تأثیر برخی ابزارهای حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی پیرامون اعلام سود فصلی با استفاده از روش خودبازگشت برداری

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد مبارکه

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده

در این پژوهش تأثیر برخی ابزارهای حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی پیرامون اعلامیه‌های سود پیش‌بینی شده فصلی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور نمونه‌ای مشتمل بر 326 اعلامیه سود مربوط به 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سا‌ل‌های 1383 تا 1388 انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه‌ها از روش خودبازگست برداری(VAR) استفاده شده است. معیار‌های مورد استفاده جهت ابزارهای حاکمیت شرکتی، درصد سهامداران نهادی و درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره می‌باشد. متغیر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز به عنوان شاخص عدم تقارن اطلاعاتی (که خود، از معیارهای نقدشوندگی سهام می‌باشد) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشانگر عدم تأثیرگذاری متغیرهای درصد سهامداران نهادی و درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون اعلامیه‌های سود پیش‌بینی شده فصلی بوده و بیانگر این مطلب می‌باشد که ابزارهای انتخابی حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی پیرامون اعلامیه‌های سود فصلی تأثیرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها


 

آئین نامه نظام راهبری شرکت، (1385)، سازمان بورس اوراق بهادارتهران.

احمدپور، احمد و امیر رسائیان، (1385)، "رابطۀ اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام"، نامۀ اقتصادی مفید، سال دوازدهم، شماره 57، ص29-48.

احمدپور، احمد و امیر رسائیان، (1385)، "بررسی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، مجلۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، سال ششم،شماره بیستم، ویژه اقتصاد، ص13-38.

احمدپور، احمد و امیر رسائیان، (1385)، "رابطۀ بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، سال سیزدهم، شماره 46، ص37-60.

اعتمادی، حسین، امیر رسائیان و حسین کردتبار، (1389)، "رابطه برخی از ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام"، مجله توسعه و سرمایه، بهار و تابستان 89، شماره 5، ص 31-59.

ایزدی نیا، ناصر و امیر رسائیان، (1388)، "اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود در ایران"، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال بیستم، شماره پیاپی 51، ص127-154.

ایزدی‌نیا، ناصر و امیر رسائیان، (1389)،"پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام"، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 60، ص3-22.                 

بروکز، کریس، (1389)، "اقتصاد‌سنجی مالی"، ترجمه احمد بدری و عبدالمجید عبدالباقی، جلد اول، موسسه علمی فرهنگی نص.

دریائی، عباسعلی، عبدالله پاکدل و نرگس فلاح محمدی، (1390)، "تبیین رابطه‌ی بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان"، تحقیقات حسابداری، شماره 10، ص 132- 146.

رحیمیان، نظام الدین، سید حسن صالح نژاد و علی سالکی، (1388)، "رابط میان برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 58، ص71-86 .

رسائیان، امیر و جعفر اصغری، (1386)، "بررسی رابطۀ بین معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در بورس اوراق بهادار تهران"، نامه اقتصادی مفید، سال سیزدهم، شماره 60، ص61-88.

صلواتی، شاپور و امیر رسائیان، (1386)، "بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران"، نامه اقتصادی مفید، سال سیزدهم، شماره 63، ص163-143.

کاشانی‌پور، محمد ، ساسان مهرانی و یوسف پاشانژاد، (1389)، "ارتباط بررسی برخی از مکانیزم‌های نظام راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار"، پژوهش‌های حسابداری مالی،  ص61-76.

کردتبار ، حسین و امیر رسائیان ، (1389)، "بررسی رابطه مدیریت سود مبتنی بر کل اقلام تعهدی اختیاری و برخی از ابزارهای نظام راهبری شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران"، فصلنامه حسابداری مالی، سال دوم، شماره 6، تابستان 89، ص 50-72.

مهرانی، ساسان و امیر رسائیان، (1388)، "بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله پیشرفت‌های حسابداری، ص230-217.

مهرانی، ساسان و امیر رسائیان، (1388)،" نقدشوندگی سهام و نقدشوندگی دارایی‌ها"، فصلنامه حسابرس، شماره 46، ص 56-52.

هاشمی، سید عباس و امیر رسائیان، (1388)، "بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال بیستم، شماره پیاپی 51، ص187-213.

 

Acker, D., M. Stalker, and I. Tonks. ,(2002), "Bid-Ask Spreads around Earnings Announcements". Journal of Business, Finance and Accounting 29 (November/December),PP. 1149-117.

Bushee, B.J. ,(1998), "The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior", Accounting Review, Vol. 73, PP. 305-334.

Chung,K , Elder, J and Jang-Chul Kim, (2010),Corporate Governance and Liquidity, Journal of Financial and Quantitative Analysis. Vol.45, PP. 265-291.

Jennings, William W, Schnatterly, Karen, and Paul J. Seguin, (2002), "Institutional Ownership", Information and Liguidity, Innovation in Investments and Corporate Finance, Volume 7, PP. 41-71.

Kanagaretnam, Kiridaran (Giri); Lobo, Gerald J; and Dennis J. Whalen, (2007)," Does Good Corporate Governance ReduceInformation Asymmetry AroundQuarterly Earnings Announcements?", Journal of Accounting and Public Policy,Volume 26, PP.497-522.

Karamanou, I., and N. Vafeas. ,(2005), "The association between corporate boards", audit committees, and management earnings forecasts: An empirical analysis.Journal of Accounting Research 43 (2),PP. 453-486.

Leuz, Christian, D. Nanda, and P. Wysocki,(2003), "Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison", Journal of Financial Economics, 69,PP. 505-527.

Sarin, A., Shastri, K. A., & Shastri, K, (1996), "Ownership Structure and Stock Market Liquidity", Working paper, Santa Clara, CA, Santa Clara University.

Senay, A. and Mansi. A. ,(2005), "Corporate Governance, Managerial Ownership, and Firm Leverage".Department of Finance School of Business George Washington University.

Shleifer, A. and Vishny, R. ,(1997), "A survey of corporate governance", Journal of Finance, Vol. 52 , PP. 37-83.