محتوای اطلاعاتی سود و زیان جامع و کاندیدا های جایگزین سود

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از آنجا که برای تصمیم‌گیری اقتصادی استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، آگاهی از کلیه جنبه‌های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد لازم است کلیه درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده طی دوره، مورد ملاحظه قرار گیرد. در راستای رسیدن به این هدف کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری و حسابرسی، ارائه گزارش جدیدی تحت عنوان گزارش سود و زیان جامع را برای تمام واحدهای انتفاعی لازم الاجرا نمود تا پاسخگوی نیازهای موجود باشد. این مقاله محتوای اطلاعاتی سود خالص، سود جامع و کاندیداهای جایگزین سود را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میکند. بر اساس استاندارد شماره 6 صورت سود و زیان جامع، علاوه برسود خالص دوره، سود و زیان تسعیر ارز، سود و زیان تحقق نیافته سرمایه¬گذاری¬ها و تعدیل‌های سنواتی را شامل می¬شود. انتظار می¬رود گزارش طبقه‌بندی شده سود و زیان جامع، بار اطلاعاتی گزارش¬های مالی را افزایش دهد. مربوط بودن سود جامع و کاندیداهای جایگزین سود با توجه به همگونی متغیرهای حسابداری، با داده¬های شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی سال‌های 1380- 1389، به‌وسیله رگرسیون خطی چندگانه و آزمون والد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی¬ها نشان می‌دهد که از بین کاندیداهای جایگزین سود، سود خالص به علاوه سود و زیان تسعیر ارز و تعدیلات سنواتی دارای بالاترین محتوای اطلاعاتی می‌باشد و همچنین سود جامع قدرت توضیح¬دهندگی قویتری نسبت به سود خالص دارد. این نتایج با شواهد تحقیقات بیدلوچوی(2006) در آمریکا و کیریداران و همکاران(2009) درکانادا سازگاری دارد.

کلیدواژه‌ها


 

آذر، عادل و منصور مؤمنی، (1383)، آمار و  کاربرد آن در مدیریت، تهران، انتشارات سمت.

آقایی، محمد علی و ملیحه مرادی، (1390)، ارائه الگوی برای بهینه‌سازی طبقه­بندی اطلاعات دارایی‌‌های ثابت در ترازنامه شرکت‌های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش­های مدیریت در ایران - مدرس علوم انسانی، دوره 15، شماره 3، پاییز1390.

دستگیر، محسن و رامین خدابنده، (1382)، بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی اجزای اصلی صورت گردش وجه نقد با بازده، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی سال دهم، شماره 31.

ریاحی بلکویی، احمد، (1381)، تئوری‌های حسابداری، ترجمه علی پارسائیان، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

سعیدی ولاشانی، علی، (1384)، برتری سود و زیان جامع نسبت به سود و زیان خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت، رساله دکتری دانشگاه تهران.

عرب مازار یزدی، محمد، (1374)، محتوای فزآینده اطلاعاتی جریانات نقدی و تعهدی، رساله دکتری دانشگاه تهران.

عرب مازار یزدی، محمد و کاترین رادمهر، (1382)، بررسی اهمیت و ضرورت گزارش سود و زیان جامع در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی سال دهم شماره 31.

مجتهد زاده، ویدا و مرضیه مؤمنی، (1382)، تأثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم‌گیری استفاده صورت‌های مالی دیدگاه استفاده کنندگان از صورت‌های مالی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی سال دهم شماره 31.

مؤمنی، منصور و فعال قیومی، (1389)، تحلیل های آماری با استفاده از spss، تهران.

 

یاوری، محمد مهدی، (1375)، توانایی سودهای عملیاتی، خالص و جامع در توضیح بازده سهام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

 

Biddle, G. and Choi and J. H.(2006), "Is comprehensive income useful?", Journal of Contemporary Accounting & Economics, 2(1), PP. 1–32.

Steven F. Cahan and Stephen M. Courtenay and Paul L. Gronewoller and David R. Upton(2000), "Value Relevance of Mandated Comprehensive Income Disclosures", Joumal of Business Finance & Accounting, 27(9) ,1

Mihir A. Desai and C. Fritz Foley and James R. Hines Jr.(2007), "Capital Structure with Risky Foreign Investment", Working paper,  University of Michigan and NBER.

Bruce Dehning and Paulette A. Ratliff(2004), "Comprehensive Income: Evidence on the Effectiveness of FAS 130", The Journal of American Academy of Business, Cambridge.

Kiridaran Kanagaretnam and Robert Mathieu and Mohamed Shehata(2009), "Usefulness of comprehensive income reporting in Canada", J. Account. Public Policy 28 ,PP. 349–365.

Stephen W. Lin and Olivier J. and Ramond Jean-François Casta(2007), "Value Relevance of Comprehensive Income and Its Components", Working paper Universiteit of Amsterdam.

Keiichi Kubota and Kazuyuki Suda and Hitoshi Takehara(2007), "Information Content of Net Income and Other Comprehensive Income", Asian Academic Accounting Association Meeting.

Beresford D.R. and L.T. Johnson and C. L. Reither(1996), "Is a Second Income Statement Needed?" , Journal of Accountancy, (April), PP. 69-72.

Biddle G. C. and J. Choi(2003), "Is Comprehensive Income useful?", Working paper under Review, Hong Kong university of Science & Technology, Hong Kong.

Choi Jong-hag and Somnath Das(2003), "The Predictive Ability of Comprehensive Income Disclosures Under SFAS No.130", Working Paper, Hong Kong University of Science and Technology.

Hirst D. E. and P. E. Hopkins and J. M. Wahlen(2004), "Fair values, Comprehensive Income Reporting, and Bank Analysts’ Risk and Valuation Judgments", The Accounting Review, 79( April), PP. 455-475.

Kanagaretnam Kiridaran, Robert Mathieu and Mohamed Shshata,(2004), "Usefulness of Comprehensive Income Reporting in Canada", Working Paper, McMaster University.

Louis, Henock(2003), "The value relevance of the foreign translation adjustment', Working Paper, The Pennsylvania State University.

Maines, L. A. and L. S. Mcdaniel(2000), "Effects of Comprehensive Income Characteristics on Nonprofessional Investors` Judgments: The Role of financial Statement Presentation Format", Accounting Review, 75(April), PP. 179-207.