تأثیر ترکیب هیات مدیره بر رفتارتقسیم سود با تأکید بر اثر تعاملی متغیرها و نوع صنعت به روش های PLS و GLS

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

در این پژوهش تأثیر ترکیب اعضای هیات مدیره (نسبت مدیران غیرموظف، نقش دوگانه مدیر عامل، تعداد اعضای هیات مدیره) و اثر تعاملی این متغیرها بر رفتار تقسیم سود (نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم) در صنایع مختلف بررسی شده است.آزمون فرضیه‌های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی(PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) ازطریق داده‌های تابلویی انجام شده است.جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال های 1383 لغایت 1387 می‌باشد.نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهای ترکیب اعضای هیات مدیره، متغیر نقش دوگانه مدیر عامل و تعداد اعضای هیات مدیره ارتباط معنی‌دار با سود تقسیمی دارند،و همچنین تأثیر تعاملی ترکیب اعضای هیات مدیره بر سود تقسیمی در صنایع مختلف معنی‌دار و متفاوت می‌باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ترکیب اعضای هیات مدیره و رفتارتقسیم سود داشته باشد

کلیدواژه‌ها


 

بابایی زکلیگی، محمدعلی و ژیلا احمدوند، ( 1387)، "بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران"، مجله تحقیقات مالی، شماره 26، ص 41 - 60 .

حساس یگانه، یحیی، محمد مرادی وهدی اسکندر،(1387)، "بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره52،ص 107- 122.

جهان خانی،علی و سعید قربانی،(1384)، "شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار"، فصلنامه تحقیقات مالی،شماره 20،ص 27-48.

سلمن، جیل و آریس سلمن،((1384 ، "نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکت‌های سهامی"، ترجمه یحیی حساس یگانه و امیر پوریا نسب، ماهنامه حسابدار، سال 19 ، شماره 4 ، ص 25-65.

قنبری، فرحناز،(1386)، "بررسی تأثیرمکانیزم های حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء(س). 

مشایخ،شهناز و مریم اسماعیلی،(1385)، "بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 45،ص 25-44.

مهرانی،ساسان و عبدالرضا تالانه،(1377)، "تقسیم سود در شرکت­ها"، حسابدار، شماره 125.

نمازی، محمد و احسان کرمانی،(1387)، "تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 53 ، ص 100-83.

واشگانی فراهانی، سعید، (1388)، "ارزیابی ارتباط بین ساختار اصول راهبری شرکت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

 

Abdelsalam.O, Ahmed. E & Sabri.E,(2008), "Board composition, ownership structure and dividend policies in an emerging market",Managerial Finance , Vol. 34 No. 12,PP. 953-964.

Frankfurter.G.M, Bob G. Wood JR.,(2002),"Dividend policy theories and their empirical tests",International Review of Financial Analysis,vol 11,PP. 111–138.

Ghosh.S,(2006),"Do board characteristics affect corporate performance? Firm-level evidence for India", Applied Economics Letters,vol 13,pp 435–443.

Jensen.M,&Meckling.W,(1976),"Theory  of The Firm: Managerial  Behavior.

A gency Costs and Ownership Structure«,Journal of Financial Economics,Vol. 3, PP.305-360.

Jensen.M,(1986), »Agency Costs of  Free Cash Flow,Corporate Finance,and Takeovers«,The American Economic Review,Vol. 76,No. 2,PP. 323-329.

Klein.A,(2002),"Audit committee, board of director characteristics, and earnings management",Journal of Accounting and Economics,vol. 33,PP.375-400.

Kouki.M,& Guizani.M,(2009),"Ownership Structure and Dividend Policy Evidence  the Tunisian Stock Market", European Journal of Scientific Research, Vol.25, No.1, PP.42-53.

Machuga.s,& K.Teitel,(2009),» Board of Director Characteristics and Earnings Quality Surrounding Implementation of a Corporate Governance Code in Mexico«, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation,Vol. 18,PP.1–13.

Park.Y.W, H-H.Shin,(2004),"Board composition and earnings management in Canada", Journal of Corporate Finance,Vol. 10,PP. 431– 457.

Solomon, J & A, Solomon,(2005), ''Corporate Governance and Accountability'', John Wiley & Sons, LTD, England,PP. 16-17-23.