از وظایف اساسی مدیران مالی در شرکت‌، تعیین بهترین ترکیب منابع مالی شرکت، و یا به عبارت دیگر، تعیین ساختار بهینه سرمایه به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت می‌باشد. بر اساس تئوری‌های مدرن ساختار سرمایه، عوامل زیادی در تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه مؤثر هستند. از اینرو، در این تحقیق اثر عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی‌های قابل وثیقه، و نقدینگی بر روی میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ، بر اساس تئوری توازن پایدار، مورد آزمون قرار می‌گیرد. بدین منظور 75 شرکت از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای سنجش میزان ارتباط یا درجه همبستگی متغیر‌های وابسته و مستقل مورد نظر، از مدل رگرسیون چند گانه با استفاده از داده‌های تلفیقی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، عامل اندازه جز عواملی است که ارتباط معنی دار ندارد ولی سودآوری و نقدینگی دارای رابطه معکوس و معنادار و متغیر دارایی‌های قابل وثیقه ارتباط مستقیم و معنی‌داری با ساختار سرمایه دارند. همچنین نتایج حاصله از این تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران، با انتظارات نهفته در تئوری توازن پایدار به جز در مورد متغیر دارایی‌های قابل وثیقه همخوانی ندارد

کلیدواژه‌ها


 

افشاری، اسدالله (1379)، "مدیریت مالی در تئوری و عمل"، اول، تهران، انتشارات سروش.

باقرزاده، سعید، (1382)، "تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، نشریه تحقیقات مالی، دوره 5، شماره 2، ص49.

بریگام، گاپنسکی، (1382)، "مدیریت مالی میانه"،ترجمه پارسائیان، علی، تهران، ترمه.

پورحیدری، امید، (1374)، "بررسی عوامل تعیین کننده بر ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

خواجویی، حسین، (1386)، "بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر ارزش بازار شرکت با رویکرد بکارگیری توان نقدینگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.

خشنود، سمیرا، (1384)، "بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

عبده تبریزی، حسین، فرهاد­حنیفی، (1382)، "مدیریت مالی (2) "، دوم، تهران: آگه.

قالیباف اصل، حسن، (1382)، "مدیرت مالی"، اول، تهران، پوران پژوهش.

قلی پور، علی، (1384)، «بررسی و تجزیه و تحلیل روش های تامین مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

کنعانی امیری، منصور، (1384)، "تعیین رابطه بین مخارج سرمایه ای با ضریب Q و بازده آتی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات حسابداری"، رساله دوره دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.

نوو، ریموند پی، (1374). "مدیریت مالی"، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، تهران»، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه.

 

Adedeji, Abimbola. ,(2002), "A Cross-sectional Test of Pecking Order Hypothesis Against Static Trade-off Theory on UK data". University of Birmingham-The Birmingham Business School, Working Paper Series.

Alberto, D.M.& pandado, J.,(2001),"Diterminants of Capital Struccture New Evidence Spanish Panel Data." Journal of Corporate Finance 7,PP.77-99

Ang, J. C.  & McConnell, J. ,(1982), “The Administrative cost of Corporate Bankruptcy”. Journal of Finance.

Ang, J., C& Lin. J., (1999), “Agency Costs and Ownership Structure”. Journal of Finance 55, PP. 81-106.

Baskin, J. ,(1989), “An Empirical Investigation of The Pecking Order Hypothesis”. Financial Management 18, PP. 26-34.

Bathala, C. T. & Moon, K.P. & rao, R.P. ,(1994), “Managerial Ownership, Debt, Policy, and The Import of Institutional Holding: An Agency Perspective”. Financial Management. 23, PP. 38-50.

Bevan, A. A., & Danbolt, J. (in press). “Capital Structure and Its Determinants in The United Kingdom: A Decomposition Analysis”. University of Glasgow.

Chen, J. ,(2004), “Determinants of Capital Structure of Chinese-listed Sompanies”. Journal of Business Research, 57, PP. 1341-1357.

Drobetz, w. & Fix, R. ,(2003), “What are The Determinants of The Capital Structure? Some Evidence for Switzerland”, Swiss Journal of Economics and Statistics 141.

Franco modigiliani & Merton H. Miller, (1958), “The Cost of Capital Corporation Finance and The Theory of Investment”. The American review Vol. XL-VIII ,No. 3.

Frank M. & K. Goyal. V. ,(2003). “Capital Structure Decisions”. University of Minnesota and Hong Kong University of Science & Technology-Department of finance, Working Paper Series,P. 23.

Jensen, M.C.,(1986), "Agency Cost Of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers". American Economic Review, 26 (May)P.323.

Jensen,M.D.Solberg,&Tzorn,(1992), "Simultaneous Determination Of Managerial Ownership Debt And Dividend Policies." Journal Of Finance Of And Quantitative Analysis. 23, PP. 247-267

Markowits H.,(1952), "Portfolio ion" Journal of Finance, Vol. 7 ,P.17

Merton Miller H. ,(1989), "The Modigliani / Miller Propositions after Thirty years." Journal of Applied Corporate Finance ,P. 16

Miller, H. Merton ,(1989), "The Modigliani / Miller Propositions after Thirty Years." Journal of Applied Corporate Finance.,P.1

Myers, S. C.,(1984), "Capital Structure Puzzle" The Journal Of Finance, 39,575-592.