رابطه بین مدیریت سود و مربوط بودن اطلاعات حسابداری

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد حسابداری و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده

هدف تحقیق، بررسی رابطه بین مدیریت سود و مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری آن در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مدیریت سود با استفاده از میانگین چهار روش مختلف محاسبه مدیریت سود، معرفی شده توسط لیوز(2001) و باتاچاریا(2001) سنجیده شـده است. داده¬های تحقیق با استفاده از نمونه¬ای شامل 192 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب 10 صنعت مختلف، برای دوره¬ی زمانی 1388-1383 به روش تلفیق کل داده¬ها و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته¬اند. برای انتخاب مدل مناسب، از آزمون F مقید(چـاو) استفاده شده است. نتایـج تحقیق نشان داد مدیـریت سـود در شرکت¬های مورد مطالعه وجود داشته و مربوط بودن سود هـر سهـم و ارزش دفتـری آن را کاهش می¬دهد

کلیدواژه‌ها


 

دستگیر، محسن و امین ناظمی، (1385)، بررسی نظرات استادان دانشگاه‌ها، حسابداران حرفه‌ای و قانون‌گذاران در رابطه با مدیریت سود، دانش و پژوهش حسابداری، شماره 11: 18- 12.

حقیقت، احسان و حمید رایگان، (1387)، نقش هموارسازی سود بر مربوط بودن سودها در خصوص پیش‌بینی سودهای آتی، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره­ 54: 46-33.

خدادادی، ولی و رضا تاکر و محمدصادق زارع زاده، (1389)، بررسی تأثیر مدیریت سود بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری: مقایسه اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت، فصل­نامه حسابداری مالی، شماره 5: 75-57.

زراءنژاد، منصور و ابراهیم انواری، (1384)، کاربرد داده­های ترکیبی در اقتصـادسنجی، فصلنامه­ بررسی­های اقتصادی، دوره 2، شماره 4: 52-21.

سمائی، حسین و مجید شریعت پناهی، (1383)، هموارسازی سود و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک، ماهنامه­ تدبیر، شماره 146: 63-56.

کاشانی­پور، محمد و مهدی یعقوبی، (1385)، مدیریت سود و امنیت شغلی، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 21: 104-83. 

نوروش، ایرج و سحر سپاسی و محمدرضا نیک­بخت، (1384)، بررسی مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 2: 52-38.

صمدی، ولی­اله، (1387)، تأثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شیراز.

Ball A and Brown R.(1968), "Differential Information and the Small Firm Effect". The Journal of Financial and Quantitative Analysis, No 20(Dec), PP. 407-422.

Bhattacharya U and Daouk H and Welker M.(2001), "The World Price of Earnings Management".Working paper. Indiana University.

Capkun V and Cazavan A and Jeanjeana T and Weiss L.(2008), "Earnings Management and Value Relevance During the Mandatory Transition Local GAAPs to IFRS in Europe". Working Paper.

Collins R and Maydew G and Weiss H.D.(1997), "Changes in the Value-Relevance of Earnings and Book Values over the Past Forty Year". Journal of Accounting and Economics, No. 24, PP. 39-67.

Dechow V and Sloan J and Sweeny P.(1994), "Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: the Role of Accounting Accruals". Journal of Accounting and Economics, No. 18, PP. 3-42.

Defond T and Jiambalvo S.(2006), "Debt Covenant Violation and Manipulation of Accruals". Journal of Accounting and Economics, No. 17, PP.145-176.

Gazzar, R and Finn I and Charles, ZH.(2010), "The Relation Between Earning Informativeness, Earnings Management and Corporate Governance in the Pre- and Post-SOX periods", SSRN, Working Paper.

Gjerde L and Knivsfla T and Sattem G.(2009), "The Relevance of the Value- Relevance Literature for Financial Accounting Standard Setting," Journal of Accounting and Economics; No. 61, PP. 8-75.

Gordon B.(1964), "Postulates, Principles and Research in Accounting". Accounting Review, No. 26, PP. 251-263.

Habib, A.(2002),"Changes in the Value-Relevance of Accounting Book Values and Earnings". Journal of Commerce and Management. No. 37, PP. 55-82.

Habib, A.(2004), "Impact of Earnings Management on Value-Relevance of Accounting Information". Journal of Managerial Finance. No. 11, PP. 1-15.

Jones, S.(1991), "Earnings Management During Import Relief Investigations". Journal of Accounting Research, No. 29, PP. 193-228.

Leuz C and Nanda D and Wysocki P.D.(2001), "Investor Protection and Earnings Management: An International Comparison". Working paper. University of Pennsylvania.

Lev, B and Zarowin, P.(1999), "The boundaries of Financial Reporting and How to Extend Them". Journal of Accounting Research, No. 37, PP. 353-385.

Lobo, H and Zhou, Y.(2001), "Disclousure Quality and Earning Management". Journal of Accounting and Economics, No. 27, PP. 29-41.

Marquard C and Wiedman B.(1987), "A Simple Model of Capital Market Equilibrium With Incomplete Information". The Journal of Finance; No. 18, PP. 483-510.

Namara R and Whelan C.(2004), "The Impact of Earnings Management on the Value-Relevance of Financial Statement Information". Working paper.

Obinata, S and Suda, C.(2005), "Value Relevance of the Multi-step Income Statement in Japan". Available online at:www.ssrn.com.

Ohlson, R.(1995), "Earnings, Book Values and Dividends in Security Valuation". Contemporary Accounting Research, No. 11, PP. 661-688.

Schipper J.(1989), "Earning Management". Accounting Horizons, No. 21, PP.91- 102.

Whelan C.(2004), "The Impact of Earnings Management on the Value-Relevance of Earnings and Book Value: A Comparison of Short-term and Long-term Discretionary Accrual". Journal of Accounting and Economics, No. 26, PP. 63-82.