رابطه بین نرخ مؤثرسود بانکی و ریسک اعتبـاری انواع تسهیـلات اعطایـی در قالب عقود اسلامی در بانک کشاورزی استان کردستان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد شرق تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

یافتن ارتباط منطقی بین مؤلفه‌های مختلف تأثیرگذار بر ریسک اعتباری در ارتقای بهره‌وری بانک‏ها برای اختصاص بهینه منابع بانکی نقش مؤثری دارد. در این مقاله ارتباط بین دو متغیر نرخ سود مؤثر بانکی و ریسک اعتباری انواع تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی در بانک کشاورزی ایران شعبه‌های بانک در استان کردستان، در فاصله زمانی 1381 الی 1387، مورد برسی قرار می‌گیرد. هدف این تحقیق این است که مشخص کند آیا بین نرخ سود مؤثر بانکی و ریسک اعتباری ارتباط معنی‌داری وجود دارد و اگر هست میزان شدت این ارتباط چقدر است؟ با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون مشخص گردید ارتباط معنی‌داری بین این دو مؤلفه در همبستگی پیرسون وجود ندارد ولی تحلیل پانلی، که در شرایط این تحقیق روش دقیق‌تری است، از وجود ارتباطی معنی‌دار بین این دو مؤلفه خبر می‌دهد. این نتیجه با ادبیات تحقیق نیز هم‌خوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


 

آذر، عادل، 1384، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، انتشارات سمت، صص 192- 208.

حیدرپور، فرزانه و مصطفی کارذبحی، 1388، طراحی الگویی جهت اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک با استفاده ازمعیار c 5، مطالعات مالی-علمی پژوهشی، شماره2- صص135تا154.

شایان آرایی، شاهین، 1380، مدیریت ریسک و بانکداری اسلامی غیردولتی، مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی.

فرجی ،یوسف، 1381، پول، ارز و بانکداری، تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، صص 66، 67، 128، 124-127، 107-112.

فقیه، مصطفی، 1384، مدیریت ریسک اعتباری و سیاست‏های آن، ماهنامه بانک و اقتصاد شماره 59، .صص58- 60

وکیلی فرد، حمید رضا، 1388، مدیریت مالی 2، تهران انتشارات جنگل، فصل‌های 12، 21.

Abedifar, Pejman and Amin Tarazi and Molyneux, Phil, (2010), "Risk and Stability in Islamic Banking", Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1663406

Aburime, Toni Uhomoibhi, (2008), "Determinants of Bank Profitability: Company-Level Evidence Nigeria". Available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=1106825

Altunbas, Yener and Leonardo Gambacorta and David Marqués Ibáñez, (2010), "Does Monetary Policy Affect Bank Risk-Taking?", ECB Working Paper No. 1166, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1574188

Altunbas, Yener and Leonardo Gambacorta and David Marqués Ibáñez, (2009), "An Empirical Assessment of the Risk-Taking Channel', Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1459627

Arora, Diksha and Ravi Kumar Agarwal, (2009), "Banking Risk Management in India and RBI Supervision", Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1446264

Diez – canedo, Javier & Calixto Castanon , (1999), "Concentration Risk in Bank Loan Portfolio’s: Measurement, Single obligor Limits, and capital Adequacy", PP. 23, 24

International Accounting Standards Board, (2009), IASB, PP.1-3.

Emerging Issues Committee, (2009)Credit risk and the fair value of financial assets and financial, Emerging Issues Committee, PP. 1-3.

Laeven, Luc A. and Ross Levine, (2008), "Bank Governance, Regulation, and Risk Taking", Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1142967

Mihai Yiannaki, Simona, (2008), "Bank Risk Regulation and the Credit Crunch", Available at SSRN:

http://ssrn.com/abstract=1146947

Sas, L. and P. Lepus, (2008), "Effective Credit Risk Management", available at : www.sas.com ,P.15.

Tobias Michalak and André Uhde, (2009), "Credit Risk Securitization and Banking Stability (Evidence the Micro-Level for Europe)", www.ssrn.com ,PP. 22,23.

VanHoose, David D., (2010), "Regulation of Bank Management Compensation", Networks Financial Institute Policy Brief No. 2010-PB-06. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1663407

Zanaj, Skerdilajda and Arnaud Bourgain and Patrice Pieretti,  (2009), " International Financial Competition and Bank Risk-Taking in Emerging Economies", Paolo Baffi Centre Research Paper No. 2009-63. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1520928

Ng, Jeffrey and Sugata Roychowdhury, (2010), "Loan Loss Reserves, Regulatory Capital, and Bank Failures: Evidence the 2008-2009 Economic Crisis", Available at SSRN:

http://ssrn.com/abstract=1646928