محتوای اطلاعاتی فزاینده اجزای سرمایه فکری و ارزش شرکت‌ها‌

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه اموزش عالی رجا قزوین

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده سرمایه فکری شرکت‌ها‌ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی مراحل چرخه حیات می‌باشد. نمونه انتخابی شامل 74 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه، حاکی از این است که اجزای سرمایه‌های فکری در ارتباط با ارزش بازار شرکت‌ها‌ محتوای اطلاعاتی فزاینده ندارند و بنابراین محتوای اطلاعاتی نسبی اجزای سرمایه‌های فکری در مراحل چرخه حیات متفاوت است. دیگر نتایج بیانگر این است که در مرحله بلوغ، بیشترین همبستگی بین ارزش بازار شرکت و سرمایه فکری وجود دارد و در مرحله بعدی بیشترین همبستگی در مرحله رشد و کمترین همبستگی، مربوط به مرحله افول می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 

انواری رستمی، علی اصغر و محمدرضا رستمی، (1382)، ارزیابی مدل‌ها و روش‌های سنجش و ارزش‌گذاری سرمایه‌های فکری شرکت‌ها‌، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال دهم، شماره 34: 75-51.

انواری رستمی، علی اصغر و حسن سراجی، (1384)، سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت‌ها‌ی بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 39: 62- 49.

حقیقت حمید و آرش قربانی، (1385)، رابطه سود و جریآن‌های نقدی با ارزش شرکت در چارچوب مدل چرخه عمر، پیام مدیریت، شماره 21و22: 219- 201.

دهدار، فرهاد، (1386)، طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزش­گذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرآیند چرخه حیات شرکت، رساله دوره دکتری حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.

قلیچ لی، بهروز و اصغر مشبکی، (1385)، نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان، فصلنامه دانش مدیریت، سال 19، شماره 75، تهران.

نمازی ، محمدو شهلا ابراهیمی، (1388)، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکت‌ها‌ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره 4.

Bontis, N.(1999), "Managing organizational knowledge by diagnosing IC: Framing and advancing the state of the field", International journal of technology management, Vol. 18, No. 5/6, PP. 433-462.

Bontis, N., Fitz-enz, J.(2002), "Intellectual Capital ROI: A Causal map of  Human Capital Antecedents and Consequence", Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 3, pp. 223-247.

Brooking, A.(1996), IC, International Thompson Business Process, London.

Chen, J, Zhu, Z, Z and Xie, H-Y.(2004), "Measuring IC: A new model and empirical study"Journal of Intellectual Capital, Vol. l 5, No. 1, Pp. 195-212.

Chen, S.(2003). "Valuing Intellectual Capital Using Game Theory", Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 2, pp. 191-201

Edvinsson, L. and Malone, M. S.(1997), "Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower", Harper Business, London.

Horney, S.(1999), "Speech Deliverder at the International Symposium Measuring and Reporting Intellectual Capital": Experiences, Issues, and Prospects, OCED, Amsterdam, June.

Hunt, D. P.(2003). "The Concept of Knowledge and How to Measure It", Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 1, pp. 100-103.

Kaplan, R. and Norton, D.(1996). "Using the Balance Scorecard as a Strategic Management System", Harvard Business Review.

Kittsa, B. Edvinsson, L &Beding, T.(2001), "Intellectual Capital: form Intangible Assets to Landscape, Expert Systems with Applications", Vol. 20, pp. 35-50.

Liang, Chiung- Ju and Ying-Li Lin(2008), "which IC is more important? A life - cycle perspective". Journal of Intellectual Capital, pp. 62-76.

Malcom, W.(2002). "International Encyclopedia of Business and Management". 2nd edn. New York: Thomson Business Press.

Mouritsen, J., Larsen, H. T., Bukh, P. N. D.(2001), "Intellectual Capital and the Capital Firm: Narrating, Visualizing and Numbering for Measuring Knowledge". Accounting Organizations and Society, Vol. 26, pp. 735-762.

Riahi – Belkaoui, A.(2003), "Intellectual Capital and Firm Performance of US Multinational Firms": A Study of the Resource- based and Stakeholder ViewsJournal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 2, pp. 215-226.

Rodgers, W.(2003), "Management and Reporting of Knowledge-based Assets", Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No. 2, pp. 181-190.

Stewart, T., "(1997), "Intellectual Capital: The New Wealth of Nations" Doubleday Dell Publishing Group, New York, NY.

Sonnier, B. M., Carson, D. C. and P. P. Carson,(2007), "Accounting for Intellectual Capital: The Relationship between Profitability and Disclosure", Journal of Applied Management and Entrepreneurship, Vol. 12, No. 2, pp. 3-14.