شناسایی سازه‌های مؤثر در جذب بدهی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد ارومیه

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و معرفی سازه‌های مؤثر در تأمین مالی از طریق بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دوره زمانی پژوهش، 1387-1382 بوده و 360 سال-شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در حالت تلفیقی(تجمعی)، از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره با اثرات ثابت در نرم‌افزار اقتصادسنجی EViews 6 استفاده شده است. در این پژوهش، اهرم مالی کل بدهی بر کل دارایی به‌عنوان متغیر وابسته و درصد مالکیت نهادی به‌عنوان متغیر مستقل و از متغیرهای کنترلی مؤثر بر جذب بدهی شامل سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی‌ها، نقدینگی، رشد و اندازه شرکت نیز استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین جذب بدهی و درصد مالکیت نهادی رابطه‌ای وجود ندارد و با وارد کردن متغیرهای کنترلی در مدل رگرسیونی، قدرت توضیحی مدل از 27% به 46% افزایش می‌یابد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی، نرخ رشد و اندازه شرکت از عوامل مؤثر بر جذب بدهی شرکت بوده‌اند. لازم به ذکر است که در بین متغیرهای پژوهش، متغیر ریسک تجاری در طی دوره پژوهش، با توجه به بالا بودن ضریب رگرسیونی آن در مقایسه با سایر متغیرها، دارای بیش‌ترین تأثیر بر روی جذب بدهی بوده است

کلیدواژه‌ها


 

حشمتی، مرتضی، 1385، بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

راه‌چمنی، ابوالقاسم، 1385، مدیریت شرکت‌های بیمه در دوره پس از خصوصی‌سازی: نقش ساختار مالکیت و میزان حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، فصلنامه آسیا، تابستان 85، صص. 36-30.

رشاد، عبدالخلیق، 1379، پژوهش‌های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش‌شناختی ، محمد نمازی، چاپ اول، شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز.

سینایی، حسنعلی، 1386، بررسی تأثیر عوامل داخلی شرکت‌ها بر چگونگی شکل‌گیری ساختار سرمایه شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 48، صص. 84-63.

صلواتی، شاپور و امیر رساییان، 1386، بررسی رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران، نامه مفید(نامه اقتصادی)، شماره 13(پیاپی 63)، صص. 163-143.

کیمیاگری، علی محمد و سودابه عینعلی، 1387، ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران) ، تحقیقات مالی، شماره 25، صص. 108-91.

Al-najjar, B. & P.Taylor, (2008), "The Relationship between Capital Structure and Ownership Structure", Managerial Finance, Vol. 34, PP. 919-33.

Bathala, C. and K.Moon and R.Rao, (1994), "Managerial Ownership, Debt Policy, and the Impact of Institutional Hholdings: An Agency Perspective",  Financial Management, Vol. 23, PP. 38-50.

Berger, P. and E.Ofek and D.Yermack, (1997), "Managerial Entrenchment and Capital Structure Decisions"Journal of Finance, Vol. 52, PP. 1411-38.

Bhaduri, S., (2002), "Determinants of Corporate Borrowing: Some Evidence the Indian Corporate Structure", Journal of Economic and Finance, Vol. 26, PP. 200-15.

Brailsford, T. J. and B. R. Oliver and S. L. H.Pua, (2002), "On the Relation between Ownership Structure and Capital Structure", Accounting and Finance, Vol. 42, PP. 1-26.

Chaganti, R. & F.Damanpour, (1991), "Institutional Ownership, Capital Structure and Firm Performance", Strategic Management Journal, Vol. 12, PP. 479-93.

Chen, C. & T.Steiner, (1999), "Managerial Ownership and Agency Conflicts: An on Linear Simultaneous Equation Analysis of Managerial Ownership, Risktaking, Debt Policy, and Dividend policy", Financial Review, Vol. 34, PP. 119-36.

Crutchley, C. E. & M. R. H.Jensen, (1996), "Changes in Corporate Debt Policy: Information Asymmetry and Agency Factors", Managerial Finance, Vol. 22, PP. 1-16.

Grier, P. and E.Zychowicz, (1994), "Institutional Investors, Corporate Discipline and the Role of Debt", Journal of Economics and Business, Vol. 46, PP. 1-11.

Huang, H. and Q.Wang and X.Zhang, (2009), "The Effect of CEO Ownership and Shareholder Rights on Cost of Equity Capital", Corporate Governance, Vol. 9, No. 3, PP. 255-270.

Jensen, G. R. and D. P.Zolberg and T.Zorn, (1992), "Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt, and Dividend Policies", Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 27, PP. 247-63.

Jensen, M., (1986), "Agency Cost Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers", American Economic Review, Vol. 76, PP. 323-9.

Jensen, M. & W.Meckling, (1976), "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", Journal of Finance Economics, Vol. 3, No. 4, PP. 305-60.

John, K. & J.Williams, (1985), "Dividends, dilution, and Taxes: a Signaling Equilibrium", The Journal of Finance, Vol. 40, PP. 1053-70.

Leland, H. E. & D. H.Pyle, (1977), "Informational asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediation", The Journal of Finance, Vol. 32, PP. 371-8.

Miller, M. H. & Kevin, R. ,(1985),"Dividend Policy under Asymmetric Information", The Journal of Finance, Vol. 40, PP. 1031-51.

Moh’d, M. A. and L. G.Perry and  J. N.Rimbey, (1998), "The Impact of Ownership Structure on Corporate Debt Policy: A Time Series Cross-Sectional Analysis", The Financial Review, Vol. 33, PP. 85-98.

Myers, S. C. & N. S.Majluf, (1984), "Corporate Financing and Investment Decisions When Firms have Information that Investors Do not have", Journal of Financial Economics, Vol. 13, PP. 187-221.

Tong, S. & Y.Ning, (2004), "Does Capital Structure Affect Institutional Investor Choices?", The Journal of Investing, Vol. 28, PP. 53-66.

Tsai, H. & Z.Gu, (2007), "The Relationship Between Institutional Ownership and Casino Firm Performance", Hospitality Management, Vol. 26, PP. 517-530.

Waling, R. & M.Long, (1984), "Agency Theory, Management Welfare, and Takeover Bid Resistance", Rand Journal of Economics, Vol. 15, No. 1, PP. 54-68.