رابطه بین متغیـرهای حسابـداری با بـازده سهام با استفاده از مـدل بـازده ژانگ

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اصفهان

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت اباد

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری با بازده سهام بر اساس مدل تئوری ارزش‌گذاری حقوق صاحبان سهام ژانگ می‌پردازد. بازده سهام تابعی از پنج متغیر بازدهی سود، تغییرات سودآوری، سرمایه‌گذاری شده، تغییرات فرصت‌های رشد و تغییرات نرخ‌های تنزیل می‌باشد. در راستای این موضوع پنج فرضیه تدوین شده است و از رگرسیون ساده و چندگانه برای تحلیل این فرضیه‌ها، بر اساس اطلاعات 98 شرکت منتخب بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 9 ساله از سال1380 الی 1389، استفاده شده است، برخلاف مدل ژانگ که تمام متغیرهای فوق با بازده سهام رابطه داشتند، نتایج این پژوهش تنها حاکی از رابطه مستقیم معنی‌داری بین بازدهی سود و بازده سهام و رابطه معنی‌دار معکوس بین تغییرات نرخ تنزیل با بازده سهام می‌باشد

کلیدواژه‌ها


 

باقرزاده، مجید و فیضی، 1386، بررسی رابطه بین نسبت های سودآوری و ساختار سرمایه با نرخ بازده سهام، نشریه علوم مدیریت، شماره 3، صص 204-181.

پی نو، ریموند، 1373، مدیریت مالی،ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان، تهران، انتشارات سمت، جلد اول.

تجویدی، الناز و رحمانی، 1384، رابطه تجربی متغیرهای حسابداری و بازار با بازده سهام، نشریه مطالعات حسابداری، شماره 10 و 11، صص 246-227.

خاکی، غلامرضا، 1378، روش تحقیق با رویکرد پایان‌نامه نویسی، چاپ اول، تهران، انتشارات درایت.

دوستیان، صدیقه و حجازی، 1384، مقایسه ارتباط تغییرات سود خالص و جریان نقدی عملیاتی با تغییرات بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش و پژوهش حسابداری، سال دوم، شماره 7.

شمس عالم، سید حسام و بهرام فر، 1383، بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده آتی سهام و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی بازده آتی سهام، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

صفرپور، مریم، 1387، بررسی ارتباط بین تغییرات سود عملیاتی و تغییرات بازده سهام در شرکت‌های خودرو‌ساز و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله حسابدار، شماره 199، صص 19-11.

هاشمی، سید عباس و رحمان ساعدی، 1388، بررسی رابطه سود عملیاتی و جریان‌های نقدی عملیاتی با بازده سهام با توجه به چهار عامل ثبات سود، اندازه، اهرم مالی و رشد شرکت، فصل‌نامه علمی دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی دانشگاه اصفهان، شماره اول، صص 83-57.

Board,J., (1989)," Information Content of Cash Flow Figures", Accounting and Business Research,Vol. 20, No,1, PP.3-11.

Cheng, E.S. and Chung, Gopalakrishnan., (1993), "On the Usefulness of Operating Income, Net Income and Comprehensive Income in Explaining Security Returns", Accounting and Business research, Vol. 23, PP.195-203.

Fabozzi, Frank. and Peterson, (2003), "Financial Management and Analysis", Canada,Wiley&Sons,Inc., PP.211-257.

Ferreira, A, M., Clara, (2011), "Forecasti Stock Market Return", Journal of Fainancial Economics 100 , PP.514-537.

Easton, P. and Harris, (1991), "Earnings as an Explanatory Variable for Returns", Journal of Accounting Research, Vol. 29, PP.19-36. 

Lo ,K. and Lys, (2000), "The Ohlson Model: Contribution to Valuation Theory, Limitations, and Empirical Applications", Journal of Accounting Auditing and Finance, Vol. 15, PP.337-367.

Ohlson, J., (1995), "Earning, Book Values", and Dividends in Equity Valuation,Contemporary Accounting Research.

Ohlson, A., (1992), "Aggregate Accounting Earnings can Explain Most of Security Returns", Journal of Accounting and Economics, Vol. 15, PP.119-142.

Patel, J., (1989), "Discussion of on the Usefulness of Earnings Research: Lessons and Direction Two Decades of Empirical Research", Journal of Accounting Research 27, PP.193-201.

Shiahou, .S., (2004), "The Ability of Earnings Relative to Cash Flows to Reflect Firm Performance: An International Comparison", www.fma.org/shiahhou-fma.pdf.

Zhang, G., (2000), "Accounting Information, Capital Investment Decision, and Equity Valuation: Theory and Empirical Implication", Journal of Accounting Research 38, PP. 271-295.

Zhang, Guochang & chen, peter., (2007), "How do Accounting  Vrariables Explain Stock Price Movements?", Journal of Accounting and Economics.