رابطه میان شاخص مدیریت سود و بدهی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

این مقاله اثر شاخص مدیریت سود بر بدهی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال¬های 1380 تا 1386، را بررسی نموده است. روش پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. در این پژوهش متغیرهای مستقل، شامل شاخص مدیریت سود، اندازه شرکت، شاخص سودآوری، نسبت دارایی ثابت، رشد فروش، و متغیر وابسته نسبت بدهی می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مدیریت سود و اندازه شرکت با نسبت بدهی شرکت¬ها رابطه‌ای ندارند. اما شاخص سودآوری و رشد فروش رابطه‌ای منفی با نسبت اهرمی و نسبت دارایی ثابت، رابطه¬ای مثبت با نسبت بدهی دارد. نتایج پژوهش رویکرد کارآیی تئوری اثباتی حسابداری درباره مدیریت سود، در توضیح و پیش‌بینی بدهی را تأیید نمی‌نماید.

کلیدواژه‌ها


 

ابراهیمی کردلر، علی و حامد ذاکری، 1388، بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی‌ها، مجله علمی و پژوهشی تحقیقات حسابداری، شماره سوم، صص 123 - 135.

برادران حسن‌زاده، رسول و عبدالرحیم کامران‌زاده اضماره، 1388، بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(گروه صنایع خودرو و قطعات و گروه صنایع غذایی)، مجله علمی و پژوهشی تحقیقات حسابداری، شماره دوم، صص 188 - 192.

حقیقت، حمید و رایگان، احسان، 1387، نقش هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پیش بینی سودهای آتی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال پانزدهم، شماره 54،صص 33-46.

مشایخی، بیتا و ساسان مهرانی، کاوه مهرانی و غلامرضا کرمی، 1384، نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 42، صص 61-74.

مؤمنی، منصور و علی فعال قیومی، 1387، تحلیل های آماری با استفاده از SPSS، صص 110- 165.

نوروش، ایرج و سحر سپاسی و محمدرضا نیکبخت، 1384، بررسی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، مجله علمی پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره دوم، صص 165 الی 177.

Arya, A. J. Glover and S. Sunder, (2003), "Are Unmanaged Earnings Always Better for Shareholders?", Accounting Horizons (supplement), PP.111-116.

Chan Konan, Narasimhan Jegadeesh and Theodore Sougiannis (2004), "The Accrual Effect on Future Earnings", Review of Quantitative Finance and Accounting, No. 22 , PP. 97–121.

Charitou, A. Lambertides and N. & Trigeorgis, L., (2007)," Earnings Behavior of  Financially Distressed Firms: The Role of Institutional Ownership" , Abacus 43, PP. 271-296.

Dechow,P.M. and R.G. Sloan and A.P. Sweeney, (1995), "Detecting Earnings Management", The Accounting Review,  April, PP. 193-225.

Dhaliwal, D.S., (1980) , "The Effete of Firm’s Capital Structure on the Choice of Accounting Methods" , Accounting Review vol 55, PP. 78- 84.

Jaggi, B. and Picheng, L, (2002), "Earnings Management  Respose to  Debt Covenant Violations and Debt  Restrueturing" , Journal of Accounting, Auditing & Finanee, Vol 17, Issue 4, PP. 295-324.

Kallunki, Juha-Pekka and Minna Martikainen, (2003), "Earnings Management As A Predictor of Future Profitability of Finnish Firms" , European Accounting Review, no 12:2, PP.311-325.

Lim ,Chee Yeow and Tiong Yang Thong and David K Ding, (2008), "Firm Diversification and Earnings Management: Evidence Seasoned Equity Offerings" , Review of Quantitative Finance and Accounting. Vol. 30, Issue 1; PP. 69, 24 .

Liu Yixin , Yixi Ning and  Wallace N Davidson, (2010), "Earnings Management Surrounding New Debt Issues" , The Financial Review, Vol. 45, Issue 3;P. 659.

Saleh, N. M and h. Ahmed, (2005), "Earnings Management of Distressed Firms During Debt Renegotiation", Accounting & Business Research, 35, Issue 1,PP.69-86.

Scott, William, (2009), "Financial Accounting Theory" , Printice Hall, PP.402-431.

Sweeny, A.P., (1994), "Debt- Covenant Violations and Manager’s Accounting Responses", Journal of Accounting and Economic, 17, PP. 281- 308.

Sundren, Stefan, (2009), "Earnings Management in Public And Private Companies- Evidence Finland", Working paper, UMEA, School of Business.

Wang, Xiaotong, (2005), "Stock Return Dynamics under Earnings Management" ,Working Paper, Yale University,www.ssrn.com.