رابطه مدیریت ریسک وعملکرد شرکت

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه مدیریت ریسک و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بر این اساس ، اطلاعات مربوط به صورت های مالی87 شرکت در آزمون فرضیه‌ها مورد استفاده قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دو متغیر از عوامل مدیریت ریسک یعنی،رقابت صنعت و اندازه شرکت با عملکرد شرکت رابطه مثبت دار ند. در مقابل، دو متغیر دیگر از عوامل مدیریت ریسک یعنی، عدم اطمینان محیطی و نظارت هیات مدیره با عملکرد شرکت رابطه ندار ند. افزون بر این، نتیجه آزمون فرضیه اصلی نشان می دهد درکل، مدیریت ریسک با عملکرد شرکت رابطه ندارد.

کلیدواژه‌ها


 

نمازی، محمد و احسان کرمانی ، 1387، "تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 15 ،شماره 53، پاییز،ص100-83.

نیکبخت، محمدرضا و جواد رحمانی نیا، 1389، "بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادارشمارة9، بهار، سال سوم،ص53-34.

نیکبخت، محمدرضا و هاشم سیدی الحسینی ، 1389، "تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر عملکرد شرکت"، مجله پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره اول، تابستان، ص270-251.

بابایی، محمدعلی و حمیدرضا وزیرزنجانی، 1385، "مدیریت ریسک، رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمان ها"، مجله تدبیر شماره 170،ص20-14.

ابراهیمی، منصور، 1386، "مدیریت ریسک با استفاده از کارت امتیازی متوازن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت تهران،ص 41 -15.

ابراهیمی کردلر، علی، محمد مرادی و هدی اسکندر، 1389، "تأثیرنوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران1385تا1377"، تحقیقات حسابداری وحسابرسی، سال دوم، شماره8، زمستان،ص 119-104.

یاراحمدی خراسانی، مهدی، 1387، "کلیاتی از مدیریت ریسک"، سایت مدیریار به آدرس: www.modiryar.com

 

Ali shah, Syed Zulfiqar Ali Butt, Safdar.Hasan, Arshad ,(2009), "Corporate Governance and Earnings Management an Empirical Evidence Pakistani Listed Companies"European Journal of Scientific Research ISSN 1450-216X Vol.26 No.4, EuroJournals Publishing, Inc. PP.624-638.

Beasley, M.S., R. Clune, and D. R. Hermanson. ,(2005), "Enterprise Risk Management: An Empirical analysis of Factors Associated with the Extent of Implementation." Journal of Accounting and Public Policy, 24 (6), PP.521-531.

BUSSE, JEFFREY A., GOYAL, AMIT, and WAHAL, SUNIL, (2010),  "Performance and Persistence in Institutional Investment Management" The Journal of Finance ,Vol. LXV, NO.2 .

Gordon, Lawrence A. Loeb, Martin P., Tseng, Chih-Yang, (2009), "Enterprise Risk Management and Firm Performance: A Contingency Perspective", J. Account. Public Policy 28 ,PP. 301–327.

Meulbroek, L.K., (2002), "Integrated Risk Management for the Firm: A Senior Manager’s Guide", Journal of Applied Corporate Finance, 14: PP.56-70.

Ojo, Marianne ,(2010),"International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring: Corporate Governance and Internal Controls" Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/21847/ MPRA Paper No. 21847.

Pagach, D, and R. Warr. ,(2007),"An Empirical Investigation of the Characteristics of Firms Adopting Enterprise Risk Management," North Carolina State University Working Paper.

Tariq, Javed and Yar Khan, Muhammad ,(2011), "Impact of Size and Risk Management on Economic Performance of Multinational Corporations"International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 2.

Tandelilin, Eduardus .Kaaro, Hermeindito. Mahadwartha, PutuAnom, Supriyatna, (2007), "Corporate Governance, Risk Management, and Bank Performance: Does Type of Ownership Matter?"Final Report of an EADN Individual Research Grant Project, Eadn Working Paper No.34.