محتوای اطلاعاتی نسبی و افزایشی سود در مقابل نرخ‌های بازیافت وجوه نقد برای ارزیابی عملکرد شرکت

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامس واحد مرودشت

چکیده

محتوای اطلاعاتی سود، در حسابداری بارها مورد آزمون قرار گرفته است. محققین به دنبال معیارهایی بوده‌اند، که به‌عنوان رقیبی برای سود مورد استفاده قرار گیرد. یکی از رقبای جدی سود، جریان وجوه نقد می¬باشد. در این مطالعه، محتوای اطلاعاتی نسبی و افزایشی بازده دارایی¬ها، به‌عنوان نماینده معیارهای مبتنی بر سود و نرخ بازده داخلی برآوردی، به‌عنوان نماینده معیارهای مبتنی بر نرخ بازیافت وجوه نقد، با Q توبین و بازده سهام، که شاخص¬های عملکرد شرکت می¬باشد، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع همبستگی می¬باشد. جامعه آماری، شرکت¬های پذیرفته شده در بورس تهران است و برای آزمون فرضیه¬ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چند¬گانه استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، محتوای اطلاعاتی نسبی معیار مبتنی بر سود در مقایسه با معیار مبتنی بر نرخ بازیافت وجوه نقد بیشتر است و محتوای اطلاعاتی افزایشی قابل آزمون نمی¬باشد.

کلیدواژه‌ها


 

انورخطیبی، سعید،(1385)، بررسی ارتباط معیار های مختلف عملکرد مبتنی بر سود و جریان نقدی با بازده سهام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، ص26-21.

رهنمای رودپشتی، فریدون،(1379)، بررسی نرخ بازده وجوه نقد عملیاتی(جایگزین نرخ بازده حسابداری) به‌عنوان معیار اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی(نرخ بازده اقتصادی) شرکت­ها، رساله دکترای رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ص15-1.

فرج‌اله زاده، محمد،(1386)،  بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و معیار سود هر سهم در ارزیابی عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ص76-16.

کریمی، مجتبی،(1385)،  بررسی رابطه تغییرات ارزش افزوده بازار با ارزش افزوده اقتصادی و شاخص Q توبین در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی،ص 58-46.

مشایخی، بیتا،(1383)، بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات: طراحی مدل پیش‌بینی بازده سهام، رساله دکترای حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،ص 52-42.

 

Amal, A. and HassabElnaby, H.(2008(, "The Relative and Incremental Information content of earnings vs cash recovery rates", Review of Accounting and Finance, Vol. 7, No. 4, pp. 372-395.

Fama, E. and French, K.(1995), " Size and book-to-market factors in earnings and returns", Journal of  Finance, Vol. 1, pp. 55-131.

Gordon, L. and Hamer, M.(1988) ,"Rates of return and cash flow profiles: an extension", The Accounting review, Vol. 63 No. 3, pp. 21-514.

Griner, E. and Stark, A.(1988), "Cash recovery rates, accounting rates of return and the estimation of economic performance", Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 7, No. 4, pp. 293-312.

Ijiri, Y.(1978), "Cash-flow accounting and its structure", Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 1, No. 4, pp. 48-341.

Ijiri, Y.(1979), "Convergence of cash recovery rate", New York, NY, Quantitative Planing and Control, Academic Press, pp. 67-259.

Ijiri, Y.(1980), "Recovery rate and cash-flow accounting", Financial Executive, Vol. 48, No. 3, pp. 54-60.

Lee, T. and Stark, A.1(987), "Ijiri's cash-flow accounting and capital budgeting",  Accounting and Business Research, Vol. 17, No. 66, pp. 32-125.

Peasnell, K.(1996), "uses accounting data to measure the economic performance of firms", Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 15, pp. 291-303.

Perfect, S. and Wiles, K.(1994), "Alternative constructions of  Tobin's Q: an empirical comparison",  Journal of  Empirical Finance, Vol. 1, pp. 42-313.

Salamon, G.(1988), "On the validity of accounting rates of return in cross section analysis: theory, evidence and implications", Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 7, No. 4, pp. 92-267.

Dinh Thi, T., and Schultze, W.(2009), "The incremental information content of accruals vs. cash flows for German firms", university of Augsburg, 16, 86135 Augsburg, Germany; Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1176643.

Warfield, T., Wild, J. and Wild, K.(1995), "Managerial ownership accounting choices, and informativeness of earnings", Journal of Accounting and Economics, Vol. 20, No. 1, pp. 61-92.