رابطه میان نسبت Q توبین و ارزش افزوده بازار با عملکرد شرکت های سرمایه‌گذاری بر اساس شاخص‌های مودیلیانی و نسبت ارزیابی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

در این تحقیق عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس معیار مودیلیانی و نسبت ارزیابی، بررسی شده‌اند و ارتباط میان رتبه‌بندی‌های آن‌ها با یکدیگر مقایسه گردید. بدین منظور، پس از جمع‌آوری داده‌های مربوط به 13 شرکت سرمایه‌گذاری، طی دوره 1389-1385، در نهایت 6 شرکت سرمایه‌گذاری، به دلیل برخورداری از پرتفوی بورسی بالای 60%، به‌عنوان شرکت‌های مورد بررسی در این تحقیق انتخاب گردیدند. همچنین تأثیر دو شاخص نسبت Q توبین و ارزش افزوده بازار، روی رتبه‌های بدست آمده اندازه‌گیری شد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از آزمون‌های آماری ناپارامتریک و رگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین رتبه‌بندی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس معیار مودیلیانی و نسبت ارزیابی، رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین نسبت Q توبین و ارزش افزوده بازار با عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری، براساس معیارهای مذکور نیز رابطه معنی‌داری وجود داشته است، به‌طوری‌که قدرت توضیح‌دهندگی تغییرات عملکرد(رتبه‌بندی) پرتفوی به‌وسیله ارزش افزوده بازار بیشتر از نسبت Q توبین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 

احمدپور، احمد و محمود یحیی زاده فر، 1386، مدیریت مالی 1، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه مازندران.

افشار، مرجان، 1383، بررسی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های شارپ، ترینر و جنسن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء.

جلیلی، محمد، 1386، بررسی و کاربرد مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM و D-CAPM) و تئوری Q توبین در جهت محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) برای ارزیابی عملکرد مالی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

حیدرپور، فرزانه و حمید مستوفی، 1388، بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران، فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره اول، تابستان، صص 37-20.

خاکی، غلامرضا، 1390، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، چاپ نهم، تهران، انتشارات بازتاب.

راعی، رضا و احمد تلنگی، 1387، مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.

رضازاده، مرتضی و محمود یحیی زاده فر و شهاب الدین شمس، 1389، ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال دهم، شماره دو،نیمه دوم، صص 158-175.

فریدون رهنمای رود پشتی و هاشم نیکومرام و شادی شاهوردیانی، 1390، مدیریت مالی راهبردی(ارزش آفرینی و مبتنی بر مدیریت ریسک)، چاپ اول، تهران، انتشارات حکیم باشی.

شیرازیان، زهرا، 1384، بررسی ارتباط میان عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری با اندازه و رتبه نقد‌شوندگی آن‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

صفرپور، محمد حسن، 1386، تأثیر دوره‌ای سرمایه‌گذاری بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.

صفری، محسن، 1381، ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص‌های شارپ و ترینر،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

هامپتون، جان و دیگران، 1388، تصمیم‌گیری در مسائل مالی(مدیریت مالی 2)، ترجمه حمیدرضا وکیلی فرد، تهران، انتشارات جنگل وعلمی فوج، (1942). 

هاگن، رابرت، 1389، تئوری مدرن سرمایه‌گذاری، ترجمه علی پارسائیان و بهروز خدارحمی، تهران، انتشارات ترمه، (1994).

ودیعی، محمدحسین و سیدمحمود رضوی راد، 1387،  بررسی اثر افزایش سرمایه بر ارزش افزوده بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 23، تابستان، صص 172-191.   

Artikis, P. George., (2003), "Performance Evaluation: A Case Study of the Greek Balanced Mutual Fund", Journal of Managerial Finance, Vol. 29, PP.1– 8.

Baks, K. and A. Metrick and J. Wachter., (2003), "Should Investor Avoid All Actively Managed Mutual Funds? A Study in Bayesian Performance Evaluation", Journal of Finance, Vol. 56, PP. 45– 85.

Chandar, N. and R. Bricker., (2002), "Incentives, Discretion, and Asset Valuation in Closed-

End Mutual Funds", Journal of Accounting Research, Vol. 40, PP. 1037-1070.

De Wet, J. H. and J. H. Hall., (2004), "The relationship between EVA, MVA and Leverage", Meditari Accountancy Research, Vol. 12, PP. 39– 59.

Ding, B, and R.Wermers,, (2009), "Mutual Fund Performance and Governance Structure: The Role of Portfolio Managers and Boards of Directors", Electronic Copy Available At: www.ssrn.com/abstract=683721.

Henriksson, R.D and R.C.Merton, (1981), "On Market Timing and Investment Performance II: Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills", Journal of Business, Vol. 54, PP. 513- 533.

Hubner, G. & P.Cogneau, (2009), "101 Ways to Measure Portfolio Performance", Working Paper, Ecole de Gestion de l’Universite de Liege, Retrieved on 12 April 2010.

Jayadev, M., (1998), "Performance Evaluation of portfolio Managers: An Empirical Evidence on Indian Mutual Funds", The ICFAI Journal of Applied Finance, Vol. 5, PP.73-84.

Marimuthu, Maran., (2010), "Bumiputera-Controlled Companies: Performance Evaluation Using A Non-Parametric Approach". International Journal of Economics and Finance, Vol. 2, PP. 178-185.

Mau, Ronald R., (2009), "Back to the Basics: A Process Approach for Managing Portfolio Risk", International Journal of Economics and Finance, Vol. 1, PP. 12-20.

Modigliani, F. and L.Modigliani, (1997), "Risk Adjusted Performance", Journal of Portfolio Management, Vol. 23, PP. 45- 54.

Redman L Arnold and N S Gullet., (2000), "The Performance of Global and International Mutual Fund", Journal of Finance, Vol. 13. PP. 488- 502.

Saidov, Tulkin., (2008), "Performance of German Mutual Funds", Working paper, University of Ulm.

Sorros , John N., (2001), "Equity Mutual Fund Managers Performance In Greece", Journal of Managerial Finance, Vol. 26, PP. 68-74.

Wiesinger, Alexandra., (2010), "Risk-Adjusted Performance Measurement–State of the Art", Bachelors Thesis, University of St. Gallen, School of Business Administration, Economics, Law and Social Sciences (HSG).