بررسی روابط بین حسابرس - صاحبکار و رتبه بندی مشکلات مربوطه در محیط حسابرسی ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در محیطی متأثر از جهانی شدن استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی، شناسایی عوامل و مشکلات اثرگذار بر روابط بین حسابرسان و صاحبکاران حسابرسی و تلاش در جهت رفع آن‌ها می‌تواند گام مؤثری در جهت گسترش حرفه حسابرسی در ایران باشد، لذا اقدام به انجام تحقیقی در خصوص روابط بین صاحبکار و حسابرسان و مشکلات مربوطه در محیط اقتصادی ایران گردید. هدف اصلی این تحقیق گسترش ادبیات موضوع در خصوص روابط بین صاحبکار و حسابرس به‌وسیله بررسی مسائل و مشکلات مربوطه که حسابرسان و صاحبکار حسابرسی در طی انجام فرآیند حسابرسی در ایران با آن مواجه هستند، می‌باشد. متدولوژی انجام تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری داده¬ها از پرسشنامه کتبی که اعتبار ساختاری و محتوایی آن به تأیید رسیده، استفاده شده است. براساس یافته‌های تحقیق، فقدان تجربه کافی کارکنان حسابرسی به‌منظور درک فعالیت واحد مورد رسیدگی و عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی حسابرسان در طی انجام حسابرسی از مهمترین مشکلات مشاهده شده از سوی صاحبکار حسابرسی بیان گردیده است. به علاوه، عدم دسترسی به اطلاعات واحد مورد رسیدگی و عدم وجود اطلاعات٬ دفاتر و سوابق حسابداری در واحد مورد رسیدگی، از مهمترین مشکلات مشاهده شده از سوی حسابرسان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 

آقائی، محمدعلی  وعبدالحسین رجبی، (1376)، بازار خدمات حسابرسی در ایران، رساله کارشناسی ارشدحسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.

سیرانی، محمد، شکرالله خواجوی و میثم نوشادی، (1388)، تأثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس، بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، مجله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال شانزدهم، شماره 55، بهار 1388: 35-50.

غلام‌زاده، مهدی، (1386)، چالش‌های حرفه حسابرسی در ایران، روز نامه سرمایه.

کرباسی یزدی، حسین ، (1379)، بررسی موانع و مشکلات عدم توسعه حسابرسی در ایران، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

کمیته تدوین استاندارد‌های حسابرسی، استانداردهای حسابرسی، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ پنجم، (1385).

کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، (1385)، استانداردهای حسابرسی، چاپ هشتم، تهران، سازمان حسابرسی: 180-156.

آقائی، پروین و ویدامجتهدزاده، (1381)، عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده‌کنندگان خدمات حسابرسی، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد.

نفیسی، محمد رضا و عباس ارباب سلیمانی، (1372)، مشکلات حسابرسی واحدهای تجاری کوچک، ترجمه رساله دکترای دبرا ریبورن(1982)، سازمان حسابرسی، نشریه 93.

 

Al joshi,p and Al Ajmi,J and  Bremser,W.(2009), "A study of auditor–client relationships and problems in the Bahraini audit environment ", Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting 25, PP. 266 –277.

Anderson, B. and  Maletta, M. and Wright, A.(1998), "Perceptions of auditor responsibility: View of the judiciary and the profession", International Journal of Auditing, 2, PP. 215−232.

Armstrong, P.(1987), "The rise of accounting controls in British capitalist enterprises", Accounting Organizations and Society, 12(5), PP. 415−436.

Bedard, J. and  Biggs, S. F.(1991), "Pattern recognition, hypothesis generation, and auditor performance in an analytical task. Accounting Review, 66(3), PP. 622−642.

Carcello, J. V. and  Hermanson, D. R. and Hermanson, R. H.(1998), "Factors associated with audit client relationships “at risk", Journal of Professional Services Marketing, 17(1), PP. 29−42.

Johnstone, K. M. and Muzatko, S. R.(2002), "Resolving difficult accounting issues: A case study in client–auditor interaction", Issues in Accounting Education, 17(1), PP.27−39.

Iyer, V.M., & Raghunandan, K.(2002), "Auditors' employment with clients and interaction with their former CPA firm", Journal of Managerial Issues, 14(4), PP. 486−499.

Moizer, P.(1998), "Auditor reputation: The international empirical evidence", International Journal of Auditing, 1(1), PP. 61−74.

Moizer, P.(1998), "Auditor reputation: The international empirical evidence", International Journal of Auditing, 1(1), PP. 61−74.

Salterio , S., & Schmidt, R.,(2006), "An Early Look Internal Controls at Canadian Public Companies: SOX 404 Reporting", CA-Queen's Centre for Governance. Kingston Canada, December, Also see(accessed N vember 12, 2008 athttp://www.camagazine.com/3/ 5/6/2/3/index1.shtml)

Watts, R. L., and  Zimmerman, J. L.(1986), "Positive Accounting Theory Englewood Cliff, NJ:Prentice Hall

Wahdan, M.A. and  Spronck, P. and  Ali H.F., Vaassen,E. and Herik, H.J. van den.,(2005), "Auditing in Egypt: A study of challenges", problems, and possibility of an automatic formulation of the auditor's report, accessed November 12, 2008.